Tài liệu bồi dưỡng Module 5 Tiểu Học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
MÔ ĐUN 5
TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH
TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC
CẤP TIỂU HỌC
HÀ NỘI, NĂM 2021
TÁC GIẢ
1. TS. Nguyễn Th Hải Thin - Trường Đại học Sư phạm Nội
2. TS. Trần Th Cẩm Tú - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
3. TS. Hng Th Hạnh - Trường Đi học phạm Hà Nội 2
NHÓM Y DỰNG TÀI LIỆU
1. PGS.TS Nguyễn Đc Sơn (Trưởng nm) - Tờng Đại học Sư phm Nội
2. PGS.TS Minh Nguyệt - Tờng Đại hc phạm Nội
3. TS i ThThu Huyền - Tờng Đại hc phạm Nội
4. TS Trần Thị Cẩm - Tờng Đại học Sư phạm Hà Nội
5. ThS Nguyễn Thúy Quỳnh - Tờng Đại học Sư phạm Hà Nội
6. TS Mai Quốc Knh - Trường Đại học phm Hà Nội
7. TS Nguyễn Thị Hi Thiện - Trường Đại hc Sư phạm Hà Nội
8. TS Hoàng Th Hạnh - Tờng Đại hc phạm Ni 2
9. PGS.TS Phùng Th Hằng - Trường Đại hc phạm, Đại học Ti Nguyên
MỤC LỤC
CHÚ GIẢI THUẬT NG ..........................................................................................1
1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh ...........................................................................................1
2. Hoạt động giáo dục và dạy học ...............................................................................1
3. Chuyên đề tư vấn tâm lí ..........................................................................................1
4. Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề vấn tâm cho
học sinh .......................................................................................................................1
5. Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh .................................1
6. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học ........1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔ ĐUN 5 ...Lỗi! Th đnh du không đưc xc đnh.
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ-ĐUN ....................................................................2
2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ............................................................................................4
3. NỘI DUNG CHÍNH ...............................................................................................4
4. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG .....................................................................................4
4.1. Kịch bản bồi dưỡng 07 ngày qua mạng ......................................................4
4.2. Kịch bản bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày) ........................................................7
5. KỊCH BẢN VIDEO ..............................................................................................12
6. BÀI TẬP CUỐI KHÓA ........................................................................................15
7. ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA ....................................................................................15
7.1. Học online .................................................................................................15
7.2. Học trực tiếp ..............................................................................................15
8. TÀI LIỆU ĐỌC .....................................................................................................18
NỘI DUNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VẤN, HỖ TRỢ HỌC
SINH TIỂU HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC...........19
1.1. vn, hỗ tr học sinh trong hoạt động gio dục dạy học ...........................19
1.1.1. Khái niệm vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục
dạy học ..............................................................................................................19
1.1.2. Chthể tư vấn, htr hc sinh trong hoạt động go dục và dạy học ........22
1.1.3. Một số yêu cầu về đạo đức khi vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt
động giáo dục và dạy học .................................................................................24
1.1.4. Ni dung vấn, htrhọc sinh trong hot động giáo dc dạy học ......26
1.1.5. Hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động
giáo dục và dạy học ..........................................................................................26
1.1.6. Các giai đoạn của quá trình vấn, htrợ học sinh trong hoạt
động giáo dục và dạy học .................................................................................31

Tài liệu bồi dưỡng module 5 Tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng module 5 Tiểu học là tài liệu tìm hiểu về module 5 giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học, cung cấp các kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng của giáo viên để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

Đáp án Module 5 Tiểu Học

Đáp án Module 4 Tiểu Học

Tài liệu dài 145 trang, mời thầy cô tải về!

...........................

Tài liệu Module 5 Tiểu Học trên đây được VnDoc sưu tầm lại cho thầy cô tham khảo, tìm hiểu nội dung module 5 Tiểu học. Mô đun 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học cung cấp các kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng của giáo viên, xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Đánh giá bài viết
3 1.305
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm