Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1

Nằm trong bộ tài liệu Luyện viết tiếng Anh lớp 10 Global Success theo từng Unit năm 2022, Writing tiếng Anh lớp 10 unit 4 For a better community bao gồm 3 bài viết tiếng Anh 10 khác nhau về chủ đề Viết lá thư xin việc bằng tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 10 tích lũy những Từ vựng - Cấu trúc tiếng Anh theo chủ đề Unit 4 lớp 10 For a better community hiệu quả.

3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1. Hoàn thành đơn xin việc trong 2. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong 1.

VOLUNTEER NEEDED

- Our Heart to Heart Charitable Organisation needs reliable and hard-working volunteers to work at our head office.

- The job will involve welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

Write an application letter for volunteer work English 10 số 1

56 Duy Tan Street

Cau Giay district, Hanoi

1 January 2022

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ho Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a volunteer position at the head office. I saw the announcement about this volunteer position on Facebook yesterday.

I am interested in the job duties at the head office. I am able to welcome guests and visitors to the office and receive and sort donations.

I am available for an interview on any weekday at official hours. If my application is successful, I can start on 1st December, 2022.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Tran Thi My Le

Google dịch

56 Đường Duy Tân

quận Cầu Giấy, Hà Nội

1 tháng một 2022

Tổ chức tình nguyện

Trái tim đến trái tim

100 Hồ Thành, Hà Nội

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để ứng tuyển vào một vị trí tình nguyện viên tại trụ sở chính. Tôi thấy thông báo về vị trí tình nguyện viên này trên Facebook ngày hôm qua.

Tôi quan tâm đến nhiệm vụ công việc tại trụ sở chính. Tôi có thể chào đón khách và khách đến văn phòng cũng như nhận và phân loại các khoản đóng góp.

Tôi sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào trong tuần vào giờ chính thức. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Trần Thị Mỹ Lệ

Write a formal letter applying for the job at the Heart to Heart Charity Office số 2

56 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi

22 November, 2022

Dear the Director of Heart to Heart Charity Office,

I am writing for applying for doing as a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the advertisement on our school notice board last Tuesday.

I have experience of doing office work. Last summer, I had a chance to volunteer at the Golden Mind Charity Centre as a receptionist. There, I received visiting donors and volunteers as well. I also introduce about the centre for them.

I am reliable, honest, hard-working and quite good at communication.

I am available for an interview any day after school or at weekends. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons or at weekends.

I am looking forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Tran Thi My Le

Hướng dẫn dịch

56 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

22 tháng 11, 2022

Kính gửi: Giám đốc Văn phòng Từ thiện Trái tim đến Trái tim,

Tôi viết thư này để xin làm tình nguyện viên tại Văn phòng từ thiện Heart To Heart của bạn. Tôi đã nhìn thấy quảng cáo trên bảng thông báo của trường chúng tôi vào thứ Ba tuần trước.

Tôi có kinh nghiệm làm công việc văn phòng. Mùa hè năm ngoái, tôi có cơ hội làm tình nguyện viên tại Trung tâm từ thiện Golden Mind với vai trò lễ tân. Ở đó, tôi cũng nhận được các nhà tài trợ và tình nguyện viên đến thăm. Tôi cũng giới thiệu về trung tâm cho họ.

Tôi đáng tin cậy, trung thực, chăm chỉ và khá tốt trong giao tiếp.

Tôi sẵn sàng phỏng vấn bất cứ ngày nào sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Nếu hồ sơ của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau vào các buổi chiều hoặc cuối tuần.

Tôi mong chờ tin tức từ bạn.

Trân trọng,

Trần Thị Mỹ Lệ

Writing a letter to apply for the job lớp 10 số 3

No. 11, Lane 4, Duy Tan, Cau Giay, Hanoi

22 November, 2022

Dear Sir/ Madam,

I am writing to apply for the job of a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the brochure on my school notice board last Monday.

I have experience of doing office work. Last summer, I work at Ho Chi Minh museum as a receptionist. I am responsible for greeting guests, answer their questions and telephones. Sometimes, I guided them around the museum.

I am a reliable, honest, hard-working person. I also have good communication skill, time management skill and English Proficiency. My TOEIC score is 800. Reference is available to send you when you need.

I am available for an interview any day after 3 p.m and during the weekend. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons and at weekends.

I really want to be a small part of your organization.

Yours faithfully,

VnDoc

Nội dung dịch

Số 4 ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 22 tháng 11 năm 2022

Giám đốc Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim

Kính gửi ông/bà,

Tôi viết thư này để xin việc làm tình nguyện viên tại Văn phòng từ thiện Heart To Heart của bạn. Tôi đã nhìn thấy tờ thông tin trên bảng thông báo của trường tôi vào thứ Hai tuần trước.

Tôi có kinh nghiệm làm công việc văn phòng. Mùa hè năm ngoái, tôi làm lễ tân tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Tôi chịu trách nhiệm chào hỏi khách, trả lời câu hỏi và điện thoại của họ. Đôi khi, tôi hướng dẫn họ dạo quanh bảo tàng.

Tôi là một người đáng tin cậy, trung thực, làm việc chăm chỉ, đồng thời có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian và thông thạo tiếng Anh. Điểm TOEIC của tôi là 800. Tham khảo có sẵn để gửi cho bạn khi bạn cần.

Tôi sẵn sàng phỏng vấn bất cứ ngày nào sau 3 giờ chiều và vào cuối tuần. Nếu hồ sơ của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau vào các buổi chiều và cuối tuần.

Tôi thực sự muốn trở thành một phần nhỏ trong tổ chức của bạn.

Trân trọng

VnDoc

Trên đây là Writing tiếng Anh unit 4 lớp 10 Global Success For a better community đầy đủ nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu unit 4 tiếng Anh 10 thí điểm khác nhau như:

Đánh giá bài viết
1 9.067
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm