10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
10 đề thi thử học 2 môn Toán lớp 6
ĐỀ 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
2 5 14
3 7 25
.
b)
2 5 5 3
5 8 8 5
. .
c)
1 12
25 1 0 5
2 5
% , .
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
1 3
2 4
x
b)
4 4
5 7
.x
c) 8x = 7,8.x + 25
Bài 3: (2đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được
4
9
số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp
50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết
0
60
ˆ
BOA
0
120
ˆ
COA
a) Tia OB nằm giữa 2 tia OA OC không? sao? (0,5đ)
b) Tia OB phải tia phân giác của
COA
ˆ
không? sao? (1đ)
c) Vẽ OD tia đối của tia OA OE là tia phân giác của
COD
ˆ
.Tính
(0,5đ)
ĐỀ 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
7 9 14
3 17
.
b)
1 8
0 25 2 30 0 5
3 45
, . . . , .
c)
9 5 9 3 9
23 8 23 8 23
. .
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
1 2 1 2
2 3 3 3
.x
b)
3
15
5
%
x
Bài 3: Tính hợp tổng sau: (1đ)
A =
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 49 50
...
. . . .
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia At, vẽ
0
75
ˆ
xAt
0
150
ˆ
yAt
(3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? sao?
b) Tính
yAx
ˆ
?
c) Tia Ax phải tia phân giác của góc
yAt
ˆ
? sao?
ĐỀ 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a)
5
1
8
1
3
4
b) 12,5 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
1 1 1 3
4 3 2 2
9 4 4 4
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b)
9 4 1
1 3
10 5 6
:
c)
7 13 13 7 25 25 10 9
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
1 3
2
4 2
x
b)
1 2
5
3 5
x
c)
3 1
4 5 2 1
4 3
, x :
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi
3
5
mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề
yOx
ˆ
zOy
ˆ
sao cho
0
60
ˆ
yOx
a) Tính
zOy
ˆ
.
b) Vẽ Ot tia phân giác của
zOy
ˆ
, Oy tia phân giác của
tOx
ˆ
không? sao?
ĐỀ 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
5 5 11
18 9 36
b)
39 2
1
44 11
:
c)
7 11 7 8 4
11 19 11 19 11
. .
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
2 11
5 15
x
b)
7 18 12
18 29 29
x .
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi
bằng 40% số học sinh cả lớp. S học sinh Khá bằng
9
7
số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của
lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC OD sao cho
0
63
ˆ
COx
0
126
ˆ
DOx
(3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? sao?
b) Tính
DOC
ˆ
c) Tia OC phải tia phân giác của
DOC
ˆ
không? sao?
ĐỀ 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:
3 7 2 5
8 12 3 6
; ; ;
(1,5 đ)
Bài 2: Tìm a, b biết:
5 45
27 9
a
b
(1đ)
Bài 3: Tính:
2
2 1 1
75 1 1 1
5 2 3
% , :
(1đ)
Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
1 2
1 5 1
4 3
, .x
b)
1 2 21
2 7 1
2 7 4
, x x :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5: Tính hợp lí:
12 7 13 19 17
19 15 17 12 13
. . . .
(1đ)
Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật chièu rộng bằng 30m, biết
2
3
chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn trồng hoa màu, còn lại đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho
0
150
ˆ
xOa
0
60
ˆ
yOb
a) Tính
yOa
ˆ
? (1đ)
b) Chứng tỏ: Oa tia phân giác của
bOy
ˆ
(1đ)
ĐỀ 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
2 13 9 10
3 4 5 26
. . .
. . .
b)
15 8 15 4
12 3
. .
.
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
1 3
3 16 13 25
3 4
x ,
b)
10 1
3 21 7
x
c)
1
25
2
x %x
d)
5 8 29 1 5
2
6 3 6 2 2
x
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:
A =
4 4 5 14 7
5 3 4 5 3
B =
8 2 3 19
10
3 5 8 92
. . . .
C =
5 2 5 9 5
1
7 11 7 14 7
. .
Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
15 4 23
3 2 0 8 2 1
64 15 24
, . , :
b)
2
13 8 19 23
1 3 0 5 3 1 1
15 15 60 24
. , . :
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc
1
4
số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số
trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề
yOx
ˆ
tOy
ˆ
. Biết
0
150
ˆ
yOx
. Tính số đo
tOy
ˆ
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB OC sao cho
0
120
ˆ
BOA
,
0
105
ˆ
COA
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? sao?
b) Tính
COB
ˆ
c) Gọi OM tia phân giác của góc
COB
ˆ
. Tính số đo của
AOM
ĐỀ 7
Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 là tài liệu tổng hợp các đề thi thử học kì II lớp 6 môn Toán dành cho các bạn tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án này với 10 đề thi đảm bảo sẽ thống kê đầy đủ các dạng toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 6, giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 cũng như việc học lên chương trình Toán 6.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2018 - 2019

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6: 2018 - 2019

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 số 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

Đề thi Toán lớp 6học kì 2 - Số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề cương ôn thi học kì 2 các môn lớp 6: 2018 - 2019

Các đề thi học kì 2 lớp 6 khác

Ngoài các đề thi Toán lớp 6 học kì 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
5.064 531.259
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm