Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Đạo Đức Tiểu Học

Bài viết dưới đây của VnDoc xin chia sẻ toàn bộ Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Đạo Đức Tiểu Học giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn mô đun 4, các thầy cô cùng tham khảo nhé!

Top 8 Đáp án tự luận môn Đạo đức mô đun 4 Tiểu học đầy đủ nhất

1. Dựa vào các thông tin trên, thầy/cô nhận xét như thế nào về mối quan hệ giữa chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn Đạo đức?

Trả lời:

Chương trình tổng thể quy định, căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Phạm vi đánh giá bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học và chuyên đề học tập lựa chọn và môn học tự chọn. Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.

Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kì ở cơ sở giáo dục, các kì đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương và các kì đánh giá quốc tế. Cùng với kết quả các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, kết quả các môn học tự chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của học sinh trong từng năm học và trong cả quá trình học tập.

Chương trình môn Đạo đức nêu rõ, đánh giá kết quả giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Kết hợp đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập.

- Chú trọng sử dụng các bài tập xử lí tình huống được xây dựng trên cơ sở gắn kiến thức của bài học với thực tiễn đời sống.

- Việc đánh giá thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của học sinh trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập, sinh hoạt ở trường, ở nhà và ở cộng đồng cần dựa trên phiếu nhận xét của giáo viên, học sinh, gia đình hoặc các tổ chức xã hội.

- Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.

- Kết quả đánh giá sau mỗi học kì và cả năm học đối với mỗi học sinh là kết quả tổng hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Theo Thầy/ Cô, nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức và kế hoạch dạy học môn Đạo đức có gì giống và khác nhau?

Trả lời:

Giống nhau: Đều dựa vào Chương trình giáo dục môn Đạo đức để xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả học tập của học sinh của mình phù hợp với chương trình môn học.

Khác nhau:

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức phản ánh qua hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh. Tổng hợp nhiều yếu tố để xây dựng được Kế hoạch dạy học môn Đạo đức. Còn nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức là một phần của Kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

3. Phân tích hoạt động học của học sinh ở ví dụ minh họa đã cung cấp

Các bước phân tích hoạt động học của học sinh gồm:

– Các hoạt động học của học sinh được thiết kế theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới gồm: hoạt động khởi động, hoạt động khám phá vấn đề (hình thành tri thức mới), hoạt động luyện tập (thực hành), hoạt động ứng dụng

– Các hoạt động học của học sinh hướng tới thực hiện đầy đủ các mục tiêu, yêu cầu cần đạt của bài học.

– Các hoạt động học của học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của học sinh.

– Các hoạt động học của học sinh đảm bảo thời gian dự kiến của bài học.

– Các hoạt động học của học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học và đặc điểm, trình độ của đối tượng học sinh của lớp.

– Các hoạt động học của học sinh được thiết kế sinh động, hấp dẫn, kết hợp linh hoạt nhiều hình thức làm việc của học sinh (làm việc nhóm, cá nhân,…) để tránh nhàm chán.

– Các hoạt động đánh giá được thiết kế đồng bộ với các hoạt động học tập.

– Các sản phẩm khi kết thúc hoạt động học phù hợp và khả thi với đối tượng học sinh của lớp.

4. Phương pháp giáo dục của môn Đạo đức cần đáp ứng những yêu cầu gì? Theo Thầy/ Cô, quy định của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đối với chương trình môn Đạo đức về yêu cầu cần đạt về phương pháp sẽ được thể hiện như thế nào?

Trả lời

Phương pháp giáo dục của môn Đạo đức cần tích cực hoá hoạt động của học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đối với chương trình môn Đạo đức về yêu cầu cần đạt về phương pháp cụ thể là:

- Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để học sinh khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lí tình huống thực tiễn, trường hợp điển hình; tăng cường sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với đời sống học sinh trong việc phân tích, đối chiếu, minh hoạ để các bài học vừa có sức hấp dẫn, vừa nhẹ nhàng, hiệu quả; coi trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực, trên cơ sơ đó hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của người công dân tương lai.

- Kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học như: giải quyết vấn đề, phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu biểu; xử lí tình huống có tính thời sự về đạo đức, pháp luật và kinh tế trong cuộc sống hằng ngày; thảo luận nhóm; đóng vai; dự án;...

- Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời sống; tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho học sinh.

- Phối hợp giáo dục trong nhà trường với giáo dục ở gia đình và xã hội.

5. Quy trình xây dựng kế hoạch

Giống nhau: quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức và quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức đều đánh giá để chỉ ra được: những mặt tích cực, những yếu tố hạn chế và nguyên nhân, những nội dung và biện pháp điều chỉnh.

Khác nhau:

Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức: Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; Phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà; Xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; Hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

Quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức: Phân tích mục tiêu chủ đề/bài học môn Đạo đức; Xây dựng kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học môn Đạo đức;

6. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức:

Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức

Phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà

Xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức

Hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường

Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình

7. Theo Thầy/ Cô, quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức có gì giống và khác với quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức?

Giống nhau: Đều dựa vào Chương trình giáo dục môn Đạo đức để xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả học tập của học sinh của mình phù hợp với chương trình môn học.

Khác nhau:

* Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức, gồm có 4 pha hoạt động:

- Hoạt động Mở đầu: khởi động, kết nối.

- Hoạt động Hình thành kiến thức mới: trải nghiệm, khám phá, phân tích, hình thành kiến thức mới (đối với bài hình thành kiến thức mới).

- Hoạt động Luyện tập, thực hành.

- Hoạt động ứng dụng.

- Hoạt động mở rộng (nếu có).

* Kế hoạch dạy học môn Đạo đức chỉ gồm hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh

8. Có thể tổ chức dạy học một chủ đề/bài học môn Đạo đức mà không cần Kế hoạch bài dạy hay không? Vì sao?

- Không thể dạy học một chủ đề hoặc bài học môn Đạo đức mà không cần Kế hoạch bài dạy.

- Vì Dạy học là một quá trình có tính mục đích, giúp học sinh nắm vững hệ thống kiến thức, hình thành kĩ năng hoạt động và những phẩm chất của nhân cách. Mục đích này chỉ đạt được thông quá quá trình dạy học được tổ chức một cách khoa học, có một nội dung hiện đại và với phương pháp khơi dậy tính tích cực cao nhất của người học.

Kế hoạch dạy học bài học môn Đạo đức rất quan trọng vì đây chính là tấm bản đồ, trong đó vạch ra mục tiêu, những phẩm chất năng lực mà học sinh sẽ đạt được, nội dung học sinh cần lĩnh hội và cách làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó một cách hiệu quả trong thời gian trên lớp.

KHDH bài học còn để phân bổ thời gian cho từng nhiệm vụ trong bài học, các loại hoạt động và tương tác diễn ra giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên và tài liệu sẽ được sử dụng cho bài học. Vì vậy, rõ ràng một kế hoạch dạy học mở đường cho giáo viên thực hiện bài học đó một cách tốt nhất.

.....................

Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Đạo Đức Tiểu Học bao gồm 8 Đáp án tự luận môn Đạo đức mô đun 4 Tiểu học đầy đủ nhất có trong chương trình tập huấn để gửi tới thầy cô. Qua đó các thầy cô có thể dễ dàng hoàn thành chương trình tập huấn của mình đạt hiệu quả cao nhất. Trên đây là nội dung chi tiết của Đáp án tự luận Mô đun 4 môn Đạo Đức Tiểu Học, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn!

>> Xem thêm: Trọn bộ tài liệu mô đun 4 Tiểu học

Đánh giá bài viết
3 8.698
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm