Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

I. Tóm tắt kiến thức.

Tính giá trị của biểu thức:

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Nếu trong biểu thức có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước.

II. BÀI TẬP.

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. 6 × 4 + 160

b. 40 : 8 – 4

c. 20 : 4 + 1

d. 54 : 6 – 6

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a. 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

b. 1 + 3 + 5 + 7+……+ 35 + 37 + 39

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

a. 2004 – (5 + 5+ … +5)

Có 100 số 5 trong ngoặc đơn.

b. 1850 – (4 + 4+ … +4)

Có 50 số 4 trong ngoặc đơn.

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 16 × 8 + 16 × 2

b. 16 × 7 + 14 × 2

c. 8 × 12-16

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 100 + 100 : 4 – 50 : 2

b. (6 × 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 9 – 8 + 7- 6 + 5- 4 + 3- 2 + 1 – 0

b. 815 – 23 – 77 + 185

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89

Bài 8. Tìm x, biết:

a. (x + 8) × 5 = 500

b. (x – 4) : 7 = 70

Bài 9. Tìm x, biết:

a. (x + 7) : 5 = 25

b. (3 + ac) : 6 = 18

Bài 10. Tìm x, biết:

a. x : 5 = 27 × 5

b. x × 7 = 36 × 7

c. x × 132 = 312 × (5 – 3 – 2)

Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Bài 1.

a) 6 x 4 + 160

= 24 + 160

= 184

b) 40 : 8 – 4

= 5-4 = 1

c) 20 : 4 + 1

= 5 + 1 = 6

d) 54 : 6 – 6

= 9 – 6 = 3.

Bài 2.

a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

= (2 + 40) + (4 + 38) + … + (20 + 22)

= 42 × 10 = 420.

b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

= (1 + 39 ) + (3 + 37) + … + (19 + 21)

= 40 × 10 = 400.

Bài 3.

a) 2004 - (5 + 5 + 5 + … + 5)

Có 100 số 5 trong ngoặc tròn.

= 2004 – 5 × 100

= 2004 – 500

= 1504

b) 1850 = (4 + 4 + 4 + 4 + … + 4)

Có 50 số 4 trong ngoặc tròn.

Có 50 số 4 = 1850 – 4 × 50 = 1850 – 200 = 1650.

Bài 4.

a) 16 × 8 + 16 × 2

= 16 × (8 + 2)

= 16 × 10

= 160

b) 16 × 7 + 14 × 2

= 16 × 7 + 7 × 4

= 7 × (16 + 4)

= 7 × 20

= 140

c) 8 × 12 – 16

= 8 × 12 – 8 × 2

= 8 × (12 – 2)

= 8 × 10

= 80.

Bài 5.

a) 100 + 100 : 4 – 50 : 2

= 100 + 25 – 25

= 100

b) (6 × 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

= ( 48 – 48 ) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

= 0.

c) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 – 0

= (9 – 8 ) + ( 7 – 6 ) + ( 5 – 4 ) + ( 3 – 2 ) + (1 – 0 )

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

d) 815 – 23 – 77 + 185

= 815 + 185 – ( 23 + 77 )

= 1000 – 100

= 900.

Bài 7.

a) 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

= (38 + 62 ) + ( 46 + 54 ) + ( 58 + 42 ) + 50

= 100 + 100 + 100 + 50

= 350

b) 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89

= (11 + 89 ) + ( 137 + 63 ) + ( 72 + 128 )

= 100 + 200 + 200

= 500.

Bài 8.

a. x = 92

b. x = 494.

Bài 9.

a. x = 118

b. x = 105

Bài 10.

a) x : 5 = 27 × 5

x = 27 × 5 × 5

x = 675

b) x × 7 = 36 × 7

x = 36

>>> Bài tiếp theo: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
2 1.931
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm