Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm 2020 - 2021 số 3

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em luyện tập hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Underline and correct the mistakes.

1. Do you took part in the singing contest?

2. What do you go to the school? - By bus.

3. Linh will goes swimming on the beach.

4. She had a new school bag today.

5. They go to the theatre yesterday.

II. Read and match.

1. What’s your house like?

A. I will do my homework.

2. When do you visit your grandmother?

B. It is small but beautiful.

3. Did you go to the cinema yesterday?

C. By bike.

4. What will do you in the evening?

D. At the weekend.

5. How did you go to the zoo?

E. No, I didn't.

III. Fill the blanks.

1. Where ____ she yesterday? - At her home.

2. _____ do you go the library? Three times a week.

3. Did you enjoy the book fair? ____, I didn't.

4. What ____ the trip be like? It will be very great.

5. What is ____ address? She is on Duy Tan street.

IV. Read and write Yes or No.

This is my friend. Her name’s Thuy. She is nine years old. She is a student in Le Duan primary school. She often goes to the library with her classmate and does the homework in the afternoon. She likes talking with her friends and drawing very much.

1. Her name’s Thuy.

2. She is 8 years old.

3. Her school is Le Quy Don school.

4. She likes singing.

5. She goes to the library in the afternoon.

ĐÁP ÁN

I. Underline and correct the mistakes.

1 - took thành take; 

2 - What thành How; 

3 - goes thành go; 

4 - had thành has; 

5 - go thành went;

II. Read and match.

1 - B; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - C;

III. Fill the blanks.

1. Where __was__ she yesterday? - At her home.

2. ___How often__ do you go the library? Three times a week.

3. Did you enjoy the book fair? ___No_, I didn't.

4. What __will__ the trip be like? It will be very great.

5. What is __her__ address? She is on Duy Tan street.

IV. Read and write Yes or No.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - No; 5 - Yes;

Trên đây là Đề thi & Đáp án của Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm