Cấu trúc đảo ngữ

Cấu trúc đảo ngữ là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ từ và động từ trong một câu. Cấu trúc thông thường của một câu là: chủ từ đứng trước động từ, nhưng có trường hợp ngược lại: động từ lại đứng trước chủ từ. Trong trường hợp này gọi là đảo ngữ. Đảo ngữ được sử dụng trong nhiều trường hợp, thông dụng nhất là trong cấu trúc câu hỏi.

Cấu trúc đảo ngữ

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No + N + auxiliary + S +Verb (inf)

Not any + N + auxiliary + S + verb (inf)

Eg: No money shall I lend you from now on

= Not any money shall I lend you from now on

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....hiếm khi mà

Never/Rarely/Seldom /Little/Hardly ever + auxiliary + S+ V

Never in mid-summer does it snow.

Hardly ever does he speak in the public.

Little did I know that he was a compulsive liar.

Đánh giá bài viết
4 4.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm