Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh trực tuyến IOE lớp 9 vòng 13 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng Internet được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác: 

 • Leave me out.
  There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
  For example: Peen
  → The answer is e.
 • 1. wheb
  h
 • 2. bano
  o
 • 3. documenntary
  n
 • 4. priess
  i
 • 5. beneafit
  a
 • 6. touwn
  u
 • 7. prient
  e
 • 8. typoe
  o
 • 9. mealt
  l t
 • 10. compauter
  a
 • 2. Cool pair matching.
  Match the English word with the Vietnamese definition. 

  1. Folk music  a. Câu hỏi đuôi
  2. Boring b. Rò rỉ
  3. Tag question c. Làm vườn
  4. Leaking d. Buồn chán
  5. Gardening e. Nhạc dân gian 
 • 1. Folk music - ...
 • 2. Boring - ...
 • 3. Tag question - ...
 • 4. Leaking - ...
 • 5. Gardening - ...
 • Defeat the goalkeeper.
  Choose the correct answer for each following question.
 • 1. I usually watch "The road to Olympia peak" show on TV because it is very ________.
 • 2. Who told you of the news? The ________ may not be correct.
 • 3. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 4. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 5. Through television, ___________ can see and learn about people, places and things in faraway places.
 • 6. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 7. He can't earn money _______ he has no job.
 • 8. Much of information on websites is free and the _________ comes from advertisements because people have to pay on the Internet.
 • 9. Don't forget _______ the letter for me. - I won't.
 • 10. Your mother has read these fairy tales for you many times, _________?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 372
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm