Nguyễn Linh An Hóa học Lớp 10

Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO2- , và HNO3

Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO2- , và HNO3 lần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

3
3 Câu trả lời
 • Nhân Mã
  Nhân Mã

  Đáp án B đúng nhé bạn

  Trả lời hay
  2 Trả lời 27/08/21
  • Ỉn
   Ỉn

   Đáp án B

   Đặt x, y, z lần lượt là số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong NH4+ , NO2-, và HNO3

   Ta có:

   x + 4.1 = 1 ⇒ x = -3. Số OXH của N trong NH4+ là -3

   y + 2.(-2) = -1 ⇒ y = 3. Số OXH của N trong NO2- là +3

   z + 1 + 3.(-2) = 0 ⇒ z = 5. Số OXH của N trong HNO3 là +5

   0 Trả lời 27/08/21
   • Bơ

    Gọi số oxi hóa của N trong các hợp chất là x

    Ta có: NH4+: x + 4 = 1 →→ x = -3 →→ số oxi hóa của N trong NH4+ là -3

    NO2-: x + 2.(-2) = -1 →→ x = 3 →→ số oxi hóa của N trong NO2- là +3

    HNO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 →→ x = 5 →→ số oxi hóa của N trong HNO3 là +5

    Đáp án B

    0 Trả lời 27/08/21

    Hóa học

    Xem thêm