Đáp án cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Tuần thứ ba

Tuần thứ ba: Bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7);

Câu hỏi 1: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Câu hỏi 2: Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì người ra quyết định thanh tra phải chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng, trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý như thế nào?

Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm.  Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan Thanh tra cấp trên để xử lý người có hành vi vi phạm.

Chuyển hồ sơ vụ việc sang Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng cấp để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Câu hỏi 3: Chủ thể nào được mời dự và chứng kiến việc cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập?

Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nội vụ cùng cấp.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp.

Câu hỏi 4: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét và áp dụng các biện pháp xử lý nào sau đây?

Bị cách chức thì sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định cách chức có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

Bị cảnh cáo thì sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định cảnh cáo có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

Bị khiển trách thì sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định khiển trách có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

Không có phương án đúng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu hỏi 5: “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có hình phạt bổ sung nào sau đây?

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 06 năm.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu hỏi 6: “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” có hình phạt bổ sung nào sau đây?

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 05 năm đến 10 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 06 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 02 năm đến 07 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

Câu hỏi 7: Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định trong văn bản nào của Đảng?

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị.

Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị.

Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/06/2022 của Ban Bí thư.

Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu hỏi 8: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, khẳng định nào sau đây là đúng?

Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân, tổ chức có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức có quyền phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu hỏi 9: Trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2023, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã viết về mối quan hệ giữa tham nhũng và tiêu cực như thế nào?

Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, là loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực.

Cả ba phương án được nêu. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Câu hỏi 10: Dự đoán số người trả lời đúng *

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Tuần thứ hai

Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7);

Câu hỏi 1: Lần đầu tiên Đảng ta có một nghị quyết riêng bàn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa ra nhiều quan điểm, giải pháp mới, quyết liệt, đồng bộ, thể hiện quyết tâm cao của Trung ương trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Đó là nghị quyết Hội nghị Trung ương nào?

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa IX.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu hỏi 2: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

Câu hỏi 3: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện?

Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng mục đích. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

Câu hỏi 4: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Việc nêu gương được quy định cụ thể ở nội dung nào dưới đây?

Cả 3 phương án được nêu. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Về tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác.

Về ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ.

Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong.

Câu hỏi 5: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bị phạt tù từ 13 năm đến 17 năm.

Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Câu hỏi 6: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện?

Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Tham ô tài sản.

Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của gia đình. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhận hối lộ.

Câu hỏi 7: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nhận định nào sau đây là đúng?

Các tội phạm về chức vụ là hành lạm dụng chức vụ để điều chỉnh hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong khi thực hiện công vụ.

Các tội phạm về chức vụ là hành vi lợi dụng chức vụ tác động vào hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tội phạm về chức vụ là hành vi của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước lợi dụng quyền hạn chỉ đạo làm sai lệch hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Câu hỏi 8: Người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm nào sau đây?

Yêu cầu người sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ chịu trách nhiệm hoàn trả phần giá trị mà mình sử dụng và bồi thường thiệt hại.

Phải hoàn trả phần giá trị mà mình cho phép sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ bồi thường thiệt hại.

Chỉ hoàn trả phần giá trị mà mình cho phép sử dụng trái quy định.

Câu hỏi 9: “Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ…”. Trích dẫn trên được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đại hội lần thứ X của Đảng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Câu hỏi 10: Dự đoán số người trả lời đúng *

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Tuần thứ nhất

Câu hỏi 1: Hiện nay, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập ở cấp nào?

Cấp trung ương.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cấp tỉnh.

Cấp huyện.

Cấp trung ương và cấp tỉnh.

Câu hỏi 2: Theo Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm nào sau đây?

Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những cá nhân phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tố cáo đúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng thời, xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín người khác.

Cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị mình.

Cả 3 phương án được nêu. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát hiện, tiếp nhận thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Câu hỏi 3: “Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ…”. Trích dẫn trên được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội lần thứ X của Đảng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Câu hỏi 4: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nhận định nào sau đây là đúng?

