Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 có đáp án số 2

Ôn tập Unit 2 Tiếng Anh 7 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi ôn tập Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với nội dung đã học trong Unit 2 giúp các em học sinh lớp 7 củng cố kiến thức một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. The Japanese eat a lot of fish instead of meat __________ they stay more healthy.
 • 2. We should play sports or do exercise in order to stay in __________.
 • 3. I forgot to wear a sun hat today and i got a __________.
 • 4. We need to spend less time __________ computer games.
 • 5. When you have a temperature, you should drink more water and rest __________.
 • 6. Rob eats a lot of fast food and he __________ on a lot of weight.
 • 7. When you have flu, you may have a cough and a __________ nose.
 • 8. Do more exercises __________ eat more fruits and vegetables.
 • 9. Watching too much tv is not good __________ you or your eyes.
 • 10. After working on a computers for long hours, you should __________ your eyes and relax.
 • Complete the advice for a healthy lifestyle, using more or less.
 • 1. Eat _______________ sweet food.
 • 2. Smoke _______________ and give it up.
 • 3. Drink _______________ coffee.
 • 4. Eat _______________ fast food.
 • 5. Spend _______________ time on computer games.
 • 6. Drink _______________ water.
 • 7. Worry _______________ about things.
 • 8. Relax _______________.
 • 9. Get _______________ exercise.
 • 10. Eat _______________ fruit and vegetables.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
38 3.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm