Tổng hợp các đề ôn tập hè Toán lớp 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
§Ò «n tËp m«n to¸n líp 2
®Ò 1
Bµi 1: ViÕt gåm:
a.4 chôc 5 ®¬n vÞ:…………………………….
b.5chôc 4 ®¬n vÞ:………………………….
c.3 chôc vµ 27 ®¬n vÞ:…………………………..
Bµi 2: ChØ ra chôc vµ ®¬n trong mçi sau:45,37,20,66
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Bµi 3:
Em h·y viÕt tÊt c¸c hai ch÷ tæng hai ch÷ cña nã:
a.B»ng5:…………………………………………………………………………
b.B»ng18:………………………………………………………………………………
c.B»ng1:………………………………………………………………………………
Bµi 4
: §iÒn thÝch hîp vµo chç trèng:
. .. +35 =71 40 +.. = 91 67 = ……+ 0
45 - . =18 100 -.. =39 ……..-27 = 72
Bµi 5: nh nhanh:
a.11+28+24+16+12+9 b.75-13-17+25 c.5 x8 +5 x2
………………………. ……………… ………………… ……
………………….. …………………… …………………..
………………………….. ………………….. ………………….
………………….. . …… ……………… …………………..
………........................... . ………………….. …………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BµI 6
: Mét bÕn xe 25 «t« rêi n,nh vËy cßn l¹i 12 «t« cha rêi bÕn.Hái lóc ®Çu bao
nhiªu «t« trªn bÕn xe ®ã
Bµi gi¶i :
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
§Ò «n tËp m«n to¸n p2 ( ®Ò 2)
Bµi 1: Tõ 3 ch÷ sè:4,6,8 em h·y viÕt t c c¸c 2 ch÷ thÓ ®îc.Cã bao nhiªu
nh vËy?..................................................................
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Bµi 2:
T×m cã 2 ch÷ ,biÕt r»ng khi thªm 2®¬n vµo sè ®ã ta ®îc sè nhá h¬n
13?…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Bµi 3:
TÝnh
a.5x8-11= ……………….. b.3 x 6 : 3=…………………...
……………………………. ……………………………..
c.40:4:5 = …………………. d.2 x 2 x 7=…………………
…………………………… …………………………
e.4x6 +16=……………….. g.20 : 4 x 6=………………
……………………………. ……………………………..
Bµi 4
: m x:
a.x-192 =301 b.700 –x =404 c.x +215 =315
……………… …………………. ……………….
……………… ………………….. ……………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
………………. …………………. ………………..
Bµi 5: 4 i b¸nh ®ãng ®îc mét hép b¸nh.Hái cÇn bao nhiªu c¸i nh níng ®Ó ®ãng
®îc 8 p b¸nh nh thÕ?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
BµI 6: TÝnh chu vi h×nh gi¸ccã ®é dµI c¸c c¹nh lµ:
a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m.
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………
§Ò «n tËp m«n to¸n líp2
Bµi 1: §óng ghi § sai ghi S:
a.
306 ®äc lµ:-
Ba m¬i s¸u
-Ba tr¨m linh s¸u
b.
Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng
:
m 5tr¨m 5®¬n viÕt lµ:
A.5005 B.550 C. 505 D. 005
Bµi 2: T×m x:
a.9< x< 15 b.48< x+1< 50

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3

Đề luyện tập ôn hè môn Toán lớp 2 là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán lớp 2 đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 2 được chắc chắn. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề luyện tập ôn hè môn Toán lớp 2 theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Toán lớp 2.

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3

Bộ đề ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3

Bộ đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Bộ đề bao gồm hệ thống các bài tập được sắp xếp theo mức độ từ cơ bản đến nâng cao chắc chắn sẽ giúp các con chủ động ôn luyện và kiểm tra được phần kiến thức của bản thân mình. Trong chương trình lớp 2, bên cạnh môn Toán thì môn Tiếng Việt cũng là môn quan trọng, các em có thể tham khảo thêm các đề ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 mà VnDoc.com đã đăng tải nhé!

Ngoài Tổng hợp các đề ôn tập hè Toán lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1 4.121
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm