Gợi ý Đáp án Mô đun 4 Tiểu học đạt điểm cao

Gợi ý đáp án tập huấn mô đun 4.0 Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh chi tiết các câu trắc nghiệm chung và các câu trắc nghiệm cho từng môn cho các thầy cô cùng theo dõi làm bài. Từ đáp án này các thầy cô có thể so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

>> Tham khảo đáp án mô đun 5:

>> Tham khảo đáp án mới nhất:

1. Đáp án 10 câu trắc nghiệm Module 4 Tiểu học

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tế

□ Xây dụng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Dấu tích

□ Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh

□ Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học hoạt động giáo dục

Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng

Lựa chọn các đáp án không đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh

□ Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ thống nhất chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương Dấu tích

□ Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

□ Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên

□ Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Tiểu học Dấu tích

□ Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

3. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

□ Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện Dấu tích

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sau đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Câu hỏiCâu trả lời
Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp họcKế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, phát triển nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình
Đảm bảo tính loogic của mạch kiến thứcTrên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn trường mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục
Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinhViệc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học sinh, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường
(Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường)Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước và được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học
Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trườngĐội ngũ giáo viên cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của giáo viên quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyênKế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

□ S

□ Đ Dấu tích

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn quan điểm Không đúng (Chọn nhiều đáp án) khi để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc Tiểu học

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động thống nhất các lớp Dấu tích

□ Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học sinh Dấu tích

□ Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được qui định

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đại đa dạng phong phú

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được thể hiện ở các điểm sau:

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục: không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày Dấu tích

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục; quy định chi tiết yêu cầu cần đạt, không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Câu 8. Điền hoạch chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dụ nhà trường đảm bảo..........: đồng thời phù hợp với chỉ đạo củ ngành và địa phương

Từ cần điền: cơ sở pháp lý

Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp ...... của kế hoạch giáo dục từng năm.

Từ cần điền: đánh giá hiệu quả

Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Bước 2Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Bước 3Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Bước 4Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

2. Đáp án Mô đun 4 môn Toán

Đáp án của 20 câu trắc nghiệm Module 4 môn Toán

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được thực hiện qua mấy bước

5 bước Dấu tích

4 bước

3 bước

6 bước

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là một bước trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Xây dựng kế hoạch giáo dục môn Toán tổng thể

Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương Dấu tích

Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh

Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là:

Kiến thức mới - Thực hành, luyện tập - Vận dụng

Trải nghiệm - Thực hành, luyện tập - Vận dụng

Trải nghiệm - Kiến thức mới - Thực hành, luyện tập - Vận dụng Dấu tích

Trải nghiệm - Kiến thức mới - Thực hành

Câu 4. Trong tài liệu cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực được khuyến khích sử dụng gồm:

5 bước

4 bước Dấu tích

3 bước

6 bước

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học cần đảm bảo các nguyên tác tối thiểu sau:

Nguyên tác tính đẳng; Nguyên tắc khách quan; Nguyên tắc khoa học Dấu tích

Nguyên tắc khách quan; Nguyên tắc khoa học

Nguyên tác tính đảng; Nguyên tác khách quan

Nguyên tác khách quan; Nguyên tắc khoa học; Nguyên tắc tinh giản

Câu 6. Tiêu chí nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập Dấu tích

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tỏ chức hoạt động học của học sinh

Câu 7. Quy trình phân tích hoạt động của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy được thực hiện qua mấy bước?

5 bước

6 bước

4 bước Dấu tích

3 bước

Câu 8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm các bước nào?

Phân tích, khám phá rút ra kiến thức thức, thực hành luyện tập, vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn

Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập

Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ta kiến thức

Trải nghiệm khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập, vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn Dấu tích

Câu 9. Bước nào sau đây không trong quy trình phân tích hoạt động của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy?

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học

Đánh giá kết quả/ hiệu quả của hoạt động học

Mô tả hành động của học sinh trong mỗi hoạt động học

Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn Dấu tích

Câu 10. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập Dấu tích

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

Câu 11. Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tổ chức đánh giá học sinh Dấu tích

Tổ chức bồi dưỡng qua mạng

Tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung

Tổ chức sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn

Câu 12. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá nội dung tổ chức hoạt động cho học sinh?

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh Dấu tích

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học gồm các phần chính nào sau đây?

Phần thông tin chung: Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên

Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng

Phần thông tin chung: Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân;

Phần thông tin chung: Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng Dấu tích

Câu 14. Tìm cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin"... cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học phát triển năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong kỳ học, năm học".

Kế hoạch dạy học và giáo dục Dấu tích

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch cá nhân

Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm

Câu 15. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của học sinh

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trìn bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập Dấu tích

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp ác, giúp đỡ nhay khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi quan sát, phát hện kịp thời những khó khăn của học sinh

Câu 16. Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau:.... là bản thiết kế các công việc và GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV".

Kế hoạch tự học Dấu tích

Kế hoạch bài học

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch giáo dục

Câu 17. Mục tiêu của việc phân tích đặ điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh là gì?

Xây dựng được bản kế hoạch giáo dục môn Toán tổng thể theo từng năm học

Xác định những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh để đảm bảo xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phù hợp. Dấu tích

Xác định được các yêu cầu cốt lõi của chương trình tổng thể chương trình môn Toán cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, tổ chức, đánh giá

Xây dựng được bản kế hoạch giáo dục môn Toán theo chủ đề/ bài học

Câu 18. Nguyên tắc nào sau đây không phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán?

Đảm bảo yêu cầu phân hòa, đáp ứng nhu cầu học tập của các đối tượng học sinh khác nhau

Đảm bảo sự tương thích dạy học, đánh giá

Đảm bảo tính liên tục, kết nối, phát triển giữa các lớp

Đảm bảo quy mô của các hoạt động và chất lượng giáo dục Dấu tích

Câu 19. Tìm cụm từ nào sau đây thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau?

...... là sự cụ thể hóa CT GDPT môn Toán phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhận lực, vật lực,... của nhà trường là:

Kế hoạch dạy học môn Toán Dấu tích

Kế hoạch năm học

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch giáo dục

Câu 20. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của bài học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học?

Tăng cường hoạt động học tập và thực hành, ứng dụng

Tăng cường tích hợp, liên môn

Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học

Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp Dấu tích

3. Đáp án Mô đun 4 môn Tiếng Việt

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 4 môn Tiếng Việt

Câu 1: Chọn đáp án đúng

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học Dấu tích

Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không phụ thuộc vào chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không có quan hệ gì với chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không có gì khác nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn Dấu tích

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006

Câu 3: Đối tượng đánh giá trong môn Tiếng Việt là gì?

Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học sinh

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau khi học Tiếng Việt

Các kiến thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

Sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe Dấu tích

Câu 4: Để đánh giá năng lực đặc thù của học sinh trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất

Các hành vi, việc làm, cách ứng xử của học sinh trong thực tế

Những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi sử dụng lời nói

Sự tiến bộ về nhận thức của học sinh trong đánh giá về các hiện tượng đời sống

Sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe Dấu tích

Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch Dấu tích

Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch

Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước " phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh" vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào?

Dạy học trải nghiệm

Dạy học phân hóa Dấu tích

Dạy học tích hợp

Dạy học tích cực

Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để đánh giá một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn

Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt

Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt

Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể Dấu tích

Câu 8: Khi đánh giá kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

Phù hợp với điều kiện của địa phương

Phù hợp với điều kiện của nhà trường

Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học Dấu tích

Phù hợp với đặc điểm nhu cầu của học sinh

Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng

Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt chi tiết nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của giáo viên và học sinh trong giờ học Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học Dấu tích

Tất cả các giáo viên phải thực hiện cùng một kế hoạch dạy học cụ thể

Câu 10: Phần mục tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những năng lực đặc thù nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học Dấu tích

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển, phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng Dấu tích

Khởi động - Luyện tập - Khám phá - Vận dụng

Khởi động - Khám phá - Vận dụng - Luyện tập

Vận dụng - Khởi động - Khám phá - Luyện tập

Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây

Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy

Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học này

Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo?

Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học Dấu tích

Câu 13: Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những kiến thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài mới

Những kiến thức, kĩ năng học sinh cần hình thành, củng cố bài học mới

Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan

Những kiến thức, kỹ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như nhu cầu hình thành củng cố khi học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quanDấu tích

Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực phẩm chất nào?

Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh? Dấu tích

Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt

Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

Giúp việc kiểm tra bài cũ diễn ra nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực cho học sinh

Giúp kết nối kiến thức, kĩ năng học sinh đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh. Dấu tích

Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây

Tạo tình huống để học sinh chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học mới, có tâm thế học tập tích cực

Đặt học sinh vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành

Giúp học sinh vận dụng những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống. Dấu tích

Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

Câu 17: Theo các thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn học cách căn bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

Đúng. Dấu tích

Sai

Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt. Dấu tích

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh

Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. Dấu tích

Câu 20. Theo các thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên không cần phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

Đúng

Sai. Dấu tích

4. Đáp án Mô đun 4 môn Tự nhiên xã hội

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Mô đun 4 môn Tự nhiên và xã hội

Câu 1. Ở cấp độ nhà trường, chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội cần được cụ thể hóa thông qua văn bản/tài liệu nào dưới đây?

A. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

C. Sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Kế hoạch bài dạy môn học Tự nhiên và Xã hội

Câu 2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về bản chất của kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội?

A. Là văn bản cụ thể hóa chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội của mỗi nhà trường trong đó nêu rõ sự phù hợp về đặc điểm học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất.

B. Là cơ sở để nâng cao mục tiêu hình thành phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt cho học sinh trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia của mỗi nhà trường.

C. Là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia trong mỗi nhà trường.

D. Là văn bản cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện và đánh giá học sinh trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia phù hợp với mục tiêu của nhà trường và thực tiễn nhà trường. Dấu tích

Câu 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cân dựa trên căn cứ nào đầu tiên?

A. Văn bản hướng dẫn triển khai năm học.

B. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội

C. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội Dấu tích

D. Điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường

Câu 4. Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần được triển khai như thế nào trong thực tiễn?

A. Giáo viên cần tuân thủ đúng theo từng nội dung được trình bày trong kế hoạch giáo dục.

B. Giáo viên không cần thay đổi kế hoạch giáo dục này hằng năm.

C. Giáo viên có thể tùy ý thay đổi các nội dung theo quan điểm của mình

D. Giáo viên sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với thực tế về phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học. Dấu tích

Câu 5. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào?

(1) Xác định mục đích của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(2) Phân tích nhu cầu

(3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(4) Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

1-2-3-4

2-3-1-4

2-1-3-4 Dấu tích

Câu 6. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường cần sự tham gia, đóng góp chính của những đối tượng nào?

A. Các cán bộ thuộc các ban ngành đoàn thể địa phương, cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường.

B Cán bộ quản lý, các tổ trưởng chuyên môn.

C. Cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên nhà trường.

D. Cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, giáo viên. Dấu tích

Câu 7. Tại sao khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên đặc điểm của nhà trường và địa phương?

A. Để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường. Dấu tích

B. Để xem xét các nội dung giáo dục khác nhau trong Chương trình giáo dục địa phương.

C. Để thể hiện những điểm mạnh của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

D. Để liên kết với những nội dung khác trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể quốc gia.

Câu 8. Khi lựa chọn và sắp xếp nội dung trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cần lưu ý điều gi?

A. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề trong chương trình môn học.

B. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương.

C. Có thể lựa chọn nội dung, thay đổi thứ tự của ó chủ đề trong chương trình môn học phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. Dấu tích

D. Chỉ lựa chọn một số chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương

Câu 9. Việc đánh giá kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần dựa vào những tiêu chí nào?

A. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phù hợp; tính cân đối và tính hiệu quả.

B. Tính trình tự; tỉnh phù hợp; tính cân đối; tính cập nhật và tính hiệu quả.

C. Tính trình tự; tính phù hợp; tính hài hòa; tính cập nhật và tính hiệu quả.

D. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phù hợp; tính cân đối; tinh cập nhật và tính hiệu quả Dấu tích

Câu 10. Quan điểm nào sau đây chưa đúng khi xây dựng và thực hiện một kế hoạch bài dạy?

A. Kế hoạch bài dạy bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đây là một tiến trình dự kiến để thực hiện bài học/chủ đề một cách hiệu quả

B. Kế hoạch bài dạy là sự cụ thể hỏa kế hoạch giáo dục môn học ở cấp độ từng bài học/chủ đề

C. Kế hoạch bài dạy thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt của giáo viên khi tổ chức bài học/chủ đề trong thực tiễn

D. Kế hoạch bài dạy đã được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu thông qua nên cần tuân thủ theo đúng các bước đề ra Dấu tích

Câu 11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cần có những thành tố cơ bản nào?

A. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Tiến trình hoạt động

B. Tên chủ đề/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiền trình hoạt động

C. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiến trình hoạt động Dấu tích

d. Tên chủ đề/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiến trình hoạt động

Câu 12. Thành tổ nào cần được xác định đầu tiên khi xây dựng Kế hoạch bài dạy?

A. Nội dung dạy học

B. Đồ dùng dạy học

C. Mục tiêu Dấu tích

D. Phương pháp, hình thức tổ chức

Câu 13. Khi triển khai một Kế hoạch bài dạy trong thực tiễn lớp học, giáo viên có thể được thay đổi thành tố nào sau đây?

A. Mục tiêu bài học/chủ đề

B. Cả ba ý kiến trên

C. Kết quả đánh giá học sinh

D. Hoạt động học tập Dấu tích

Câu 14. Tiến trình tổ chức một chủ đề/bài học trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội thông thường nên được thực hiện theo tiến trình nào?

A. Mở đầu, hình thành kiến thức mới, nâng cao, vận dụng

B. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức mới, huyện tập, vận dụng

C. Mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng Dấu tích

D. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức mới, nâng cao, vận dụng

Câu 15. Việc xác định yêu cầu cần đạt của học sinh theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cần căn cứ vào thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo dành cho giáo viên môn Tự nhiên và Xã hội.

B. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội Dấu tích

D. Đặc điểm, sở thích

Câu 16. Theo Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2018, mục tiêu quan trọng nhất của Kế hoạch bài dạy theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội cần hướng đến là gì?

A. Phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cho học sinh. Dấu tích

B. Lĩnh hội được những nội dung bài học và có khả năng mở rộng tìm hiểu những nội dung khác ở địa phương

C. Tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

D. Lĩnh hội được nội dung bài học và có khả năng luyện tập.

Câu 18. Các nội dung phân tích hoạt động học của học sinh trong phân tích, đánh giá Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau đây?

A. Xây dựng kiến thức; Hợp tác; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Giải quyết vấn đề thực tế

B. Xây dựng kiến thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tế

C. Xây dựng kiến thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Giải quyết vấn đề thực tế Dấu tích

D. Xây dựng kiến thức; Hợp tác; Sử dụng đồ dùng học tập; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tế

Câu 19. Điều gì quan trọng nhất khi sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ Tự nhiên và Xã hội?

A. An toàn, thẩm mĩ, phù hợp

B. Tiết kiệm, an toàn, thẩm mĩ

C. An toàn, thẩm mĩ, tiết kiệm, phù hợp, hiệu quả. Dấu tích

D. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

Câu 20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để đánh giá một giờ dạy Tự nhiên và Xã hội thành công?

A. Học sinh phát triển các năng lực, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn học. Dấu tích

B. Học sinh thực hiện được các bài tập giáo viên giao.

C. Học sinh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

D. Học sinh hiểu được các nội dung vận dụng

>> Tham khảo chi tiết: Đáp án Mô đun 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học

5. Đáp án module 4 môn Lịch sử - Địa lý

1. Bản thiết kế chi tiết về lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phố thông của cấp học trong điều kiện cụ thể của nhà trường là gì?

A. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

B. Nội dung giáo dục địa phương.

C. Kế hoạch giáo dục nhà trường. Dấu tích

D. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

2. Vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

A. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

B. Giám sát và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.

C. Đóng góp ý kiến, thực hiện và đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục. Dấu tích

D. Trực tiếp xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3: Hãy chọn phương án không chính xác. Một thành phần trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là gì?

A. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

B. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Dấu tích

C. Kế hoạch tổng hợp của năm học.

D. Bối cảnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 4: Lựa chọn nội dung ở cột bên phải phù hợp với các bước ở cột bên trái theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

STT

Nội dung

1. Bước 1

A. Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia và nội dung giáo dục địa phương

2. Bước 2

B. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học hoạt động giáo dục và kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường

3. Bước 3

C. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

4. Bước 4

D. Phân tích bối cảnh (Đánh giá tình hình)

5. Bước 5

E. Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường

6. Bước 6

F. Tổng hợp của nhà trường, hoàn thiện văn bản, phê chuẩn kế hoạch giáo dục của nhà trưởng

G. Hoàn thiện văn bản, phê chuẩn kế hoạch giáo dục của nhà trường

H. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng KHGD môn học HĐGD

A. 1-A; 2-D; 3-C; 4-B: 5-F; 6-G

B. 1-G; 2-D: 3-C; 4-B; 5-F; 6-E

C. 1-A: 2-C; 3-D: 4-B: 5-F; 6-H

D. 1-A: 2-D: 3-C; 4-B; 5-G; 6-E Dấu tích

Câu 5: Hãy chọn nội dung không chính xác. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Cơ sở để các tổ trưởng chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch bộ môn.

B. Cơ sở để xây dựng chương trình nhà trường, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể. Dấu tích

C. Góp phần đảm bảo sự thống nhất nhất định giữa các bộ môn với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm học.

D. Căn cứ quan trọng để giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học các chủ đề bài học.

Câu 6: Vai trò của giáo viên bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

B. Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch dạy học môn học, trình Tổ trưởng chuyên môn và Ban Giám hiệu nhà trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. Dấu tích

C. Là người thực hiện một cách triệt để theo đúng kế hoạch dạy học môn học đã được phê duyệt.

D. Là những người đánh giá, thông qua kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước khi đưa vào áp dụng trong năm học.

Câu 7: Hãy chọn nội dung không chính xác. Ý kiến nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong xây dựng kế hoạch dạy học môn học?

A. Đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với học sinh.

B. Đảm bảo tính logic và tính thống nhất.

C. Đảm bảo tính linh hoạt.

D. Đảm bảo tính cập nhật.Dấu tích

Câu 8: Các nguyên tắc cần tuân thủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí là gì?

A. Đảm bảo mục tiêu môn học, đáp ứng yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và tính khả thi.Dấu tích

B. Đảm bảo mục tiêu môn học, đáp ứng yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng môn học.

C. Đảm bảo mục tiêu, mạch nội dung và thời lượng môn học.

D. Đảm bảo mục tiêu môn học; đáp ứng yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

Câu 9: Lựa chọn các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các giai đoạn ở cột bên trái theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học.

STT

Nội dung

1. Giai đoạn 1

A. Xác định các nội dung chính trong kế hoạch dạy học môn học

2. Giai đoạn 2

B. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho các mạch nội dung

3. Giai đoạn 3

C. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho một chủ đề

D. Xây dựng kế hoạch bài dạy

A. 1-A, 2-C, 3-B

B. 1-D. 2-A. 3-C

C. 1-B, 2-C. 3-D

D. 1-A, 2-C; 3-D Dấu tích

Câu 10: Hãy lựa chọn nội dung không chính xác:

Một trong những bước của quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh:

A. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương Dấu tích

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí tổng thể

C. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học

D. Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

Câu 11: Vì sao phải xây dựng Khung kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học, trong CTGDPT 2018? (chọn nhiều đáp án)

A. Chương trình môn học không quy định chi tiết nội dung cụ thể và số tiết tương ứng.Dấu tích

B. Thực hiện định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp.

C. Thực hiện mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

D. Tính mở của chương trình.Dấu tích

E. Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa.

Câu 12: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí?

A. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp dạy học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.

B. Xác định và phân tích nhu cầu; xác định mục tiêu giáo dục; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp và hình thức dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.Dấu tích

C. Xác định và phân tích nhu cầu; đề xuất phương pháp và hình thức dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại

D. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.

Câu 13: Căn cứ để xác định nội dung dạy học của một chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) là gì?

A. Mục tiêu môn học

B. Đối tượng dạy học

C. Điều kiện dạy học

D. Yêu cầu cần đạtDấu tích

Câu 14: Sắp xếp các bước theo quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy một chủ đề/bài học định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

(1) Xác định mục tiêu dạy học

(2) Nhận diện mục tiêu tối thiểu và nội dung từ yêu cầu cần đạt

(3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án đánh giá

(4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(5) Soạn công cụ đánh giá

A. (2). (1), (3), (4), (5)

B. (2). (1), (3), (4)Dấu tích

C. (1), (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4), (5)

Câu 15: (Chọn nhiều đáp án) Những căn cứ nào được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.Dấu tích

B. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy họcDấu tích

C. Kinh nghiệm của giáo viên.

D. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.Dấu tích

Câu 16: Hãy chọn nội dung không chính xác: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) cụ thể, cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

A. Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?

B. Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất nào?

C. Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh?

D. Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?Dấu tích

Câu 17: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

A. Khởi động - Luyện tập - Khám phá - Vận dụng.

B. Khởi động - Khám phá - Vận dụng - Luyện tập.

C. Vận dụng - Khởi động - Khám phá - Luyện tập.

D. Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng.Dấu tích

Câu 18: Nối các hoạt động dạy học với các cách thức thực hiện các hoạt động tương ứng.

1 Khởi động

D. Giúp học sinh thực hành những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống.

2. Khám phá

C. Đặt học sinh vào những tình huống để giúp các em cũng có kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành.

3. Luyện tập

B. Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

4. Vận dụng

A. Tổ chức cho học sinh chia sẻ những điều đã trải nghiệm liên quan đến bài học, để chuẩn bị cho bài học mới; tạo tâm thể học tập cho học sinh.

A. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

B. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

C. 1-D, 2-C, 3B, 4-A

D. 1-A, 2-B, 3-C, 4-DDấu tích

Câu 19: Một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch bài dạy và tài liệu dạy học là

A. Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.Dấu tích

C. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Câu 20: Hãy chọn nội dung KHÔNG chính xác: Một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học là:

A. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.Dấu tích

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

C. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

D. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Câu 21: Một trong những tiêu chí đánh giá nội dung tổ chức hoạt động cho học sinh là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.Dấu tích

B. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

C. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.Dấu tích

Câu 22: Một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của học sinh là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.Dấu tích

B. Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

C. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

D. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Câu 23: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “... cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học phát triển năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong kỳ học, năm học”

A. Kế hoạch dạy học.

B. Kế hoạch dạy học và giáo dụcDấu tích

C. Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm.

D. Kế hoạch cá nhân.

Câu 24: (Chọn nhiều phương án đúng) Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học có vai trò gì?

A. Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.Dấu tích

B. Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.Dấu tích

C. Là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

D. Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lý nhà trường.Dấu tích

Câu 25: Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

1. Đảm bảo tính pháp lí.

2. Đảm bảo tính thực tiễn.

3. Đảm bảo tính vừa sức.

4. Đảm bảo tính khoa học.

5. Đảm bảo tính thẩm mỹ.

6. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 6Dấu tích

C. 1, 2, 3, 5, 6.

Câu 26: Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học được sắp xếp theo thứ tự nào?

1. Xác định nhiệm vụ nội dung công việc và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân

3. Xác định căn cứ pháp lí và thực tiễn

4. Tổ chức thực hiện

5. Kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh/hoàn thiện kế hoạch cá nhân

A. 3, 2, 1, 4,5.Dấu tích

B. 3, 2, 4, 1, 5.

C. 2, 3,1, 5, 4.

D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 27: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “......là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”.

A. Kế hoạch bài học.

B. Kế hoạch tự học.Dấu tích

C. Kế hoạch giáo dục.

D. Kế hoạch dạy học.

6. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời phù hợp nhất trong các câu sau:

Mối quan hệ giữa chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình trình giáo dục phổ thông 2018?

Hoạt động trải nghiệm là thành phần tự chọn không bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm giúp đạt mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm có sự phát triển so với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá.

Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có các mối quan hệ: bộ phận và tổng thể, thống nhất với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.Dấu tích

Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hỗ trợ nhau để đạt mục tiêu giáo dục chung.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Tính mở của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm được thể hiện ở những điểm nào?

Nội dung và phương pháp trải nghiệm

Đối tượng tham gia trải nghiệm cùng học sinh

Địa điểm tổ chức trải nghiệm

Nội dung, phương pháp, địa điểm tổ chức và đối tượng cùng trải nghiệm.Dấu tích

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời không chính xác

Ý nghĩa của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm đối với giáo viên khi tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Là căn cứ để quản lí chuyên môn của giáo viên.

Là cơ sở để thực hiện các chủ đề trải nghiệm cho học sinh lớp mình.Dấu tích

Cho thấy vị trí của chủ đề trải nghiệm cụ thể trong Kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tạo sự thống nhất cơ bản giữa các giáo viên trong tổ chuyên môn.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi khi xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, tổ chuyên môn cần lựa chọn nội dung giáo dục như thế nào?

Xác định mục tiêu trên cơ sở cụ thể hoá mục tiêu Chương trình và mục tiêu giáo dục địa phương.

Nội dung giáo dục cần phù hợp đặc điểm tâm, sinh lý và khả năng nhận thức của học sinh.

Lựa chọn các biện pháp tổ chức căn cứ trên điểm mạnh, điểm yếu của nhân lực, vật lực và các điều kiện khác của nhà trường, địa phương.

Tất cả các ý trên.Dấu tích

5. Chọn đáp án đúng nhất

Vì sao Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường có tính thống nhất tương đối với Kế hoạch Giáo dục chung của nhà trường?

Vì Chương trình Hoạt động trải nghiệm có tính mở, với mỗi yêu cầu cần đạt có thể lựa chọn nội dung, hình thức và thời gian tổ chức hoạt động khác nhau.

Vì khi các điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến có thể thay đổi kế hoạch trải nghiệm mà không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chung và mục tiêu hoạt động của nhà trường.

Vì kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận của Kế hoạch giáo dục chung của nhà trường

Tất cả các lí do trên.Dấu tích

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV cần nghiên cứu các nội dung nào khi lập kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, Nội dung giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, chỉ đạo của Đoàn, Đội và Uỷ ban nhân dân địa phương.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hoạt động trải nghiệm 2018, văn bản giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, yêu cầu về nội dung giáo dục địa phương và của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.Dấu tích

7. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn các nội dung cần thể hiện trong Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Tên, mục tiêu, nội dung giáo dục của từng chủ đề

Loại hình trải nghiệm và hoạt động tương ứng

Văn bản chỉ đạo của cấp trên và người chịu trách nhiệm

Nội dung tích hợp của giáo dục địa phương và đoàn độiDấu tích

8. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp thứ tự cho các nội dung dưới đây theo đúng quy trình lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm của nhà trường

 • Xác định các chủ đề hoạt động trải nghiệm
 • Kế hoạch giáo dục các chủ đề của môn học trong học kì/năm
 • Liệt kê các mạch nội dung chính và yêu cầu cần đạt
 • Thiết kế kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm

A - C - D - B

C - A – D - BDấu tích

D - C - A - B

C - D - B - A

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự các bước Tổ chuyên môn tổ chức xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của Tổ.

 • Tổ thảo luận và thống nhất các chủ đề sẽ thực hiện.
 • Phân công các thành viên xây dựng Kế hoạch giáo dục của từng chủ đề
 • Tổ chuyên môn nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các văn bản hướng dẫn về giáo dục địa phương.
 • Tổ chuyên môn họp thống nhất Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của tổ và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

C - A - B - DDấu tích

A - B - D - C

B - A - C - D

D - C - A - B

10. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu tiêu chí để đánh giá Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

5 tiêu chí

3 mức tiêu chí

7 tiêu chíDấu tích

9 tiêu chí

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau:

Kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm cụ thể cho học sinh cần đảm bảo các nguyên tắc nào?

Đảm bảo tính pháp lí.

Đảm bảo tính thực tế và khả thi của chủ đề.

Đảm bảo đúng thời gian theo tiết học quy định là 35 phút.Dấu tích

Đảm bảo sự mềm dẻo, linh hoạt để tích hợp giáo dục địa phương một cách phù hợp.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG phải là vai trò của Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cụ thể?

Giúp giáo viên và nhà quản lí có cái nhìn tổng thể về các hoạt động giáo dục, dạy học trong nhà trường.Dấu tích

Là căn cứ để GV chủ động, linh hoạt trong tổ chức, điều chỉnh nội dung, thời gian hoạt động khi có các tình huống không mong muốn xảy ratrong quá trình giáo dục mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra.

Kế hoạch tổ chức chủ đề hoạt động trải nghiệm là hồ sơ chuyên môn góp phần đánh giá chất lượng giáo viên.

Cho thấy sự kết nối giữa các chủ đề trải nghiệm và Khung kế hoạch tổ chức các chủ đề hoạt động trải nghiệm của năm học.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Có những Mẫu Kế hoạch sử dụng thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm?

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề

Kế hoạch giáo dục trải nghiệm theo chủ đề và Sinh hoạt lớp

Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm

Kế hoạch giáo dục theo từng loại hình: Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề, Sinh hoạt lớpDấu tích

14. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ trong Hoạt động trải nghiệm thường có mấy phần, đó là những phần nào?

Có 4 phần: Mục tiêu Sinh hoạt dưới cờ, Chuẩn bị, Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Điều chỉnh kế hoạch giáo dục

Có 4 phần: Phương tiện cần chuẩn bị, Phần nghi lễ (chào cờ), Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ trực tuần

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ tuần sauDấu tích

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Nhận xét, đánh giá

15. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề được thực hiện theo các pha nào?

Khám phá; Thử nghiệm; Luyện tập; Đánh giá

Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Đánh giá – Phát triển

Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng; Đánh giá – Phát triểnDấu tích

Khám khá - Tìm hiểu; Mở rộng - Thực hành; Vận dụng – Phát triển; Đánh giá

16. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt lớp gồm những phần hoạt động nào?

Báo cáo, tổng kết công tác tuần

Sinh hoạt theo chủ đề

Thảo luận chủ đề sinh hoạt tuần sau

Tất cả các hoạt động trênDấu tích

17. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Hoàn thành các nguyên tắc bằng cách chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Danh sách câu trả lời

Sản phẩm cần đạt được.

Đánh giá

Câu trả lời

Chủ đề cần đảm bảo các Yêu cầu cần đạt mà Chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

Chủ đề cần đảm bảo chuỗi các hoạt động trải nghiệm: Nhận diện – Khám phá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng Đánh giá – Phát triển

Chuỗi hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, Nội dung, phương thức trải nghiệm được sử dụng.

Mỗi nhiệm vụ hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung và Sản phẩm cần đạt được.

Đảm bảo sự phù hợp của phương án Đánh giá trong quá trình tổ chức trải nghiệm cho HS.

Chọn đáp án đúng nhất

18. Sắp xếp các bước của Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề

 • Xác định các hoạt động trong chủ đề
 • Thiết kế chi tiết hoạt động trong chủ đề
 • Xác định thời gian thực hiện
 • Xác định chủ đề và mục tiêu của chủ đề

Đánh giá chủ đề

A - C - B - E - D

D - A - C - B - EDấu tích

B - E - C - A - B

C - B - A - E - B

19. Chọn đáp án đúng nhất

Để đảm bảo hiệu quả giáo dục và không chồng chéo giữa các nội dung giáo dục, nên lựa chọn thời gian thực hiện cho từng chủ đề hoạt động trải nghiệm như thế nào?

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chung của địa phương để xác định thời gian.

Tìm điểm tương đồng giữa nội dung giáo dục theo yêu cầu cần đạt của Chương trình và Kế hoạch giáo dục địa phương, đoàn đội để chọn thời gian thực hiện.Dấu tích

Tuỳ theo mong muốn mà lựa chọn thời điểm vì Hoạt động trải nghiệm có tính mở.

Thực hiện theo yêu cầu của quản lí giáo dục cấp trên.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các tiêu chí đánh giá sự thành công của kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề thông qua quan sát học sinh:

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Tất cả các tiêu chí trên

7.  Đáp án Mô đun 4 môn Giáo dục thể chất

Câu 1. Chương trình môn GDTC cần được cụ thể hoá ở cấp độ nhà trường thông qua văn bản/ tài liệu nào?

A. Hướng dẫn thực hiện CT

B. Kế hoạch bài dạy môn học

C. Kế hoạch dạy học môn học Dấu tích

D. Sách giáo khoa môn học

Câu 2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về đặc điểm của KHDH môn GDTC?

A. Chương trình GDTC riêng, khác biệt của mỗi nhà trường, tương thích với với điều kiện của nhà trường như đặc điểm HS, GV, cơ sở vật chất.

B. Cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, quản li phù hợp và hiệu quả việc thực hiện CT quốc gia trong mỗi nhà trường.

C. Cụ thể hoá mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, PP, hình thức tổ chức và đánh giá HS trong CT GDTC quốc gia phù hợp với thực tiễn nhà trườngDấu tích

D. Nâng cao mục tiêu phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt trong CT GDTC quốc gia trong mỗi nhà trường.

Câu 3: Căn cứ đầu tiên cần chú ý khi xây dựng KHDH môn GDTC là gì?

A. Các văn bản chỉ đạo quản lí

B. CT tổng thể, CT môn GDTC Dấu tích

C. Điều kiện của nhà trường

D. Kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học

Câu 4: KHDH môn GDTC cần được triển khai như thế nào trong thực tiễn giảng dạy?

A. Tuân thủ từng nội dung chi tiết trong KHDH

B. Có thể tùy ý thay đổi mục tiêu theo ý muốn của người GV

C. Sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh hình thức tổ chức phù hợp với thực tếDấu tích

D. Theo sát từng mục trong kế hoạch và chỉ điều chỉnh ở năm học sau

Câu 5: Quy trình xây dựng KHDH môn GDTC cần theo trình tự nào?

(1) Hoàn thiện và phê duyệt KHDH môn học

(2) Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

(3) Tìm hiểu CT tổng thể, CT môn học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng, CT nhà trường

(4) Xây dựng KHBD theo chủ đề/bài học

(5) Xây dựng KHDH môn học

A. 3-1-2-4-5

B. 3-2-5-4-1Dấu tích

C. 3-5-4-2-1

D. 3-4-5-2-1

Câu 6: Việc xây dựng KHDH môn GDTC trong nhà trường cần sự tham gia, đóng góp chính của những đối tượng nào?

A. Các ban ngành đoàn thể cán bộ và GV nhà trường

B. Cán bộ quản lý nhà trường và GV GDTC

C. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC

D. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC, GV GDTCDấu tích

Câu 7: Tại sao khi xây dựng KHDH GDTC lại cần chú ý đến đặc điểm của nhà trường và đối tượng HS?

A. Để xem xét các mặt khác nhau trong chương trình giáo dục địa phương

B. Để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy ở nhà trườngDấu tích

C. Để liên kết với những khía cạnh khác trong khi thực hiện chương trình

D. Để thể hiện những điểm mạnh của nhà trường trong khi xây dựng KHDH

Câu 8: KHDH môn GDTC có thể bao gồm những nội dung giáo dục nào?

A. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các ND giáo dục truyền thống địa phương

B. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung GV tự lựa chọn.

C. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung tự chọn

D. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; các nội dung tự chọn, ND giáo dục truyền thống địa phươngDấu tích

Câu 9: Quan niệm thế nào nào sau đây chưa đúng khi xây dựng và thực hiện một KHBD?

A. KHBD là sự cụ thể hoá KHDH môn học ở cấp độ từng bài học chủ đề

B. KHBD bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đưa ra một tiến trình dự kiến để thực hiện hiệu quả.

C. KHBD đã được tổ chuyên môn, BGH phê chuẩn nên cần tuân thủ đúng theo quy định.Dấu tích

D. KHBD thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt GV khi tổ chức trong thực tiễn lớp học.

Câu 10: Trong một KHBD theo chủ đề/bài học, cần có những thành tố cơ bản nào?

A. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học: thời gian da nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm.Dấu tích

B. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời gian dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, rút kinh nghiệm.

C. Tiêu đề; mục tiêu, phương tiện, thiết bị dạy học; thời gian dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, dự kiến lượt lời của GV và HS; nhận xét; đánh giá.

D. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời gian dạy học: nội dung, nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho những giờ dạy sau.

Câu 11: Thành tố nào cần được xác định đầu tiên khi xây dựng ĐHBD theo chủ đề/bài học?

A. Mục tiêuDấu tích

B. Nội dung dạy học

C. Phương pháp

D. Trang thiết bị dạy học

Câu 12: Trong quá trình thực hiện một KHBD theo chủ đề/bài học trong thực tiễn lớp học, thành tố nào GV có thể cho phép HS lựa chọn hoặc thay đổi?

A. Mục tiêu bài học

B. Hoạt động học tậpDấu tích

C. Kết quả kiểm tra, đánh giá

D. Nội dung dạy học

Câu 13: Tiến trình tổ chức một chủ đề bài học trong giờ học GDTC thông thường nên được chia thành những hoạt động nào?

A. Mở đầu, hình thành KT mới, luyện tập, vận dụngDấu tích

B. Mở đầu, hình thành KT mới, nâng cao, mở rộng

C. Nhận biết, tìm hiểu nội dung, nâng cao, mở rộng

D. Nhận biết, hiểu, luyện tập, vận dụng, mở rộng

Câu 14: Việc xác định yêu cầu cần đạt đối với HS trong ĐHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần căn cứ trên thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo GDTC

B. Yêu cầu cần đạt trong chương trình, KHDH môn GDTCDấu tích

C. Đặc điểm, sở thích của HS và gia đình HS

D. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

Câu 15: Theo chương trình GDTC 2018, mục tiêu quan trọng nhất của KHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần hướng đến là gì?

A. Phát triển các năng lực và phẩm chất cho HSDấu tích

B. Lĩnh hội được nội dung của bài học và có khả năng luyện tập

C. Đạt được các yêu cầu cần đạt liên quan đến nội dung bắt buộc và tự chọn.

D. Tổ chức được nhiều hoạt động cho HS trải nghiệmDấu tích

Câu 16: Trong nội dung dạy học tự chọn cho HS tiểu học, GV cần chú ý nhất ở điểm nào trong các điểm sau đây?

A. Lựa chọn nội dung thi đua, tăng tính cạnh tranh cho các HS

B. Lựa chọn các nội dung là các môn thể thao đối kháng.

C. Lựa chọn nội dung nâng cao hơn một chút so với yêu cầu cần đạt.

D. Lựa chọn nội dung phù hợp với thể trạng, sở thích, lứa tuổi và điều kiện nhà trườngDấu tích

Câu 17: Tính vừa sức trong việc lựa chọn nội dung dạy học môn GDTC được thể hiện như thế nào?

A. Chứa điều thử thách cho HS

B Gần gũi, gắn bó với HS

C. Dựa trên sở thích, hứng thú của HS

D. Dựa trên khả năng, nền tảng về thể chất của HSDấu tích

Câu 18: Để tăng cường khả năng vận dụng Năng lực của HS vào đời sống, GV cần chú ý điểm nào sau đây trong KHBD theo chủ đề/bài học:

A. Nội dung bài học cần phong phú, đa dạng cho HS nhiều trải nghiệm khác nhau trong lĩnh vực thể thao.

B. Hướng dẫn HS những kỹ năng sơ giản về vệ sinh cá nhân, an toàn trong tập luyện

C. Tăng cường các nội dung thực hành gắn với bối cảnh, điều kiện sống thường ngày của HSDấu tích

D. Tăng cường các nội dung thực hành luyện tập để khuyến khích HS.

Câu 19: Cách thức nào sau đây GV nên sử dụng để tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, trong tập luyện?

A. Cho các hoạt động nâng cao, mới mẻ để tăng cường thêm NL HS

B. Cho HS chơi trò chơi, kết hợp các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, trải nghiệmDấu tích

C. Cho HS luyện tập, củng cố những nội dung liên quan đến bài học

D. Tổ chức các hoạt động mang tính thử thách, cho HS thử nhiều hoạt động mới.

Câu 20: Trong tiến trình tổ chức dạy học, GV nên tổ chức hoạt động vận dụng theo cách nào để phát huy khả năng tự học, tự luyện tập của HS?

A. Giao các bài luyện tập cụ thể cho HS luyện tập cùng nhau

B. Tổ chức hoạt động thi đấu thúc đẩy HS luyện tập vận dụng

C. Tự do chơi theo sở thích cá nhân

D. Tự nghiên cứu các nguồn tài liệu, tự tập luyện các nội dung học tập đã được hướng dẫnDấu tích

Câu 21: Việc đánh giá HS trong giờ GDTC cần thực hiện như thế nào để khuyến khích được tất cả HS trong lớp?

A. Chỉ công nhận kết quả cuối cùng của HS.

B. Công nhận năng lực thể chất nổi bật và sự hứng thú của HS.

C. Công nhận sự tiến bộ và kết quả HS đạt được của HS.Dấu tích

D. Công nhận sự tiến bộ vượt bậc của HS

Câu 22: Những PP nào sau đây nên được sử dụng để tăng cường hiệu quả, giảm thiểu thời gian giảng dạy kiến thức mới trong giờ học GDTC?

A. PP luyện tập

B. PP thuyết giảng

C. PP trò chơi

D. PP trực quanDấu tích

Câu 23: Để khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu CTGDTC mới trong bối cảnh hiện nay, GV cần làm gì?

A. Cần vận dụng công nghệ thông tin truyền thông và những thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong dạy học trong tất cả các tiết học

B. Lựa chọn các trang thiết bị dạy học cơ bản và nâng cao ở một số nội dung để tăng cường NL thể chất cho HS

C. Sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định kết hợp với thiết bị tự làm, thiết bị công nghệ thông tin phù hợp.Dấu tích

D. Tập trung sử dụng đủ và hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT

Câu 24: Điều gì quan trọng nhất khi sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ GDTC?

A. An toàn, phù hợp, tiết kiệm, thẩm mĩ, hiệu quảDấu tích

B. An toàn, thẩm mĩ, hiệu quả

C. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

D. Tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

Câu 25: Hình thức nào sau đây nên được lựa chọn cho Hoạt động mở đầu nhằm tăng hứng thú và tập trung cho HS?

A. Hỏi đáp giao lưu với HS, kiểm tra kiến thức đã học, khởi động, chơi trò chơiDấu tích

B. Kiểm tra bài cũ, khởi động, học bài mới

C. Bài tập khởi động, hỏi đáp giao lưu với HS, dạy nội dung trọng tâm

D. Vấn đáp một số HS, dạy nội dung trọng tâm, định hướng vận dụng

Câu 26: Hình thức nào sau đây có thể thúc đẩy sự tự tin, tích cực của những HS hạn chế khả năng vận động khi tham gia các hoạt động?

A. Tổ chức các hoạt động vừa sức cho các em tham giaDấu tích

B. Giao quyền cho các em điều khiển hoạt động của nhóm.

C. Cho các em hoạt động nhóm với những HS nổi bật về NL thể chất.

D. Cho các em hoạt động độc lập với các hình thức riêng biệt.

Câu 27: Tiêu chí nào quan trọng nhất để đánh giá một giờ dạy GDTC thành công?

A. HS phát triển các NL, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn GDTC và các hoạt động thể thaoDấu tích

B. HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bài học

C. HS hiểu được các bài tập GV hướng dẫn

D. HS vượt qua được thử thách liên quan đến hoạt động thể chất và thấy tự tin hơn

8. Đáp án Mô đun 4 môn Âm nhạc

1. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực thể hiện âm nhạc.

Bước đầu biết hát một mình và hát cùng người khác, thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát. Dấu tích

Bước đầu biết đánh giá kĩ năng thể hiện âm nhạc của bản thân và người khác.

Biết lắng nghe và chia sẻ khi cùng hát với bạn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực hiểu biết và cảm thụ âm nhạc

Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng người khác, thể hiện đúng tiết tấu và giai điệu.

Biết làm dụng cụ học tập đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên: biết tưởng tượng khi nghe nhạc không lời.

Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng, nhận biết được sự giống hoặc khác nhau của các câu nhạc.Dấu tích

Biết phối hợp trong làm việc nhóm

3. Chọn các đáp án đúng

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc. (Chọn nhiều phương án)

Đọc nhạc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ

Bước đầu biết mô phỏng, tái hiện một số âm thanh quen thuộc trong cuộc sống: biết lặp lại có thay đổi màu tiết tấu và giai điệu đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên Dấu tích

Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, phân biệt được sự khác nhau trong từng thuộc tính âm nhạc

Biết chia sẻ hiểu biết về âm nhạc với người khác biệt biểu diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợpDấu tích

4. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự yêu cầu phân tích mối quan hệ giữa Chương trình giáo dục phổ thông với Chương trình môn học Âm nhạc.

A. Về mục tiêu

B. Về nội dung

C. Về quan điểm

D. Về yêu cầu cần đạt

E. Về kiểm tra đánh giá

F. Về phương pháp

D, A, B, G, C, E

C, A, B, D, G, EDấu tích

E, A, B, G, C, D

C, A, B, D, C, E

5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn và sắp xếp theo đúng thứ tự (từ 1 đến 4) của các căn cứ xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Căn cứ trên các chỉ thị về nhiệm vụ năm học của cấp Lãnh đạo của Bộ, Sở phòng quản lý và chỉ đạo chuyên môn và theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ 1: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), triển khai các nội dung chương trình môn học và yêu cầu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

B. Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Căn cứ trên điều kiện về CƠ SỞ vật chất, trang thiết bị, nhạc cụ, phương tiện, thiết bị Công nghệ phục vụ cho việc dạy và học môn Âm nhạc và trình độ của đội ngũ giáo viên âm nhạc ở địa phương.

D. Căn cứ trên nội dung sách giáo khoa môn học.

1 - B, 2 - C, 3 - D, 4 - A

1 - B, 2 - A, 3 - D, 4 - C Dấu tích

1 - C, 2 - A, 3 - D, 4 - B

1 - A, 2- C, 3 - D, 4 - B

6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy cho biết đâu là ý đúng trong Khái niệm kế hoạch dạy học môn Âm nhạc?

Là văn bản xác định tiến trình triển khai nội dung của môn học Âm nhạc. Dấu tích

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc.

Là văn bản xác định các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường về môn Âm nhạc.

Căn cứ xây dựng kế hoạch môn Âm nhạc.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng thứ tự mức độ quan trọng.

A. Dựa theo cấu trúc bài học của bộ sách giáo khoa Âm nhạc, đảm bảo lo,gic của chương trình và gắn với đặc điểm của vùng miền.

B. Bám sát khung thời lượng, nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 của khối lớp và khung thời gian qui định ở bậc tiểu học.

C. Bám sát qui trình, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá phát triển năng lực học sinh

D. Lựa chọn các nội dung xây dựng các chủ đề dạy học, tích hợp kiến thức nội môn và lồng ghép Kiến thức liên môn phù hợp,

E. Khai thác và sử dụng hợp lý phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp, trên Cơ sở bám sát kiến thức cơ bản Cốt lõi và tỉnh "mở" để phù hợp với khả năng học tập của HS ở các địa phương.

D, A, C, E, B

B, A, D, E, C Dấu tích

C, A, B, E, D

B, A, C, E, D

8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung sau theo trình tự hợp lý trong cấu trúc Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Chủ đề bài học và số tiết

B. Các yêu cầu cần đạt

C. Nội dung

B, C, A

A, C, B Dấu tích

A, B, C

9. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các bước xây dựng dưới đây cho đúng qui trình Xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A, Tổ chuyên môn nghiên cứu tìm hiểu Sách giáo khoa môn Âm nhạc bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 đối chiếu sang sách giáo khoa Âm nhạc để lựa chọn chủ đề, nội dung, ngữ liệu cho bài học.

B. Căn cứ vào khung thời lượng cho học ki, năm học để lựa chọn chủ đề và sắp xếp vào các tuần tháng học kì phù hợp.

C. Lựa chọn chủ đề, mạch nội dung liên kết đáp ứng yêu cầu về phăm chất và năng lực.

D. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục môn học Âm nhạc.

D, A, C, B

B, A, D, C.

A, C, B, DDấu tích

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các tiêu chí đánh giá Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng mức độ ưu tiên.

A. Triển khai đầy đủ, có tính hệ thống các mạch nội dung theo tỉ lệ % qui định tại CTMH Âm nhạc bao gồm mức độ cơ bản và mở rộng.

B. Đảm bảo tuân thủ quan điểm, định hướng, khung CTGDPTIT và chương trình môn Âm nhạc, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục chung của bác học và môn học.

C. Bám sát các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của CTGDPT môn Âm nhạc, CÓ sự linh hoạt, phù hợp với khả năng học tập môn học của HS ở địa phương.

D. Đã căn cứ trên các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Âm nhạc và trình độ của đội ngũ giáo viên ở địa phương.

D, A, C, B

B, A, C, D Dấu tích

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc trong Tài liệu tập huấn được trình bày gồm mấy bao gồm mấy cột nội dung?

2 cột nội dung

3 cột nội dung Dấu tích

4 cột nội dung

5 cột nội dung

12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu nào trong các phương án dưới đây thể hiện vai trò của Kế hoạch bài dạy trong thực hiện mục tiêu môn học?

Kế hoạch bài dạy theo chủ đề không chỉ là việc đưa ra dung lượng, đơn vị kiến thức mà giáo viên phải chuyển tải trong tiến trình tổ chức dạy học mà còn cho thấy cách thức triển khai bài học đến với học sinh. Dấu tích

Dạy học theo chủ đề là việc kiến tạo nên các bài học với sự tim tôi về chất liệu, hình ảnh, nội dung bài học, các chủ để... có sự giao thoa, gần gũi, tương đồng...

Kế hoạch dạy học xây dựng trên căn cứ về đặc điểm tâm sinh lý, mức độ nhận thức và khả năng thực hành của học sinh.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phương án dưới đây, hãy chọn điểm quan trọng khi xây dựng kế hoạch bài học môn Âm nhạc để phát triển năng lực cho học sinh tiểu học.

Thể hiện nội dung các hoạt động

Thể hiện mức độ cơ bản và phân hoá trong các phần của cấu trúc Dấu tích

Thể hiện sự kết hợp giữa mô hình truyền thống và hiện đại

14. Chọn đáp án đúng nhất

Vị trí và quan hệ giữa Kế hoạch bài dạy với Kế hoạch dạy học môn học là mối quan hệ nào trong các phương án sau đây?

Tương hỗ

Tính hệ thống Dấu tích

Lồng ghép

Đồng đằng

15. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng trình tự các nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy.

A. Xác định mục tiêu yêu cầu cần đạt và năng lực hưởng tới.

B. Xác định chủ đề dạy học và dự kiến số tiết.

C. Phân chia các nội dung của bài học bao gồm: nội dung chính và nội dung kết hợp (ôn tập).

D. Xác định các hình thức kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh.

E. Xác định các phương pháp kĩ thuật và hinh thức tổ chức dạy học.

B, C, A, D, E

C, B, E, D, A

B, A, C, E, DDấu tích

E, C, D, B, A

16. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên vào các cột trong kế hoạch bài dạy dưới đây theo thứ tự từ trái sang phải.

A. Nội dung chủ đề

B. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

C. Yêu cầu cần đạt

(1)(2)(3)

1 - A, 2 - B, 3 - C

1 - B, 2 - C, 3 - A

1 - A, 2 - C, 3 - B Dấu tích

17. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy ghi tên các giai đoạn trong qui trình thiết kế chủ đề và nội dung bài học

A. Phân tích chủ đề bài học

B. Xây dựng kế hoạch chủ đề bài học.

 1. Giai đoạn 1
 2. Giai đoạn 2

1 - B, 2 - A

1 - A, 2 - B Dấu tích

18. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên theo thứ tự các thành phần của bài học phát triển phần chất năng lực vào các ô dưới đây.

A. Mở đầu

B. Khám phá/Kiến thức mới

C. Vận dụng, sáng tạo

D. Thực hành, Luyện tập

1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 - D

1 - B, 2 - C, 3 - A, 4 - D

1 - A, 2 - C, 3 - B, 4 - D

1 - A, 2 - B, 3 - D, 4 - C Dấu tích

19. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng các bước phân tích hoạt động học của học sinh.

A. Khả năng trình bày những kiến thức hiểu biết trong nội dung của bài học những kiến thức kinh nghiệm đã có và kiến thức hiểu biết mới)

B. Mức độ hứng thú và sẵn săng tham gia vào hoạt động học.

C. Khả năng quan sát và điều chỉnh hành vi kĩ năng của cá nhân trong phối hợp với tập thể nhóm.

D. Mức độ thể hiện cảm xúc khi thực hành các kĩ năng phù hợp với nội dung và tính chất của âm nhạc.

E. Luôn là người có nhiều ý kiến phát biểu ý tưởng mới thể hiện được vai trò tổ chức điều khiển các hoạt động của nhóm.

F. Mức độ chủ động, tích cực trong tự đánh giá và đánh giá các bạn

G. Mức độ tương tác, hỗ trợ, và chia sẻ các ý tưởng mới của cá nhân trong khi thảo luận nhóm.

B, C, A, D, H, E, G

C, B, E, D, A, G, H

B, A, D, C, G, E, H Dấu tích

E, C, D, B, A, H, G

20. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây đúng theo các tiêu chí phân tích bài học.

A. Các yêu cầu cần đạt theo chương trình được triển khai cụ thể như thế nào vào việc lựa chọn các mạch nội dung của chủ đề nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực?

B. Mức độ nội dung đã phù hợp với mặt bằng chung? Sự kết nối mức độ cơ bản và phân hóa Có tính " mở" Có khả thi?

C. Sự logic của tên và tiêu đề bài hát và các nội dung kết hợp gắn kết với chủ đề.

D. Cách triển khai nội dung trong các hoạt động đã đa dạng và tích hợp các nội dung để tạo điều kiện cho việc triển khai hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, dạy học đa phương tiện? kết hợp các phương pháp dạy học đặc thù và phương pháp truyền thống?

E. Việc phân bố tổng số tiết của chủ đề, và lượng kiến thức triển khai trong từng tiết.

F. Các phương pháp và kĩ thuật đánh giá đã phù hợp với nội dung và tiến trình dạy học? các tiêu chí, chỉ bảo mức độ năng lực của học sinh đã tường minh: Học sinh đã tự đánh giá và phụ huynh cũng có tham gia vào quá trình đánh giá hay không?

G, C, D, B, A, E

C, G, D, B, E, A

A, C, B, E, D, G Dấu tích

D, C, G, B, E, A

9. Đáp án Mô đun 4 môn Đạo đức

Câu 1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông như thế nào?

A. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực.

B. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực.Dấu tích

C. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực

Câu 2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức?

A. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này.Dấu tích

B. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thể hoá những yêu cầu cần đạt này.

C. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định.

Câu 3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với nội dung môn Đạo đức?

A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung khái quát và nội dung cụ thể môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung cụ thể.Dấu tích

B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra định hướng chung và nội dung khái quát đối với môn Đạo đức.

C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung chi tiết môn Đạo đức.

Câu 4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phương pháp dạy học môn Đạo đức?

A. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; chỉ vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

B. Chú trọng hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

C. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.Dấu tích

Câu 5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào về người đánh giá trong đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức?

A. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đảnh giả và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh.

B. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.

C. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.Dấu tích

Câu 6. Dạy học môn Đạo đức phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản nào?

A. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp.

B. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm và điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp, đặc điểm riêng của từng địa phương.Dấu tích

C. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp.

Câu 7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân thể hiện được những yếu tố cơ bản nào?

A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá, thời gian thực hiện.Dấu tích

B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, đánh giá, thời gian thực hiện.

C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, thời gian thực hiện.

Câu 8. Trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, giáo viên tương tác với những yêu tố nào?

A. Chương trình môn học, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.

B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện.

C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.Dấu tích

Câu 9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực hiện chương trình môn Đạo đức?

A. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho quản lý giáo dục kiểm tra, giảm sát, hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trinh môn Đạo đức.

B. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh nắm bắt được việc giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.

C. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện quản lý, giáo dục kiểm tra, giám sát hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.Dấu tích

Câu 10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Tôn trọng chương trình giảo dục; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh.Dấu tích

C. Tôn trọng chương trình giáo dục; bảo đảm tỉnh khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

Câu 11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức?

A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp với lớp minh; điều chỉnh những chi tiết không phù hợp với học sinh lớp mình, điều kiện thực hiện trong quá trình thực hiện.

B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp vời lớp của minh; điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với lớp minh trong quá trình thực hiện.Dấu tích

C. Phối hợp với các giáo viên trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực hiện kế hoạch dạy học mà nhà trường đã phêduyệt; điều chỉnh những chỉ tiết không phù hợp trong quá trình thực hiện.

Câu 12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.Dấu tích

B. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

Câu 13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực hiện theo những bước nào?

A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh chương trình.Dấu tích

Câu 14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào?

A.Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

B. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.Dấu tích

Câu 15. Việc đánh giá kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chí nào?

A. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức; bảo đảm tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

B. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.Dấu tích

C. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm sự thống nhất giữa các trường tiểu học trên địa bàn; bảo đảm tính khả thi: bảo đảm tính “mở” của kế hoạch giáo dục.

Câu 16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức cần phải phù hợp với những yếu tổ nào?

Đáp án: Điều kiện thực hiện về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của nhà trường: điều kiện thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục; khả năng, trình độ của học sinh.

Câu 17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

B. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm phát huy tính tich cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đảm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

C. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tỉnh tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.Dấu tích

Câu 18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Mục tiêu; chuẩn bị; các hoạt động dạy học; đánh giá.

B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện; các hoạt động dạy học; đánh giá.Dấu tích

C. Mục tiêu; chuẩn bị tài liệu; các hoạt động dạy học; đánh giá.

Câu 19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha chủ yếu nào?

A. Hoạt động khởi động; hoạt động khám phá, hình thành trí thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.Dấu tích

B. Hoạt động khảm phá, hình thành trị thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.

C. Hoạt động khởi động: hoạt động khám phá, hình thành trì thức; hoạt động luyện tập, thực hành.

Câu 20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy khi phân tích bài học môn Đạo đức có những nội dung gì?

A. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học, nội dung, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá.

B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học, nội dụng, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.Dấu tích

C. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học và nội dung các hoạt động tương ứng: sự phù hợp của ngôn ngữ diễn đạt; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.

10. Đáp án Mô đun 4.0 Công nghệ thông tin

1. Công cụ nào sau đây được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trực tuyến?

B. Google Driver

2. Chọn đáp án đúng nhất?

D. Thư mục chứa tệp và thư mục.

3. Các định dạng của tệp hình ảnh là?

C. jpg, gif. png

4. Công cụ nào sau đây dùng để chia sẻ và đăng tải video?

C. Youtube

5. Dây tín hiệu nào sau đây sử dụng để kết nối máy chiếu và máy tính?

B. VGA, HDMI.

6. Danh sách nào sau là các phần mềm cho phép chỉnh sửa ảnh?

D. Paint, Powerpoint, Edraw Max.

7. Để tiến hành in tài liệu, ta sử dụng phím tắt nào sau đây?

A. Ctrl + P

8. Để giúp các thiện chất lượng âm thanh khi thực hiện ghi âm bằng điện thoại, ta không nên?

C. ngắt kết nối điện thoại/internet

9. Để chụp màn hình máy tính, ta có thể dùng công cụ sẵn nào trên hệ điều hành Window?

D. Snipping tool

10. Đâu không phải là định dạng video?

B. mp3

11. Định dạng nào sau đây hỗ trợ lưu hình ảnh với nền trong suốt?

C. PNG

12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Thư mục có thể chứa tập tin

13. Kiểu gõ tiếng việt phổ biến nhất hiện nay là?

A. Telex

14. Lệnh nào tương ứng với phím tắt ctrl + C?

A. Sao chép

15. Ở Việt Nam hiện nay đa số các máy tính các nhân dùng hệ điều hành gì?

C. Windows

16. Phím tắt tương đương với lệnh dán (Paste) là?

D. Ctrl + V

17. Phát biểu nào đúng về phần mềm Paint?

C. Paint được cài sẵn trên hệ điều hành Windows

18. Phần mềm nào sau đây hỗ trợ quay màn hình

D. Powerpoint

19. Phần mềm nào sau đây giúp chỉnh sửa video trên điện thoại?

A. Vivavideo

20. Phần mềm chụp màn hình máy tính nào sau đây có sẵn trong các máy tính dùng hệ điều hành Windows?

D. Snippig Tools

21. Phần mềm nào là phần mềm hỗ trợ trình chiếu, trình bày bài giảng?

D. Powerpoint

22. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tiện ích của nén tập tin?

B. Dễ dàng xem trực tiếp nội dung mà không cần dùng phần mềm

23. Tập có phần mở rộng là .Doc là?

C. Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra

24. Tổ hợp phím Ctrl + A dùng để?

C. Chọn toàn bộ văn bản

25. Trong phần mềm Audacity, để lọc tiếng ồn, ta thực hiện hiệu ứng nào sau đây?

C. Echo

26. Trên máy tính sử dụng Windows 10, công cụ sẵn có nào sau đây được dùng để ghi âm?

A. Voice Recorder

27. Trong soạn thảo Word, để định dạng đoạn, ta sử dụng nhóm công cụ

D. Paragraph

28. Trong 4 định dạng: *.AVI, *.FLV, *.MP4, *.WMV, định dạng nào thường có dung lượng nhỏ nhất?

D. WMV

29. VSDC Video Editor là phần mềm cho phép?

B. quay lại màn hình, chỉnh sửa video.

>> Chi tiết: Đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học

11. Đáp án Mô đun 4.0 đầy đủ

>> Chi tiết: Gợi ý đáp án mô đun 4.0 

Chi tiết đáp án trắc nghiệm của từng môn như sau:

Trên đây là toàn bộ Đáp án 10 câu trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học. VnDoc liên tục cập nhật các câu hỏi và đáp án của chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiểu học Mô đun 4 cho các thầy cô tham khảo. Các thầy cô tham khảo chuyên mục Dành cho giáo viên để có các tài liệu hay và hấp dẫn nhé.

Đánh giá bài viết
33 158.423
Sắp xếp theo
  Dành cho Giáo Viên Xem thêm