Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý chính thức của Bộ GD&ĐT

Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý vừa được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Mời các bạn cùng tính điểm tốt nghiệp THPT của mình nhé: Cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2020 mới nhất

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Nội dung kì thi này sẽ được cập nhật tại đây: Bộ Đề thi THPT Quốc Gia 2020 chính thức kèm hướng dẫn giải

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý chính thức của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 218

1-A

6-D

11-D

16-A

21-D

26-A

31-C

36-C

2-D

7-D

12-D

17-C

22-A

27-C

32-A

37-C

3-A

8-C

13-C

18-D

23-B

28-C

33-D

38-B

4-B

9-D

14-C

19-B

24-A

29-B

34-A

39-C

5-B

10-D

15-B

20-B

25-B

30-A

35-A

40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 222

1-B

6-A

11-B

16-A

21-C

26-C

31-B

36-B

2-C

7-C

12-A

17-D

22-B

27-C

32-C

37-A

3-B

8-D

13-D

18-A

23-C

28-C

33-B

38-A

4-B

9-D

14-D

19-A

24-B

29-A

34-B

39-D

5-B

10-D

15-D

20-A

25-D

30-D

35-B

40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 205

1-C

6-A

11-A

16-B

21-A

26-A

31-C

36-B

2-C

7-A

12-B

17-C

22-C

27-D

32-B

37-B

3-C

8-D

13-C

18-D

23-B

28-A

33-A

38-A

4-C

9-C

14-B

19-B

24-D

29-A

34-D

39-D

5-B

10-D

15-B

20-C

25-C

30-C

35-B

40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 204

1-C

6-C

11-D

16-C

21-C

26-A

31-B

36-B

2-A

7-B

12-B

17-D

22-B

27-D

32-D

37-B

3-D

8-C

13-B

18-D

23-B

28-D

33-D

38-B

4-C

9-C

14-D

19-D

24-C

29-D

34-D

39-C

5-C

10-A

15-D

20-B

25-C

30-B

35-B

40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 201

1-C

6-A

11-B

16-A

21-D

26-A

31-D

36-A

2-B

7-C

12-A

17-A

22-D

27-B

32-D

37-D

3-D

8-D

13-B

18-A

23-B

28-A

33-D

38-D

4-A

9-C

14-D

19-D

24-D

29-D

34-B

39-A

5-C

10-A

15-B

20-A

25-A

30-B

35-B

40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 202

1-D

6-B

11-A

16-A

21-C

26-B

31-C

36-A

2-B

7-A

12-B

17-C

22-A

27-B

32-C

37-B

3-C

8-C

13-B

18-C

23-A

28-A

33-B

38-C

4-D

9-C

14-C

19-B

24-B

29-B

34-A

39-C

5-D

10-D

15-A

20-B

25-A

30-C

35-A

40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 203

1-D

6-D

11-B

16-A

21-B

26-B

31-B

36-B

2-A

7-A

12-D

17-D

22-A

27-D

32-A

37-D

3-A

8-B

13-B

18-A

23-A

28-D

33-B

38-B

4-C

9-D

14-A

19-D

24-D

29-B

34-D

39-A

5-C

10-C

15-C

20-B

25-D

30-A

35-D

40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 206

1-B

6-D

11-D

16-C

21-C

26-C

31-A

36-A

2-D

7-D

12-A

17-D

22-C

27-C

32-C

37-D

3-D

8-C

13-B

18-B

23-C

28-D

33-D

38-C

4-A

9-B

14-D

19-B

24-A

29-A

34-A

39-A

5-C

10-C

15-C

20-A

25-A

30-C

35-D

40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 207

1-D

6-A

11-D

16-D

21-A

26-D

31-D

36-C

2-B

7-C

12-A

17-A

22-A

27-D

32-A

37-B

3-A

8-A

13-D

18-C

23-C

28-B

33-A

38-B

4-C

9-C

14-C

19-D

24-A

29-A

34-B

39-D

5-A

10-C

15-C

20-D

25-C

30-C

35-D

40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 208

1-D

6-B

11-C

16-C

21-A

26-A

31-C

36-C

2-A

7-B

12-D

17-C

22-B

27-D

32-D

37-B

3-B

8-B

13-D

18-D

23-A

28-B

33-D

38-C

4-C

9-C

14-D

19-D

24-A

29-C

34-A

39-B

5-B

10-B

15-A

20-D

25-B

30-D

35-B

40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 209

1-B

6-C

11-B

16-C

21-A

26-A

31-A

36-C

2-B

7-B

12-B

17-B

22-B

27-A

32-A

37-D

3-A

8-A

13-C

18-D

23-C

28-B

33-A

38-D

4-B

9-D

14-C

19-C

24-B

29-D

34-D

39-D

5-B

10-B

15-A

20-D

25-D

30-D

35-A

40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 210

1-B

6-A

11-B

16-C

21-B

26-C

31-C

36-C

2-A

