Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 - 2017

VnDoc.com xin mời các em học sinh tham gia ôn tập trực tuyến Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 - 2017 để làm quen với các dạng bài mới. Chúc các em làm bài tốt!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật
 • Câu 1:
  What is the place value of digit 5 in this number 45
  Answer:
  5
 • Câu 2:
  Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 3; 5 7; ...
  Answer:
  9
 • Câu 3:
  Compare: A = 10 + 32 + 54 + 76 + 98 and B = 54 + 90 + 36 + 12 + 78 
  Answer:
  =
 • Câu 4:
  What is the missing number in the blank: 496 x 7 = ... + 450
  Answer:
  3022
 • Câu 5:
  Find the value of the following expressions: 6000 - 1300 x 2
  Answer:
  3400
 • Câu 6:
  Find the value of the following expressions: 9000 + 1000 : 2
  Answer:
  9500
 • Câu 7:
  What is the place value of digit 5 in this number 456
  Answer:
  50
 • Câu 8:
  What is the place value of digit 5 in this number 12589
  Answer:
  500
 • Câu 9:
  What is the place value of digit 5 in this number 195300
  Answer:
  5000
 • Câu 10:
  Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 2; 4; 6
  Answer:
  8
 • Bài thi số 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
 • Câu 1:
  Write the words in number form which consist of: 6 hundred thousands, 6 thousands, 4 thousands and 2 units
  Answer:
  634002
 • Câu 2:
  Write the words in number form which consist of: 7 ten thousands, 6 thousands, 3 hundreds, 4 tens and 2 units
  Answer:
  76342
 • Câu 3:
  How many double digit numbers are there?
  Answer:
  90
 • Câu 4:
  How many single digit numbers are there?
  Answer:
  10
 • Câu 5:
  The perimeter of a square garden is 36m. What is its area?
  Answer:
  81m2
 • Câu 6:
  Anna has 206 stickers and Mary has 78 stickers. How many stickers must Anna give to Mary so that they have the same number of stickers?
  Answer:
  64
 • Câu 7:
  6 is just after of 5 is just before of 6. What is the product of just after and just before of 10?
  Answer:
  99
 • Câu 8:
  Find the product of 7 tens and 7 ones
  Answer:
  490
 • Câu 9:
  If A is divided by 9 then the sum of the quotient and 9 is the greatest 2 - digit number. Find the value of A
  Answer:
  810
 • Câu 10:
  A number has a digit 3 in ones place. Is it greater than 64 but les than 82. What number is it? 
  Answer:
  73
 • Bài số 3: Đi tìm kho báu
 • Câu 1:
  9 x 9 = ... x 9 + 9 + 9 + 9 + 9
  Answer:
  5
 • Câu 2:
  Fill the suitable digit in the blank: 6...524 > 68524
  Answer:
  9
 • Câu 3:
  Fill the suitable digit in the blank: 282828 < 28282...
  Answer:
  9
 • Câu 4:
  Fill the suitable digit in the blank: 471... < 4711
  Answer:
  0
 • Câu 5:
  Fill the suitable digit in the blank: 25376 > ...5367
  Answer:
  1
 • Câu 6:
  Fill in the blank with the previous consecutive natural number: ...; 105
  Answer:
  104
 • Câu 7:
  Fill in the blank with the previous consecutive natural number: ...; 1
  Answer:
  0
 • Câu 8:
  Find the natural number y if the units digit is 0 and 38 < y < 48
  Answer:
  40
 • Câu 9:
  10 thousands, 15 hundreds, 2 tens is the same as
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
80 1.973
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm