Shimamo Yui Sinh học Lớp 10

Các nhóm I, II và III đang ở kỳ nào của giảm phân?

Quan sát 3 nhóm tế bào của một loài sinh vật có (2n = 6) người ta nhận thấy:

- Nhóm I có 48 NST kép đang phân ly về 2 cực tế bào

- Nhóm II có 18 NST kép xếp một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

- Nhóm III có 24 nhiễm sắc thể đơn đang phân ly về 2 cực tế bào.

1. Số tế bào của mỗi nhóm đang giảm phân?

2. Giả sử các tế bào trên đều là tế bào sinh trứng. Có bao nhiêu trứng được tạo thành khi 3 nhóm tế bào hoàn tất quá trình giảm phân?

Sinh học
Xem thêm