Các tội phạm về chức vụ là hành vi lợi dụng chức vụ tác động vào hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Các tội phạm về chức vụ là hành vi của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước lợi dụng quyền hạn chỉ đạo làm sai lệch hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các tội phạm về chức vụ là hành lạm dụng chức vụ để điều chỉnh hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong khi thực hiện công vụ.

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu hỏi 5: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Bị phạt tù từ 13 năm đến 17 năm.

Câu hỏi 6: “Tội tham ô tài sản” có hình phạt bổ sung nào sau đây?

Bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 07 năm, có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 02 năm đến 05 năm.

Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Câu hỏi 7: Tài sản tham nhũng phải được xử lý như thế nào?

Tài sản tham nhũng phải được tịch thu và giao cho người có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Tài sản tham nhũng sẽ bị tịch thu và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tài sản tham nhũng được xử lý theo quy định của Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước.

Câu hỏi 8: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện?

Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng mục đích. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu hỏi 9: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ nào sau đây?

Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần đầu.

Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó.

Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có biến động tăng về tài sản, thu nhập.

Câu hỏi 10: Dự đoán số người trả lời đúng *

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 2023

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 09/11/2023 và kết thúc đến hết ngày 29/11/2023. 

Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường internet, không giới hạn về phạm vi địa lý. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Chuyên gia, Tổ Thư ký không được dự thi).

Nội dung thi là chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp “Báo cáo viên” của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn, các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 10 câu), trong đó có 09 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi; mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 03 lần thi.

Thời gian thi: Tuần thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7);

Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7);

Tuần thứ ba: Bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

Về cách thức dự thi, người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi, truy cập địa chỉ của Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn). Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước khi vào thi. Người dự thi không được thay đổi thông tin khai báo trong các lần tham gia thi, thông tin này sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác minh, xét và trao giải.

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Thanh tra Chính phủ tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần PCTN. Qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về PCTN; cũng như việc quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Đáp án cuộc thi phòng chống tham nhũng 2021

Câu 1. Luật Phòng, chống tham những năm 2018 có hiệu lực thì hành khi nào?

A. 01/7/2019

B. 20/11/2018

C. 04/12/2018

D. 23/11/2019.

Câu 2. Những quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là?

A. Phòng, chống tham những khu vực ngoài nhà nước

B. Kiểm soát xung đột lợi ích

C. Quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 3. Hành vi tham nhũng có thể xảy ra ở đâu?

A. Trong cơ quan, tổ chức của nhà nước

B. Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khu
vực ngoài nhà nước

C. Trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

D. Trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Câu 4. Có bao nhiêu hành ví tham nhũng trong khu vực nhà nước?

A. 03 hành vị

B. 05 hành vi

C. 07 hành vi

D. 12 hành vi

Câu 5. Trong số những hành vi sau đây, hành vi nào không phải hành vi tham nhũng?

A. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

B. Công chức lừa đảo chiếm đoạt tải sản

C. Công chức nhũng nhiễu vì vụ lợi

D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Câu 6. Hành vi nhận tiền, sửa điểm thi là hành vi nào trong số các hành vi sau đây?

A. Gian lận trong thi cử

B. Nhận hối lộ

C. Tiêu cực

D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

Câu 7. Tài sản tham nhũng là tài sản nào sau đây?

A. Tài sản do tham ô mà có

B. Tải sản có được từ hành vi tham nhũng, có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng

C. Tài sản do nhận hồi lộ mà có

D. Cả ba trường hợp trên.

Câu 8. Kế toán trưởng của công ty tư nhân làm sai lệch hóa đơn, chứng từ để rút tiền của công ty là hành vi gì?

A. Trộm cắp

B. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

C. Tham ô

D. Biển thủ.

Câu 9. Nội dung giải trình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân?

A. Cơ sở pháp lý của việc ban hành quyết định

B. Thẩm quyền ban hành quyết định

C. Nội dung của quyết định

D. Cả ba phương án trên.

Câu 10. Người có chức vụ, quyền hạn không bị cấm việc nào sau đây?

A. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân

B. Mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp tư

C. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị

D. Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc.

Câu 11. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không bị cấm làm việc nào sau đây?

A. Tuyển dụng con, anh, chị, em ruột vào cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

B. Bổ nhiệm vợ (chồng), con giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự

C. Bố trí vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột làm kế toán trưởng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

D. Làm thủ quỹ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Câu 12. Người có chức vụ, quyền hạn không được nhận quà tặng nào dưới đây của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình?

A. Từ 5 trăm nghìn đồng trở lên

B. Từ 2 triệu đồng trở lên

C. Từ 10 triệu đồng trở lên

D. Không được nhận.

Câu 13. Người được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ nếu biết nhiệm vụ công vụ được giao có xung đột lợi ích thì cần ứng xử như thế nào?

A. Phải tạm dừng việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó

B. Phải báo cáo người có thắm quyền để xem xét, xử lý

C. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công vụ và sau đó báo cáo người có thấm quyền

D. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công vụ và tránh các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực.

Câu 14. Công việc nào trong số những công việc sau đây có mục đích phòng ngừa tham nhũng?

A. Luân chuyển cán bộ

B. Điều động cán bộ

C. Chuyển đổi vị trí công tác

D. Biệt phái cán bộ.

Câu 15. Thời hạn chuyển đỗi vị trí công tác được quy định như thế nào?

A. 02 năm

8. 05 năm

C. 02 đến 05 năm theo đặc thù của từng lĩnh vực

D. 04 năm

Câu 16. Những vị trí nào sau đây phải được chuyển đồi vị trí công tác?

A. Làm việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ

B. Quản lý tài chính công, tài sản công

C. Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khác

D. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 17. Trường hợp nào sau đây chưa thực hiện chuyển đỗi vị trí công tác?

A. Người đang bị xem xét, xử lý kỷ luật

B. Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử

C. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận

D. Cả ba phương án trên.

Câu 18. Việc thanh toán không dùng tiền mặt bắt buộc đối với các khoản thu chi nào sau đây?

A. Trên 2 triệu

B. Trên 5 triệu

C. Lương hàng tháng

D. Các khoản chỉ lương, thưởng và chỉ khác có tính chất thường xuyên.

Câu 19. Quy định về kê khai tài sản, thu nhập có từ khi nào?

A. 1995

B. 1998

C. 2005

D. 2012

Câu 20. Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập?

A. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ

B. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

C. Thanh tra Chính phủ

D. Tòa án nhân dân tối cao.

Câu 21. Người nào sau đây không phải kê khai tài sản, thu nhập?

A. Thanh tra viên

B. Giáo viên

C. Thẩm phán

D. Giám đốc bệnh viện công.

Câu 22. Người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có bắt buộc phải kê khai tài sản thu nhập không?

A. Có

B. Không

C. Chỉ những người đứng đầu tỏ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước mới phải kê khai.

D. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phải kê khai.

Câu 23. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản nào?

A. Tài sản của mình

B. Tài sản của mình và tải sản của cha, mẹ, vợ, con mình

C. Tài sản của mình, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên

D. Tài sản của mình và tài sản chung với vợ, chồng, con chưa thành niên.

Câu 24. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm những nội dung nào sau đây?

A. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập

B. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm

C. Kiến nghị của người có thẩm quyên xử lý vi phạm quy định pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập

D. Cả ba phương án trên.

Câu 25. Cán bộ, công chức phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì phải xử lý như thế nào?

A. Tố cáo với cơ quan thanh tra nhà nước

B. Tố cáo với cơ quan điều tra

C. Báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

D. Cả ba phương án trên.

B. Phần tự luận

Anh (chị) hãy trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta từ năm 1945 đến nay?

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Bộ câu hỏi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ

Câu 1: Tham nhũng là gì?

a. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

b. Là hành vi vụ lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

c. Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 2: Những hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện?

a. Tham ô tài sản; nhận hối lộ; chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

b. Giả mạo trong công tác; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công; nhũng nhiễu; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ.

c. Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Câu 3: Những hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện?

a. Tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

b. Tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ.

c. Tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ; môi giới hối lộ để giải quyết công việc.

Câu 4: Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?

a. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; công dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

b. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.

c. a và b. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 5: Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm gì trong phòng, chống tham nhũng?

a. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức.

b. Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người lao động và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

c. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức; kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 6: Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

a. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để trục lợi.

b. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vụ lợi.

c. Các hành vi tham nhũng theo quy định; đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác; bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 7: Đối tượng nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

a. Cán bộ, viên chức.

b. Cán bộ, công chức, viên chức.

c. Cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 8: Những loại tài sản, thu nhập nào phải kê khai?

a. Tài sản, tài khoản ở trong nước và nước ngoài.

b. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản.

c. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 9: Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như thế nào?

a. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

b. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

c. a và b. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 10: Người được xác minh tài sản, thu nhập có quyền và nghĩa vụ gì?

a. Giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh khi có yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp; thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập; chấp hành quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về kiểm soát tài sản, thu nhập.

b. Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong xác minh tài sản, thu nhập; được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của người xác minh tài sản, thu nhập gây ra theo quy định của pháp luật.

c. a và b. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 11: Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại nơi nào?

a. Phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

b. Phải được công khai tại nơi cư trú của người có nghĩa vụ kê khai.

c. Phải được công khai tại nơi có tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.

Câu 12: Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?

a. Bị phê bình.

b. Bị cảnh cáo.

c. Bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 13: Việc tặng quà của cơ quan, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được quy định như thế nào?

a. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

b. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng.

c. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng.

Câu 14: Việc nhận quà tặng của cơ quan, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được quy định như thế nào?

a. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định của pháp luậtĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

b. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình trong mọi trường hợp.

c. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình trong mọi trường hợp.

Câu 15: Khi phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang có nghĩa vụ gì?

a. Báo cáo ngay cho cơ quan thanh tra cùng cấp.

b. Báo cáo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp.

c. Báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp người đứng đầu có liên quan đến hành vi tham nhũng thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 16: Khi nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, người được báo cáo phải làm gì?

a. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ, việc.

b. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ, việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo biết, kể cả các vụ việc phức tạp.

c. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý và thông báo cho người báo cáo biết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày; trường hợp cần thiết thì người được báo cáo quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 17: Việc phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được quy định như thế nào?

a. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh và tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo và phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

b. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh và tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo và phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

c. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dânĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí người nào giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó?

a. Vợ hoặc chồng, bố vợ hoặc bố chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; con, anh, chị, em ruột của mình. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

b. Vợ hoặc chồng; bố, mẹ, con ruột của mình; anh, chị, em vợ hoặc anh, chị, em chồng.

c. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình.

Câu 19: Trong trường hợp nào, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét loại trừ trách nhiệm pháp lý khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách?

a. Không phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng.

b. Đã áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng

c. Không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20: Trong trường hợp nào, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được miễn hoặc giảm trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách?

a. Đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phát hiện hành vi tham nhũng.

b. Đã kịp thời xử lý tham nhũng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

c. Đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 21: Trong trường hợp nào, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật?

a. Chủ động xin từ chức sau khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c. Chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, kể cả trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 22: Trong trường hợp nào, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xem xét tăng trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách?

a. Phát hiện hành vi tham nhũng và đã áp dụng các biện pháp cần thiết ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng.

b. Phát hiện hành vi tham nhũng và đã kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật.

c. Phát hiện hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 23: Việc xử lý người có hành vi tham nhũng có chức vụ, vị trí công tác được quy định như thế nào?

a. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, trừ người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

b. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

c. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, trừ người đã nghỉ hưu, thôi việc.

Câu 24: Tài sản tham nhũng được xử lý như thế nào?

a. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, sung công quỹ Nhà nước.

b. Tài sản tham nhũng phải được tịch thu, xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

c. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật; thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc phục; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luậĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đánh giá bài viết
19 77.567
Sắp xếp theo

    Kinh tế - Quản lý

    Xem thêm