Câu hỏi giao tiếp tiếng Anh trong đề thi tốt nghiệp THPT 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
KỸ NĂNG LÀM Đ THI THPT QUC GIA 2020 MÔN ANH
CÂU HỎI NH HUỐNG GIAO TIẾP
A. LÍ THUYT
I. THANKS AND APOLOGIES
1. THANKS LI CÁM ƠN
1.1. Sentences & structures cấu trúc câu:
Thank you Thank you very much Thanks Thanks a lot
Thanks for your advice I’m really grateful to you
It was very kind of you I really/highly appreciate it
Thanks anyway (Cám ơn người khác đã giúp mình cho điều người đó làm không mang
lại lợi ích cho mình)
Note: Đôi khi, ngưi nói có th thêm mt ít thông tin trong li cám ơn ca
mình, đc bit là khi cám ơn nhng li khuyên, đng viên, khen ngi.
Example 1: A: What a beautiful dress youre wearing!
B: Thanks. I made it myself
Example 2: A: Don’t worry, John. I believe you can make it.
B: Thank you. I’ll try my best
1.2. Answer Li đáp:
You’re welcome No problem It’s OK Not at all
Never mind Don’t mention it
(It’s) my pleasure (dùng trong những tình huống trang trọng)
Example 1: A: Thanks for reminding me. B: You’re welcome.
Example 2: A: It was very kind of you to help me. B: It’s my pleasure.
2. APOLOGIES LI XIN LI:
2.1. Sentences & structures cấu trúc câu:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
I’m sorry (for…) I’m so / very / terrible / extremely sorry
I apologize for… I hope you’ll forgive my…
Please accept my apologies for…
Note: Thông thường, người xin lỗi sẽ đưa ra do phạm lỗi, nhận trách nhiệm về nh, hoặc
hứa một điều đó.
Example: Oh, I’m sorry. I didn’t see you. ( do m sai)
I’m so sorry. It’s all my fault. (nhận trách nhiệm)
I’m sorry. I’ll be more careful next time. (lời hứa)
2.2. Answer Li đáp:
That’s alright. Never mind. Don’t worry about it. Don’t apologize.
It doesn’t matter. It’s OK. Forget about it. No harm done.
It’s not your fault. Please don’t blame yourself.
Example 1: A: I apologize for the noise last night. B: Don’t worry about it.
Example 2: A: I’m very sorry. I just forgot to bring your book. B: It’s alright.
Note: Người nói cũng th đưa ra do mình tha lỗi cho người khác.
Example 1: A: I apologize for the noise last night. B: Don’t worry about it. I slept very well
all night.
Example 2: A: I’m very sorry. I just forgot to bring your book.
B: It’s alright. I don’t need it today, anyway.
II. ADVICES, SUGGESTIONS AND WARNINGS:
A. LI KHUYÊN ADVICE: sentences & structures cấu trúc câu:
You should/ought to: You should pay attention to your study
You need to: You need to go see the doctor soon
If I were you, I would: If I were you, I would call her right now
Why don’t you: Why don’ you find another job?
Example 1: A: My math test is coming, but I’m not ready yet.
B: If I were you, I would start reviewing it right away.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Example 2: A: I’m always broke at the end of the month.
B: I think you should reconsider your spending.
2. LI Đ XUT SUGGESTIONS
2.1. Sentences & structures cấu trúc câu:
What/ How about: How about going to the concert tonight?
Why don’t we: Why don’t we take a hiking trip tomorrow?
Let’s: Let’s discuss this problem right now.
We could: We could eat at Pablo’s. It’s wonderful.
I suggest we: I suggest we leave the party soon.
Have you thought of: Have you ever thought of giving him a tie?
2.2. Answer Li đáp:
It’s a good idea. Sounds great/Sounds like fun. I don’t think it’s a good idea.
Example 1: A: I’m so bored. Sitting around here makes me sick.
B: How about watching some movies?
Example 2: A: Next Saturday is Jane’s birthday. B: Really? So, let’s make her a
surprising party.
3. LI CNH BÁO WARNINGS
3.1. Sentences & structures cấu trúc câu:
Or: Don’t stay up late, or you’ll be late tomorrow.
Otherwise: Work harder, otherwise you won’t get promotion.
Watch out!: Watch out! There’s a hole on the ground.
Be careful!: Be careful! The box is very heavy.
You’d better: You’d better no swim too far away.
3.2. Answer Li đáp:
OK! I will/won’t. Don’t worry. I will/won’t.
Example 1: A: Don’t stay up late, or you’ll be late tomorrow. B: Don’t worry, I won’t (stay
up late).

Bài tập tình huống giao tiếp tiếng Anh

Dạng bài tập giao tiếp trong câu tiếng Anh là một trong những câu hỏi rất dễ ăn điểm trong đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh 2020. Trong đề thi tốt nghiệp THPT chính thức, thường có 2 câu hỏi về các tình huống giao tiếp cơ bản trong cuộc sống như: Đáp án lời cảm ơn, Đáp lại lời xin lỗi, Các cấu trúc đặc biệt,... Trong bài viết này, VnDoc.com gửi đến bạn đọc toàn bộ lý thuyết và các cách trả lời đồng ý, từ chối trong các trường hợp giao tiếp cũng như các dạng bài tập minh họa giúp các em ôn tập kiến thức đã học.

Trên đây là Dạng bài tình huống giao tiếp trong đề thi tiếng Anh 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm