Anonymous Tin học

Nêu ý nghĩa của các bit cờ trong thanh ghi cờ FLAGS

?

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bắc Cực
  Gấu Bắc Cực

  Trong kiến trúc CPU x86, thanh ghi cờ FLAGS được sử dụng để lưu trữ trạng thái của CPU và kết quả của các phép tính. Thanh ghi này có 16 bit, trong đó các bit từ 0 đến 11 và bit 14 được sử dụng để lưu trữ các bit cờ, các bit còn lại không được sử dụng.

  Dưới đây là ý nghĩa của từng bit cờ trong thanh ghi FLAGS:

  1. Carry Flag (CF): Bit này được sử dụng để lưu trữ trạng thái dư ra của phép tính toán, ví dụ như phép cộng hoặc phép trừ. Nếu kết quả của phép tính toán vượt quá kích thước của thanh ghi thì bit CF sẽ được thiết lập thành 1.

  2. Parity Flag (PF): Bit này được sử dụng để lưu trữ trạng thái của kết quả phép tính, xác định xem kết quả có chẵn hay lẻ. Nếu kết quả là số chẵn thì bit này sẽ được thiết lập thành 1.

  3. Auxiliary Carry Flag (AF): Bit này được sử dụng để lưu trữ trạng thái của dấu nhớ ở bit thấp nhất (bit 4) của phép tính toán.

  4. Zero Flag (ZF): Bit này được sử dụng để lưu trữ trạng thái của kết quả phép tính, xác định xem kết quả có bằng 0 hay không. Nếu kết quả là 0 thì bit này sẽ được thiết lập thành 1.

  5. Sign Flag (SF): Bit này được sử dụng để lưu trữ trạng thái của kết quả phép tính, xác định xem kết quả có là số âm hay không. Nếu kết quả là số âm thì bit này sẽ được thiết lập thành 1.

  6. Trap Flag (TF): Bit này được sử dụng để bật chế độ debug trong CPU, cho phép các trình debug có thể giám sát các phép tính.

  7. Interrupt Flag (IF): Bit này được sử dụng để bật hoặc tắt chế độ ngắt (interrupt) của CPU. Khi được thiết lập thành 1, CPU sẽ cho phép các tín hiệu ngắt được phép thực hiện.

  8. Direction Flag (DF): Bit này được sử dụng để xác định hướng di chuyển của các phép tính chuỗi (string), ví dụ như chuỗi ký tự.

  9. Overflow Flag (OF): Bit này được sử dụng để lưu trữ trạng thái của tràn số (overflow) trong phép tính toán

  0 Trả lời 14:52 30/03
  • Gia Kiet Hoang ...
   Gia Kiet Hoang ...

   Trong kiến trúc CPU x86, thanh ghi cờ FLAGS được sử dụng để lưu trữ trạng thái của CPU và kết quả của các phép tính.

   0 Trả lời 14:53 30/03
   • Ẩn Danh
    Ẩn Danh

    Cảm ơn ạ

    0 Trả lời 17:42 30/03

    Tin học

    Xem thêm