Phân phối chương trình môn Toán lớp 7

Tài liệu Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ đưa ra trình tự kế hoạch giảng dạy trong suốt một năm học của môn Toán lớp 7 mô hình trường học mới, từ đó giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án và bài giảng của mình. Sau đây mời các thầy cô cùng tham khảo.

Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 mô hình trường học mới

I. Khung phân phối chương trình

 

Số tuần thực hiện

Số tiết

Tổng

Đại số

Hình học

Cả năm

35

140

66

55

Học kì 1

18

72

44

28

Học kì 2

17

68

33

35

II. Phân phối chương trình chi tiết

1. Phần Đại số

Chương 1. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC (23 tiết)

STT

Tên bài

Tiết

Số tiết

1

§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

1

1

2

§2. Cộng, trừ số hữu tỉ

2

1

3

§3. Nhân, chia số hữu tỉ

3

1

4

§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

4

1

5

§5. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

5

1

6

§6. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

6 + 7

2

7

§7. Tỉ lệ thức.

8 + 9

2

8

§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

10+11

2

9

§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

12+13

2

10

§10. Làm tròn số.

14+15

2

11

§11. Số vô tỉ.

16+17

2

12

§12. Số thực.

18+19

2

13

§13. Ôn tập chương 1

20+21

2

14

Kiểm tra giữa kỳ I

22+23

2

Chương 2. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ (21 tiết)

TT

Tên bài

Tiết

Số tiết

1

§1. Đại lượng tỉ lệ thuận

24+25

2

2

§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

26+27

2

3

§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

28+29

2

4

§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

30+31

2

5

§5. Hàm số.

32+33

2

6

§6. Mặt phẳng tọa độ.

34+35

2

7

§7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠0).

36+37

2

8

§8. Ôn tập chương 2

38+39

2

9

Ôn tập học kì I

40+41

2

10

Kiểm tra học kỳ I ( Đại và hình)

42+43

2

11

Trả bài học kỳ I ( phần đại số)

44

1

Chương 3. THỐNG KÊ (10 tiết)

TT

Tên bài

Tiết

Số tiết

1

§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

45+46

2

2

§2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu.

47+48

2

3

§3. Biểu đồ.

49+50

2

4

§4. Số trung bình cộng.

51+52

2

5

Ôn tập chương 3

53+54

2

Chương 4. BIỂU THƯC ĐẠI SỐ (23 tiết)

TT

Tên bài

Tiết

Số tiết

1

§1. Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

55+56

2

2

§2. Đơn thức

57+58

2

3

Kiểm tra giữa kỳ II ( Đại và hình)

59+60

2

4

§3. Đơn thức đồng dạng.

61+62

2

5

§4. Đa thức

63

1

6

§5. Cộng, trừ đa thức.

64+65

2

7

§6. Đa thức một biến

66

1

8

§7. Cộng, trừ đa thức một biến.

67+68

2

9

§8. Nghiệm của đa thức một biến. Luyện tập

69+70

2

10

§9. Ôn tập chương 4

71+72

2

11

Ôn tập cuối năm phần Đại số

73+74

2

12

Kiểm tra học kỳ II ( Đại và hình)

75+76

2

13

Trả bài học kỳ II ( Phần đại số)

77

1

2. Phần Hình học

Chương 1. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. (15 tiết)

TT

Tên bài

Tiết

Số tiết

1

§1. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song.

1 + 2

2

2

§ 2. Tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song.

3 + 4

2

3

§3. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng.

5 + 6

2

4

§4. Luyện tập về hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song.

7 + 8

2

5

§5. Định lí. Định lí đảo.

9 + 10

2

6

§6. Tổng ba góc trong tam giác.

11 + 12

2

7

§7. Ôn tập chương 1.

13 + 14

2

8

Trả bài kiểm tra giữa kỳ ( Đại và hình)

15

1

Chương 2. TAM GIÁC BẰNG NHAU (23 tiết)

TT

Tên bài

Tiết

Số tiết

1

§1. Hai tam giác bằng nhau.

16+17

2

2

§2. Trường hợp hai tam giác bằng nhau nếu có ba cạnh bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh).

18+19

2

3

§3. Trường hợp hai tam giác bằng nhau nếu có hai cạnh và một góc xen giữa bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)

20+21

2

4

§4. Trường hợp hai tam giác bằng nhau nếu có một cạnh và hai góc kề bằng nhau (góc - cạnh - góc)

22+23

2

5

§5. Tam giác cân. Tam giác đều.

24+25

2

6

Ôn tập học kỳ I

26+27

2

7

Trả bài học kỳ I ( Phần hình học)

28

1

8

§6. Định lí Pitago (thuận và đảo).

29+30

2

9

§7. Luyện tập về tam giác cân, tam giác đêu và Định lí Pitago.

31+32

2

10

§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

33+34

2

11

§9. Thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau.

35+36

2

12

§10. Ôn tập chương 2.

37+38

2

Chương 3. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC. (25 tiết)

TT

Tên bài

Tiết

Số tiết

1

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

39+40

2

2

§2. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.

41+42

2

3

§3. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của nó.

43+44+45

3

4

§4. Đường trung tuyến của tam giác. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

46+47

2

5

§5. Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng.

48+49

2

6

§6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

50+51

2

7

§7. Đường phân giác của một góc, đường phân giác của tam giác.

52+53

2

8

Trả bài kiểm tra giữa kỳ ( Đại và hình )

54

1

9

§8. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

55+56

2

10

§ 9. Đường cao của tam giác. Tính chất ba đường cao của tam giác.

57+58

2

11

§10. Ôn tập chương 3.

59+60

2

12

Ôn tập cuối năm phần Hình học

61+62

2

13

Trả bài kiểm tra học kỳ II ( Phần hình học)

63

1

III. Một số vấn đề cần lưu ý

  • Học kỳ I (72 tiết ): 44 tiết đại và 28 tiết hình

Từ tuần 1 đến tuần 4 học 3 tiết đại và 1 tiết hình

Từ tuần 5 đến tuần 14 học 2 tiết đại và 2 tiết hình

Từ tuần 15 đến tuần 18 học 3 tiết đại và 1 tiết hình

  • Học kỳ II (68 tiết ): 33 tiết đại và 35 tiết hình

Từ tuần 19 đến tuần 22 học 1 tiết đại và 3 tiết hình

Từ tuần 23 đến tuần 32 học 2 tiết đại và 2 tiết hình

Từ tuần 33 đến tuần 35 học 3 tiết đại và 1 tiết hình

Ngoài tài liệu Phân phối chương trình môn Toán lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 12.759
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm