Giapminh Tuann Hóa học Lớp 9

Cho các dung dịch dau đựng trong các lọ mất nhãn: NaOH, H2SO4, HCl

Hãy cho thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên?

3
3 Câu trả lời
 • Bon
  Bon
  • NaOH, H2SO4, HCl

  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Cho quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm đã được đánh số trước đó:

  Nhận biết được:

  Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh chất ban đầu là NaOH

  Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là H2SO4, HCl

  Sử dụng BaCl2 nhận biết nhóm làm quỳ tím chuyển màu đỏ (HCl, H2SO4)

  Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng, chất ban đầu là H2SO4

  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

  Không có hiện tượng là HCl

  0 Trả lời 09:03 05/11
  • Ỉn
   Ỉn

   Trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Dùng quỳ tím để nhận biết

   Mẫu thử làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit (H2SO4 và HCl)

   Mẫu thử làm quỳ tím chuyển sang xanh, chất ban đầu là NaOH

   Dùng dung dịch Ba(NO3)2 nhận biết 2 axit H2SO4 và HCl

   Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng (BaSO4), mẫu thử ban đầu là H2SO4

   Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

   Không có hiện tượng gì là HCl

   0 Trả lời 09:07 05/11
   • Batman
    Batman
    • Dùng quỳ tím để nhận biết

    Chất nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit (H2SO4 và HCl)

    Chất nào làm quỳ tím chuyển sang xanh, chất ban đầu là NaOH

    • Sử dụng dung dịch AgNO3 nhận biết 2 axit H2SO4 và HCl

    Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng AgCl, mẫu thử ban đầu là HCl

    AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

    Không có hiện tượng gì là H2SO4

    0 Trả lời 09:22 05/11
    Hóa học Xem thêm