Đề kiểm tra 1 tiết số 2 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh 9

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn tiếng Anh lần 2 có đáp án có nội dung cấu trúc ra đề chuẩn theo Bộ giáo dục cùng những dạng bài hệ thống được ngữ pháp các bạn học sinh đã được thầy cô truyền đạt. Qua thử sức với bài kiểm tra dưới đây, các bạn sẽ vững tâm hơn cho kì thi học kì 1 sắp tới. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. PRONUNCIATION (1m)

Question 1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

1. A. gather B. blanket C. reputation D. campus
2. A. admire B. institute C. until D. picnic

Question 2. Choose the word that has the stress pattern different from that of the others.

3. A. collection B. blanket C. exchange D. pagoda
4. A. bamboo B. mountain C. river D. village

II. LANGUAGE FOCUS (2.5 ms)

Question 1. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence.

1. Long asked me if I .................(go) there the next day.

2. If it ....................… (not rain) tonight, we’ll go to the movies.

Question 2. Choose one A,B,C,or D that best fits the blank space in each sentence.

3. If you want to pass the English tests, you _______ study hard.

A. can

B. must

C. will

D. might

4. It rains heavily, ________I can’t go to the movie with you.

A. if

B. but

C. because

D. so

5. People often go to that ________ to pray.

A. hotel

B. shrine

C. school

D. market

6. He wanted to know when I ______go.

A. will

B. must

C. had to

D. have to

7. We have well-______ teachers.

A. quality

B. qualified

C. to qualify

D. qualifications

8. I look forward to ______ from you soon.

A. hear

B. heard

C. to hear

D. hearing

9. We usually go to our home village at least once ______the summer.

A. at

B. on

C. in

D. for

10. What do people do for a living in your village? => _____________________.

A. They play soccer

B. They watch TV

C. They plant rice and raise cattle

D. They go to the doctor.

III. READING: (2.5 ms)

Read the passage and choose the best answer to the question.

AN EXCITING TRIP

I have just received a letter from my brother, Tim. He is in Australia. He has been there for six months. Tim is an engineer. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He will soon visit Darwin. From there he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting.

1. Whom was this passage written about?

A. Tim

B. Tim’s brother or sister

C.an engineer

D. Darwin

2. What is the writer’s brother’s name?

A. Tim

B. Alice Springs

C. Darwin

D. Perth

3. What is Alice Springs?

A. It is a beauty spot in Australia.

B. It is a small town in Australia.

C. It is a big firm Tim works for.

D. It is Tim’s car.

4. Where will Tim fly to Perth from?

A. His home town

B. Alice Springs

C. Darwin

D. Australia

5. Why is Tim finding the trip very exciting?

A. Because he has visited a great number of different places in Australia.

B. Because he has just bought an Australian car on the trip.

C. Because he can fly to Perth.

D. Because it is the first time he has been abroad.

IV. WRITING: Complete the second sentence so that it has a similar meaning (2.5m)

1/ “ I’m having a wonderful time here .” Cousin Mai said .

=> Cousin Mai said that______________________________________________

2/ He asked me: “Where will you go tomorrow?”

=> He asked me ____________________________________________________

3/ Binh can’t swim.

=> Binh wishes_____________________________________________________

4/ Because Anh studied hard, she got good grades. (rewrite, using “so”)

=> _______________________________________________________________

5/ Save some money or you won’t able to buy the house.

=> If you __________________________________________________________

V. LISTENING: People are describing how they feel. Listen and circle problem (1.5ms)

1. A. the flu B. an upset stomach

2. A. a headache B. a sore throat

3. A. a cold B. a toothache

4. A. a backache B. a headache

5. A. a sore throat B. an upset stomach

6. A. a backache B. a cold

ĐÁP ÁN

I. Pronunciation (1m)

Question 1: (0.5m) 1. C; 2. A

Question 2: (0.5m) 3. B; 4. A

II. Language focus (2.5ms)

Question 1: (0.5m)

1. would go; 2. doesn’t rain

Question 2: (2ms)

3. B; 4. D; 5. B; 6. C; 7. B; 8. D; 9. C; 10. C

III. Reading. (2.5ms)

1. A; 2. A; 3. B; 4. C; 5. D;

IV. Writing (2.5ms)

1. Cousin Mai said that she was having a wonderful time there.

2. He asked me where I would go the next day/ the following day.

3. Binh wishes he could swim.

4. Anh studied hard so she got good grades.

5. If you save some money, you will able to buy the house.

V. Listening (1.5ms)

1. B; 2. A; 3. B; 4. A; 5. A; 6. B

Trên đây là Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 9 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Sau kì thi giữa học kì 1, các bạn lại tất bật cho kì thi cuối năm quan trọng. Mời các bạn vào tham khảo và tải về các đề ôn thi học kì 1 ngoài môn tiếng Anh còn có môn Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học...được VnDoc.com sưu tầm từ các trường THCS và các thầy cô uy tín trên cả nước rất hữu ích cho các bạn ôn luyện. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

Đánh giá bài viết
15 16.628
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 9 môn Tiếng Anh

Xem thêm