7-C

12-D

17-B

22-B

27-A

32-A

37-B

3-A

8-C

13-D

18-B

23-C

28-A

33-C

38-A

4-D

9-D

14-C

19-B

24-A

29-A

34-B

39-B

5-C

10-B

15-D

20-C

25-A

30-C

35-B

40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 211

1-D

6-B

11-D

16-B

21-B

26-A

31-A

36-A

2-D

7-A

12-B

17-D

22-A

27-B

32-D

37-C

3-B

8-B

13-C

18-D

23-B

28-C

33-A

38-C

4-C

9-C

14-D

19-A

24-D

29-A

34-C

39-D

5-D

10-D

15-C

20-A

25-D

30-C

35-C

40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 212

1-B

6-D

11-B

16-A

21-B

26-A

31-D

36-B

2-A

7-A

12-C

17-B

22-C

27-C

32-C

37-A

3-A

8-A

13-C

18-D

23-B

28-D

33-D

38-C

4-C

9-C

14-C

19-A

24-B

29-A

34-D

39-B

5-C

10-C

15-B

20-A

25-B

30-B

35-D

40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 213

1-D

6-A

11-B

16-A

21-A

26-C

31-D

36-D

2-B

7-C

12-A

17-D

22-A

27-D

32-D

37-C

3-B

8-A

13-C

18-B

23-D

28-B

33-C

38-C

4-C

9-D

14-B

19-B

24-B

29-C

34-B

39-C

5-C

10-C

15-B

20-D

25-D

30-C

35-D

40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 214

1-C

6-A

11-B

16-A

21-D

26-B

31-B

36-D

2-A

7-A

12-A

17-C

22-B

27-D

32-B

37-C

3-D

8-D

13-A

18-A

23-A

28-C

33-D

38-B

4-C

9-C

14-B

19-C

24-C

29-A

34-C

39-B

5-D

10-D

15-D

20-C

25-B

30-A

35-D

40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 215

1-A

6-A

11-C

16-C

21-D

26-D

31-A

36-A

2-B

7-C

12-B

17-D

22-D

27-B

32-B

37-C

3-D

8-C

13-C

18-A

23-B

28-D

33-B

38-B

4-B

9-B

14-C

19-A

24-A

29-A

34-D

39-A

5-B

10-D

15-D

20-B

25-A

30-C

35-A

40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 216

1-A

6-C

11-C

16-B

21-A

26-B

31-D

36-C

2-D

7-D

12-B

17-D

22-D

27-D

32-B

37-C

3-C

8-A

13-D

18-B

23-C

28-C

33-A

38-D

4-A

9-A

14-C

19-B

24-D

29-A

34-C

39-A

5-D

10-A

15-C

20-B

25-B

30-C

35-A

40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 217

1-B

6-A

11-C

16-C

21-D

26-D

31-A

36-A

2-B

7-B

12-D

17-B

22-B

27-A

32-B

37-C

3-C

8-C

13-B

18-C

23-D

28-D

33-A

38-D

4-A

9-C

14-C

19-D

24-C

29-C

34-B

39-B

5-B

10-B

15-D

20-A

25-D

30-D

35-C

40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 219

1-B

6-C

11-D

16-C

21-A

26-D

31-A

36-A

2-A

7-C

12-B

17-D

22-C

27-A

32-D

37-C

3-C

8-B

13-A

18-B

23-C

28-D

33-C

38-D

4-B

9-B

14-B

19-D

24-A

29-C

34-C

39-D

5-A

10-B

15-A

20-D

25-D

30-C

35-D

40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 220

1-B

6-C

11-A

16-A

21-B

26-B

31-C

36-A

2-B

7-C

12-A

17-B

22-A

27-D

32-D

37-C

3-D

8-D

13-A

18-B

23-B

28-C

33-C

38-B

4-D

9-A

14-B

19-C

24-C

29-B

34-D

39-C

5-A

10-C

15-A

20-D

25-A

30-C

35-C

40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 221

1-A

6-A

11-A

16-A

21-D

26-C

31-B

36-B

2-C

7-D

12-D

17-D

22-B

27-C

32-C

37-A

3-B

8-C

13-B

18-A

23-C

28-C

33-B

38-A

4-A

9-B

14-B

19-A

24-B

29-A

34-A

39-D

5-D

10-C

15-C

20-C

25-D

30-D

35-B

40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 223

1-B

6-A

11-A

16-A

21-A

26-C

31-D

36-A

2-B

7-B

12-C

17-B

22-C

27-A

32-B

37-A

3-D

8-A

13-A

18-B

23-A

28-B

33-C

38-D

4-D

9-B

14-C

19-B

24-D

29-D

34-D

39-C

5-C

10-D

15-D

20-D

25-D

30-C

35-D

40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 224

1-A

6-D

11-A

16-B

21-B

26-C

31-C

36-C

2-B

7-D

12-B

17-D

22-A

27-C

32-B

37-D

3-D

8-B

13-C

18-D

23-D

28-B

33-C

38-A

4-C

9-A

14-B

19-D

24-C

29-C

34-D

39-C

5-A

10-A

15-A

20-C

25-A

30-B

35-A

40-D

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý

Đề thi môn Vật lý mã đề 205

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 3.140
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm