Phân phối chương trình tiếng Anh 8 Global Success

Khung chương trình tiếng Anh lớp 8 Global Success năm 2023 - 2024

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2023 - 2024 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 8 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 8 Global Success giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 8 hiệu quả.

Tiếng Anh 8 – Global Success được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 8 với thời lượng 3 tiết/ tuần (105 tiết cho một năm học với 35 tuần). Tiếng Anh 8 – Global Success gồm 12 đơn vị bài học ( Unit ). Sau mỗi 3 đơn vị bài học là một bài ôn tập ( Review ).

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết

Số tiết thực dạy: 7 tiết/ bài x 12 bài = 84 tiết

Số tiết ôn tập: 2 tiết/ bài ôn x 4 bài = 8 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 8 tiết

[Gồm: kiểm tra giữa kì 1 tiết, chữa bài kiểm tra 1 tiết x 2 học kì = 4 tiết 2 bài kiểm tra cuối hai kì, mỗi bài 2 tiết (không thiết kế thời gian chữa bài) = 4 tiết]

Dự phòng: 5 tiết

Khung chương trình tiếng Anh lớp 8 học kì I

18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Tuần 1

1

2

3

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Tuần 2

4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Communication

Skills 1

Skills 2

Tuần 3

7

8

9

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 2

Looking back & Project

Getting started

A closer look 1

Tuần 4

10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

A closer look 2

Communication

Skills 1

Tuần 5

13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 3

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Tuần 6

16

17

18

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Tuần 7

19

20

21

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Tuần 8

22

23

24

Review 1 (Language)

Review 1 (Skills)

Mid-term test

Tuần 9

25

26

27

UNIT 4

UNIT 4

Feedback on mid-term test

Getting started

A closer look 1

Tuần 10

28

29

30

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

A closer look 2

Communication

Skills 1

Tuần 11

31

32

33

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 5

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Tuần 12

34

35

36

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Tuần 13

37

38

39

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Tuần 14

40

41

42

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Tuần 15

43

44

45

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Communication

Skills 1

Skills 2

Tuần 16

46

47

48

UNIT 6

Looking back & Project

Review 2 (Language)

Review 2 (Skills)

Tuần 17

49

50

51

1 st term exam

1 st term exam (Speaking)

In reserve

Tuần 18

52

53

54

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Khung chương trình tiếng Anh lớp 8 học kì II

17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Tuần 19

1

2

3

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Communication

Skills 1

Skills 2

Tuần 20

4

5

6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & Project

Getting started

A closer look 1

Tuần 21

7

8

9

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

A closer look 2

Communication

Skills 1

Tuần 22

10

11

12

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 9

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Tuần 23

13

14

15

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Tuần 24

16

17

18

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Tuần 25

19

20

21

Review 3 (Language)

Review 3 (Skills)

Mid-term test

Tuần 26

22

23

24

UNIT 10

UNIT 10

Feedback on mid-term test

Getting started

A closer look 1

Tuần 27

25

26

27

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

A closer look 2

Communication

Skills 1

Tuần 28

28

29

30

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 11

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Tuần 29

31

32

33

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Tuần 30

34

35

36

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Tuần 31

37

38

39

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Tuần 32

40

41

42

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Communication

Skills 1

Skills 2

Tuần 33

43

44

45

UNIT 12

Looking back & Project

Review 4 (Language)

Review 4 (Skills)

Tuần 34

46

47

48

2 nd term exam

2 nd term exam (Speaking)

In reserve

Tuần 35

49

50

51

In reserve

In reserve

In reserve

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 8 sách Kết nối tri thức năm 2023 - 2024. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Phân phối chương trình tiếng Anh 8 Global Success giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 972
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 8

    Xem thêm