Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 “Unit 13: Going out” mà thư viện giáo án VnDoc.com giới thiệu đến các bạn dưới đây bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Tiếng Anh 7, đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy vai trò chủ thể năng động sáng tạo của mỗi học sinh, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 14: Freetime Funs

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 13: Activities

Unit 13: Going out

Lesson 1: a1. p.147.

I. Aims:

  • To help ss further practice in Wh - questions and giving advice for not doing something.
  • To develop ss’skills.

II. Objectives: By the end of the lesson, ss will be able to give advice for not doing something.

III. Ways of working: T - WC, pair work, individual work.

IV. Materials: Text book, pictures, tape, cards.

V. Anticipated problems:

VI: Teaching steps:

1. Warm up: (1 minute) Greet wand check the ss’attendance.

2. Revision:

3. New lesson:

STAGES ACTIVITIES ON BOARD

PRESEN
TATION
(16 minutes)

PRACTICE
(13 minutes)

* Preteach:

- Teacher uses techniques to teach students new words.

- Teacher sets the scene, plays the tape and elicits the model sentences.

- Concept checking:

  • What do these sentences mean?
  • When do we use these sentences?
  • What kind of sentence is the question?
  • Which word do we use at the beginning of the sentence? Next?

+ How do we promiss?

* Comprehension questions: A1. P.147 (a - g)

- Students answer the question A1. P.147.

I. New words:

- The amusement center: trung tâm giải trí

- Addictive (adj): gây nghiện

- The arcade: khu vui chơi giải trí có mái vòm

II. Model sentences:

- Don't spend too much time in the arcade.

- No, I won't.

III. Answer the comprehension questions: A1. P.147:

* Answer key:

a) He's going to the amusement center.

b) He's going to play video games.

c) He goes to the amusement center about once a week.

d) No, he doesn't. He doesn't spend much money.

e) He usually stays for about half an hour.

f) Nam must be careful because video games can be addictive.

g) He'll do his homework later.

Đánh giá bài viết
9 3.502
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng anh lớp 7 Xem thêm