Trắc nghiệm GDCD lớp 8 bài 20

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 8

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 bài 20 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm Công dân khác nhau do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ thầy cô cùng các em học sinh tham khảo trong quá trình học tập lớp 8 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Công dân lớp 8 bài 20

Câu 1: Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là

A. Nghị quyết.

B. Pháp lệnh.

C. Quyết định.

D. Hiến pháp.

Câu 2: Cơ quan duy nhất nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội.

C. Toà án nhân dân tối cao.

D. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Câu 3: Nội dung nào sau đây không thuộc những vấn đề nền tảng được quy định trong Hiến pháp?

A. Chế độ chính trị.

B. Bản chất nhà nước.

C. Tổ chức bộ máy nhà nước.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 4: Trong Hiến pháp, một trong những vấn đề có tính chất nền tảng được xác định là:

A. quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

B. quyền khiếu nại.

C. quyền tố cáo.

D. quyền tự do ngôn luận.

Câu 5: Việc khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện vấn đề nền tảng nào được quy định trong Hiến pháp?

A. Chế độ chính trị.

B. Chế độ kinh tế.

C. Bản chất nhà nước.

D. Quyền và nghĩa vụ cơ bán của công dân.

Câu 6: Ở nước ta, việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu Quốc hội tán thành?

A. 1/2 số đại biểu.

B. 3/4 số đại biểu.

C. 2/3 số đại biểu.

D. 100% số đại biểu.

Câu 7: Hiến pháp là luật …… của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp.

A. căn bản

B. cơ bản

C. cơ sở

D. cốt yếu

Câu 8: Chỉ có …… mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

A. Chính phủ

B. Quốc hội

C. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

D. Toà án nhân dân tối cao

Câu 9: Một trong những nội dung của Hiến pháp nước ta là sự khẳng định tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về:

A. công nhân

B. nông dân

C. trí thức

D. nhân dân

Câu 10: Hiến pháp do …… xây dựng theo trình lự, thủ tục đặc biệt, được quy định trong Hiến pháp.

A. Chính phủ

B. Quốc hội

C. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

D. Toà án nhân dân nhàn dân tối cao

Câu 11: Quốc hội chỉ có nhiệm vụ xây dựng Hiến pháp chứ không có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 12: Bản chất của Nhà nước ta được quy định trong Hiến pháp là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 13: Cơ quan quyền lực nhà nước là:

A. Hội đồng nhân dân tỉnh.

B. Chính phủ

C. Uỷ ban nhân dân quận

D. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 14: Cơ quan quản lí nhà nước là:

A. Quốc hội

B. Hội đồng nhân dân tỉnh

C. Chính phủ

D. Toà án nhân dân tỉnh

Câu 15: Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do cơ quan nào ban hành:

A. Uỷ ban nhân dân

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

D. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Công dân lớp 8

Câu123456789101112131415
Đáp ánDBDACCBBDBBAACB

Ngoài môn Công dân 8, VnDoc còn hỗ trợ cung cấp tài liệu chi tiết theo từng bài với các môn Sinh học, Vật lý, Địa lý,.... mời các bạn tải về và tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 2.152
Sắp xếp theo

    Lớp 8 môn khác

    Xem thêm