61 bài tập Pascal cơ bản

61 bài tập Pascal cơ bản có lời giải

61 bài tập Pascal cơ bản gồm nhiều đề và đáp án môn Tin học phần Pascal, giúp các em học sinh làm quen và củng cố kiến thức, từ đó làm bài kiểm tra, bài thi môn Tin học hiệu quả. Mời các bạn học sinh tải 61 bài tập Pascal cơ bản này về và thực hành. Một số bài tập Pascal nâng cao cũng được chúng tôi giới thiệu ngay phía dưới đây. Chúc các em học tốt.

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin

Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘);
Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
Readln;

End.

Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINHTRON;
Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;

Begin
Clrscr;
Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
Writeln('------------------------------------------------------');
Write ('Nhap ban kinh R='); readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
Readln;

End.

Bài 3: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC;
Uses crt;
Var a,b,c,s,p: real;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);
Writeln('---------------------------------');
Write('nhap a =');readln(a);
Write ('nhap b =');readln(b);
Write('nhap c =');readln(c);
If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then

Begin

p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2);
Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
End
Else
Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac');
Readln;

End.

Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Var a,b,x:real;

Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
Writeln('------------------------------------------------------------');
Write ('Nhap a= '); readln(a);
Write ('Nhap b= ');readln(b);
If(a=0) then
If(b=0) then Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem') Else
writeln(' Phuong tring vo nghiem')
Else
Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2); Readln;

End.

Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b • 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real;

Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0');
Writeln('----------------------------------------------------------------------');
Write('nhap a=');readln(a);
Write('nhap b=');readln(b);
If a<>0 then
If a>0 then Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2) Else Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
Else
If b>=0 then Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem') Else writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
Readln;

End.

Bài 6: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII;
Uses crt;
Var a,b,c,d,x,x1,x2:real;

Begin

Writeln ('GIAI PHUONG TRINH BAC II:'); Writeln('-------------------------------------------');
Write ('Nhap he so a=');readln(a);
Write ('Nhap he so b=');readln(b); Write('Nhap he so c=');readln(c);
If a=0 then
If b=0 then
If c=0 then Writeln ('Phuong trinh co vo so nghiem') Else Writeln ('Phuong trinh vo nghiem')
Else Writeln ('Phuong trinh co mot nghiem: x=',-c/b:4:2)
Else
Begin
d:=b*b-4*a*c;
If d=0 then
Writeln('Phuong trinh co nghiem kep: x=',-b/(2*a):4:2) Else
If d<0 then
Writeln ('Phuong trinh vo nghiem') Else
Begin
x1:= (-b+sqrt(d))/(2*a);
x2:= (-b-sqrt(d))/(2*a);
Write ('Phuong trinh co hai nghiem:'); Writeln (‘x1=',x1:4:2,' va x2=',x2:4:2);
End;
End;
Readln;

End.

Bài 7: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Program TIM_SO_LON_NHAT;

Uses crt;

Var a, b, c, d,max:real; Begin

End.

Clrscr;

Writeln ('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');

Writeln('---------------------------------------------------------------');

Write ('Nhap a='); Readln(a);

Write ('Nhap b='); Readln(b); Write ('Nhap c='); Readln(c);

Write ('Nhap d='); Readln(d); max:=a;

If b>max then max:=b; If d>max then max:=d;

Writeln ('So lon nhat la:',max:4:2); Readln;

Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Program TIM_SO_NHO_NHAT;

Uses crt;

Var a,b,c,d,min:real; Begin

Clrscr;

Writeln ('TIM SO NHO NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');

End.

Writeln ('---------------------------------------------------------------');

Write ('Nhap a='); Readln(a);

Write ('Nhap b='); Readln(b);

Write ('Nhap c='); Readln(c);

Write ('Nhap d='); Readln(d); min:=a;

If b<min then min:=b;

If c<min then min:=c; If d<min then min:=d;

Writeln('So nho nhat la:',min:4:2); Readln;

Bài 9: Giải hệ phương trình tuyến tính

\left\{\begin{matrix} ax + by = m \\ cx + dy = n \end{matrix}\right.

Program GIAI_HE_HAI_AN; Uses crt;

Var a, b, c, d, m, n:real;

dx,dy,dd:real;

Begin

Clrscr;

Writeln ('GIAI HE HAI AN:'); Writeln('----------------------------------');

Write ('Nhap a=');readln(a); Write ('Nhap b=');readln(b);

Write ('Nhap c=');readln(c);

Write ('Nhap m=');readln(m); Write ('Nhap n=');readln(n);

dd:=a*d-b*c;

dx:=m*d-b*n; dy:=a*n-c*m;

If dd=0 then

If (dx=0) and (dy=0) then

Writeln ('He vo so nghiem hoac vo nghiem')

Else writeln ('He vo nghiem')

Els

Begin

End;

Write ('He co nghiem :');

Writeln ('x=',dx/dd:4:2,' va y=',dy/dd:4:2);

End.

Readln;

Bài 10: Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây?

Program DOI_GIO_PHUT_GIAY;

Uses crt;

Var gio, phut,giay, x: longint; Begin

Clrscr;

Writeln ('DOI SANG GIO PHUT GIAY');

Writeln ('--------------------------------------');

Write ('Nhap vao so giay: '); readln(x); gio:= x div 3600;

x:=x mod 3600;

phut:=x div 60;

x:=x mod 60;

Writeln ('Ket qua = ', gio,'gio : ', phut, 'phut : ', x, 'giay');

Readln;

End.

Đánh giá bài viết
422 254.509
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoàn Lục
  Hoàn Lục Cho hỏi tại sao ở những phần... VD như bài 6 dòng thứ 5 từ chữ End. lên đó lại có dòng lệnh:" ...x1=',x1:4:2,'....", đoạn x1:4:2 đó là gì vậy?
  Thích Phản hồi 22/09/20
  • mặt cười
   mặt cười để rút gọn cho đẹp ct ấy
   Thích Phản hồi 23/11/20
Lớp 11 Xem thêm