Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán tiếng Anh trên mạng lớp 4

Vòng 2 của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng bắt đầu mở từ ngày 26/09/2016. Để thử sức với vòng thi này, mời các bạn học sinh lớp 4 tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia ôn luyện cho vòng 3 (vòng thi cấp quốc gia) với bài test:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
  Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  Answer:
  (...) = (...) = (...) = (...) = (...) = (...) = (...) = (...) =
  (1) = (5); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (20); (6) = (8); (9) = (16); (10) = (11); (12) = (18); (13) = (19); (14) = (17)
 • Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

  Fill in the blank withn >; <; =

  Câu 1: 2 hours 30 minutes... 230 minutes

  <
 • Câu 2:
  Compare: 5328... 5283
  >
 • Câu 3:

  Write >; =; < in the following blank:

  17 - 2 + 4... 6 x 3 + 1

  =
 • Câu 4:
  What is the value of 8 in 289 763?
  80000
 • Câu 5:
  If m = 23 then 123 - m =...
  100
 • Câu 6:
  If (a + 15) : 8 = 5 then a =...
  25
 • Câu 7:
  Find the value of P if P : 3 x 5 = 1500.
  900
 • Câu 8:
  If x < 22 + 23 < x + 2 then x =...
  44
 • Câu 9:
  If 2 x a = 10 and 3 x b = 12 then 4 x a + 6 x b =...
  44
 • Câu 10:
  35 x 456 = 400 x 35 + 35 x .... What is the missing number?
  56
 • Câu 11:
  It cost $ 15 to buy 3 books. If Nam want to buy 5 books, he must pay $..
  25
 • Câu 12:
  Of the 48 students, 21 are girls. How many more boys are there than girls?
  6
 • Câu 13:
  The number of pens is twice the number of pencils in a stationery. The number of pencils is 6 times the number of erasers in the shop. How many times is the number os pens as many as the number of erasers?
  12
 • Câu 14:
  Jaya is 19 years old. Six years ago her mother was three times as old as her. How old is her mother now?
  45
 • Câu 15:
  The product of 3 numbers is 72. If two of the numbers are 2 and 3. What is the third number?
  12
 • Câu 16:
  Mr Nam is twice as old as his daughter. If he is 50 years old now, how old will his daughter be in ten years time?
  35
 • Câu 17:
  How many even number ar there between 4006 and 4022?
  7
 • Câu 18:
  The perimeter of a square is 64cm. How long is each side?
  16
 • Câu 19:

  Which of the following is not divisible by 7?

 • Câu 20:

  Which number's underlined digit is worth 60?

 • Câu 21:

  After rounding off the result of a sum to the nearest hundred, the answer is 2500. Which of the following is most likely to be this answer?

                 

 • Câu 22:

  Which of following numbers is the greatest?

 • Bài 3: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần
  Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 2
  Answer:
  (....) < (....) < (....) < (....) < (....) < (....) < (....) < (....)
  (7) < (4) < (2) < (18) < (14) < (5) < (6) < (13) < (11) < (20) < (10) < (1) < (12) < (9) < (3) < (16) < (8) < (15)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
51 2.167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm