Họa sĩ vẽ Tranh Trần Nguyễn Tường Phi Khoa Học Tự Nhiên

Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

A. Đài hoa.

B. Tràng hoa.

C. Nụ hoa.

D. Bầu nhụy.

3
3 Câu trả lời

Khoa Học Tự Nhiên

Xem thêm