Đáp án trắc nghiệm tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới theo Chương trình GDPT 2018 bộ sách Cánh Diều lớp 2 một cách tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1: Ý D

Câu 11: Ý C

Câu 2: Ý C

Câu 12: Ý B

Câu 3: Ý D

Câu 13: Ý D

Câu 4: Ý C

Câu 14: Ý A

Câu 5: Ý B

Câu 15: Ý B

Câu 6: Ý C

Câu 7: Ý B

Câu 8: Ý C

Câu 9: Ý C

Câu 10: ý B

Câu 1: Các loại hình hoạt động trải nghiệm chủ yếu của học sinh tiểu học gồm:

A. Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt lớp.

B. Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt dưới cờ.

C. Hoạt động GD theo chủ đề, Sinh hoạt lớp. Sinh hoạt dưới cờ.
D. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt lớp và Hoạt động câu lạc bộ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 2: Các phương thức đánh giá kết quả giáo dục trong hoạt động trải nghiệm đối với học sinh tiểu học gồm:

A. Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của học sinh;

B. Kết hợp đánh giá của GV với đánh giá đồng đẳng của HS;

C. Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của học sinh, đánh giá đồng đẳng của HS, đánh giá của cha mẹ HS và đánh giá của cộng đồng;Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của học sinh và đánh giá đồng đẳng của HS;

Câu 3: Nội dung đánh giá kết quả giáo duc của học sinh trong hoạt động trải nghiệm ở tiết SHDC và sinh hoạt lớp:

A. Sự đóng góp của HS cho các hoạt động tập thể

B. Sự đóng góp của HS cho các hoạt động tập thể, số giờ tham gia các hoạt động;

C. Sự đóng góp của HS cho các hoạt động tập thể, số giờ tham gia các hoạt động và việc thực hiện có kết quả hoạt động chung của tập thể;

D. Sự đóng góp của HS cho các hoạt động tập thể, số giờ tham gia các hoạt động và việc thực hiện có kết quả hoạt động chung của tập thể két hợp với đánh giá thường xuyên các yếu tố động cơ, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực đối với hoạt động chung.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 4: Trong những nội dung giáo dục của hoạt động trải nghiệm ở tiểu học dưới đây, nội dung nào là đúng với tên gọi có trong chương trình:

A. Hoạt động khám phá và rèn luyện bản thân;

B. Hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

C. Hoạt động hướng đến xã hội;Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường.

Câu 5: Trong các phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học, đâu là phương thức có tên gọi đúng nhất:

A. Phương thức tác nghiệp và thể nghiệm ý trưởng;

B. Phương thức khám phá;Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Phương thức tạo giá trị xã hội bằng các hoạt động tình nguyện;

D. Phương thức trải nghiệm dự án.

Câu 6: Khi sử dụng Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 2 (Bộ sách Cánh diều), giáo viên cần chú ý điều gì?

A. Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 2 là tài liệu bổ trợ dành cho giáo viên để hướng dẫn học sinh hoạt động;

B. Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 2 chỉ là tài liệu tham khảo cho học sinh để thực hiện hoạt động nên cũng không thật cần thiết sử dụng trong tổ chức hoạt động;

C. Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 2 là phương tiện giúp học sinh củng cố và thực hiện các hoạt động giáo dục ở trên lớp thông qua các dạng bài tập đa dạng;

D. Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 2 được coi là phương tiện duy nhất để tổ chức hoạt động trải nghiệm bổ trợ cho học sinh.

Câu 7: Đặc điểm của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (bộ sách Cánh diều) là:

A. Thiết kế thành các hoạt động bám sát theo trình tự các mạch nội dung hoạt động trong chương trình.

B. Được cấu trúc thành 9 chủ đề gần gũi với học sinh tiểu học, có chức năng định hướng tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh trong trường tiểu học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Được xây dựng thành các dự án học tập.

D. Được thiết kế thành các bài học như các môn học khác.

Câu 8: Vai trò của Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là:

A. Tập trung vào hình thành những kiến thức quan trọng cho học sinh.

B. Tập trung chủ yếu vào hình thành và phát triển những phẩm chất quan trọng cho học sinh.

C. Là cầu nối giữa các môn học với thực tiễn đời sống, mở ra cơ hội để học sinh vận dụng điều đã học vào giải quyết vấn đề mà các em đối mặt trong quá trình học tập và trong cuộc sống hằng ngày.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. Tập trung vào giáo dục lối sống cho học sinh.

Câu 9: Kênh hình trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 có chức năng:

A. Cung cấp tri thức mới cho học sinh.

B. Rèn luyện kĩ năng cho học sinh.

C. Định hướng học sinh nắm bắt và thực hiện được các nhiệm vụ học tập.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. Góp phần tạo ra sự đa dạng trong cách trình bày của sách.

Câu 10: Điểm khác biệt giữa Hoạt động trải nghiệm 2 với các môn học khác là:

A. Hoạt động trải nghiệm tập trung hình thành và phát triển năng lực cho học sinh còn các môn học tập trung vào kiến thức.

B. Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục, hướng chủ yếu vào hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất năng lực cần thiết; còn các môn học tập trung chủ yếu vào hình thành và phát triển nội dung học vấn cụ thể.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Hoạt động trải nghiệm để tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, còn các môn học để tổ chức các hoạt động học tập chính thức.

D. Hoạt động trải nghiệm để tổ chức một số hoạt động ngoài môn học như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; còn môn học để dạy học kiến thức khoa học cho học sinh.

Câu 11: Năng lực nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm năng lực đặc thù của Chương trình hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học?

A. Năng lực thích ứng với cuộc sống

B. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
C. Năng lực nhận thức và tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

D. Năng lực định hướng nghề nghiệp

Câu 12: Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (bộ sách Cánh diều) được biên soạn bám sát quan điểm nào?

A. Phù hợp với một nhóm học sinh ở một khu vực nhất định; Đảm bảo tính chuẩn mực, hiện đại và quán triệt sâu sắc tư tưởng: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”.

B. Bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; quán triệt sâu sắc tư tưởng “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”; tạo cơ hội tối đa để người học được hoạt động và đảm bảo tính mở, linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh ở tất cả vùng, miền khác nhau.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

C. Bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; quán triệt sâu sắc tư tưởng “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”; phù hợp với đối tượng học sinh ở tất cả vùng, miền khác nhau; hình thức, nội dung tổ chức hoạt động trải nghiệm giới hạn trong những gợi ý được trình bày ở các hoạt động trong sách.

D. Tạo cơ hội cho học sinh được quan sát khi thực hiện hoạt động; đảm bảo một phần yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018).

Câu 13: Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với nội dung, cấu trúc của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2?

A. Sách được cấu trúc gồm 35 tuần học với 9 chủ đề hoạt động.

B. Cuối mỗi chủ đề có hoạt động đánh giá, tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá và điều chỉnh bản thân, góp phần hình thành, phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh.

C. Hình ảnh trong sách đảm bảo tính đa dạng văn hoá giữa các vùng miền, phản ánh chân thực các hoạt động thực tiễn của xã hội và được biên soạn theo hướng mở.

D. Mỗi tuần học được trình bày thống nhất với hai loại hình hoạt động: Hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 14: Khi sử dụng sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (bộ sách Cánh Diều), nhà trường và giáo viên cần lưu ý điều gì?

A. Lựa chọn đối tượng học tập sẵn có ở địa phương để tổ chức hoạt động, có thể thay đổi thứ tự các chủ đề hoặc các hoạt động trong tuần để phù hợp với thực tế địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều

B. Thực hiện theo đúng thứ tự các chủ đề và các tuần học theo sách giáo khoa để đảm bảo mục tiêu và yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm.

C. Chỉ được thay đổi thứ tự các tuần trong một chủ đề và thay đổi các loại hình Hoạt động trải nghiệm trong một tuần.

D. Chủ động thay đổi các nội dung hoạt động mà không cần chú ý đến tính logic, thống nhất giữa các loại hình hoạt động: sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp ở trong tuần và trong chủ đề.

Câu 15: Khi sử dụng sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 2 (bộ sách Cánh Diều), giáo viên cần lưu ý điều gì?

A. Sử dụng đúng theo hướng dẫn tổ chức hoạt động trong sách giáo viên.

B. Vận dụng sáng tạo và phát triển những ý tưởng, gợi ý được đưa ra trong sách giáo viên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều
C. Sử dụng song song sách giáo viên với sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm ở trên lớp.

D. Phân chia số tiết và xây dựng kế hoạch giáo dục theo đúng với nội dung được trình bày trong sách giáo viên.

.............

Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều gồm 9 chủ đề với 35 bài học khác nhau là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 2 năm học mới.

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều. Hi vọng tài liệu này thật sự hữu ích với thầy cô. Ngoài Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 2 sách Cánh Diều, các thầy cô cùng tham khảo thêm đáp án của 02 bộ sách còn lại như sau:

Đánh giá bài viết
1 330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm