Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra giữa kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giữa học kì 1 có đáp án với kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Anh 5 mới giúp các em ôn tập tiếng Anh 5 giữa kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Chọn đáp án đúng. 

1. Lam ...... Hong are students.

A. and

B. or

C. but

D. with

2. …….. he swim? - Yes, he can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How ……. classes are there?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. a desk.

A. are

B. is

C. has

D. have

6. Linda wants chicken……. noodles.

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. ……. is the weather? - It's rainy.

A. How

B. What

C. When

D. Where

9. …….. Lien like English?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Has

10. Where …..the library?

A. am

B. is

C. am not

D. are

II. Chọn từ khác loại.

1. A. orangeB. blueC. brownD. red
2. A. sunB. snowyC. sunnyD. rainy
3. A. fatherB. pupilC. sisterD. grandma
4. A. OctoberB. SundayC. JanuaryD. December
5. A. CarB. footballC. busD. bicycle

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/  fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

ĐÁP ÁN

I. Chọn đáp án đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

II. Chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - My teacher is beautiful.

2 - Do you wash your face?

3 - What does she want?

4 - What is your favorite fruit?

5 - I'm hungry. I want some noodles.

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

1 - classroom; 2 - desks; 3 - map; 4 - globe;

Trên đây là Đề thi & Đáp án của Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 1.374
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Trần Ngọc Ánh
    Trần Ngọc Ánh

    chắc là khi đi thi nó sẽ như thế😁

    Thích Phản hồi 4 ngày trước
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm