Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 27 Bài 45 Luyện tập chung Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 27, 28, 29, 30, 31 Bài 45 Luyện tập chung Kết nối tri thức là tài liệu có hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 2 thêm hiệu quả.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 24, 25 Bài 44 Bảng chia 5 Kết nối tri thức

Luyện tập trang 27, 28 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm phép nhân thích hợp.

Bài 1 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

- Hình đầu tiên, mỗi đĩa có 3 quả táo, phép nhân thích hợp tìm số quả táo ở 5 đĩa như vậy là 3 × 5.

- Hình thứ hai, mỗi đĩa có 4 quả táo, phép nhân thích hợp tìm số quả táo ở 3 đĩa như vậy là 4 × 3.

- Hình thứ ba, mỗi đĩa có 5 quả cam, phép nhân thích hợp tìm số quả cam ở 4 đĩa như vậy là 5 × 4.

- Hình thứ tư, mỗi đĩa có 6 quả dâu tây, phép nhân thích hợp tìm số quả dâu tây ở 3 đĩa như vậy là 6 × 3.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 1 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm.

a)

2 x 4

2 x 8

2 x 7

2 x 9

5 x 3

5 x 5

5 x 6

5 x 8

b)

12 : 2

16 : 2

18 : 2

14 : 2

15 : 5

20 : 5

30 : 5

45 : 5

Lời giải:

a)

2 x 4 = 8

2 x 8 = 16

2 x 7 = 14

2 x 9 = 18

5 x 3 = 15

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 8 = 40

b)

12 : 2 = 6

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

14 : 2 = 7

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

30 : 5 = 6

45 : 5 = 9

Bài 3 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Trong trò chơi Ô ăn quan, mỗi ô có 5 viên sỏi. Hỏi 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi?

Bài 3 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi ô: 5 viên sỏi

10 ô: … viên sỏi?

Bài giải

10 ô như vậy có tất cả số viên sỏi là:

5 × 10 = 50 (viên)

Đáp số: 50 viên sỏi.

Bài 4 (trang SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Bài 4 (trang SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

a) Ta có: 10 : 2 = 5 ; 5 × 3 = 15.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4 (trang SGK Toán 2 tập 2)

b) Ta có: 2 × 10 = 20 ; 20 : 5 = 4.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4 (trang SGK Toán 2 tập 2)

c) Ta có: 20 : 2 = 10 ; 10 : 5 = 2.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4 (trang SGK Toán 2 tập 2)

Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 28 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm.

Bài 1 (trang 28 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

2 x 1 = 2

6 : 2 = 3

2 x 7 = 14

10 : 2 = 5

5 x 1 = 5

15 : 5 = 3

5 x 9 = 45

18 : 2 = 9

35 : 5 = 7

5 x 7 = 35

40 : 5 = 8

2 x 6 = 12

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm chuồng cho chim bồ câu.

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

Ta có:

8 : 2 = 4

25 : 5 = 5

2 x 2 = 4

30 : 5 = 6

10 : 2 = 5

18 : 2 = 9

2 x 3 = 6

45 : 5 = 9

2 x 4 = 8

Vây mỗi con chim bồ câu được nối với chuồng tương ứng như sau:

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 3 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 35 bạn

Chia thành: 5 nhóm

Mỗi nhóm: … bạn?

Bài giải

Mỗi nhóm có số bạn là:

35 : 5 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Bài 4 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Bài 3 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 10 : 5 = 2 ; 2 × 1 = 2.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

b) Ta có: 5 × 1 = 5 ; 5 × 8 = 40.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Luyện tập trang 29, 30 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

a) Tìm bông hoa cho ong đậu.

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

b) Bông hoa nào có nhiều ong đậu nhất?

Lời giải:

a) Ta có:

20 : 2 = 10

5 x 2 = 10

50 : 5 = 10

5 : 5 = 1

4 : 2 = 2

10 : 5 = 2

2 : 2 = 1

2 x 5 = 10

Vậy mỗi con ong đậu vào bông hoa tương ứng như sau:

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

b) Dựa vào kết quả ở câu a ta thấy:

- Có 4 con ong đậu ở bông hoa ghi số 10.

- Có 2 con ong đậu ở bông hoa ghi số 1.

- Có 2 con ong đậu ở bông hoa ghi số 2.

Mà: 4 > 2.

Vậy bông hoa ghi số 10 có nhiều ong đậu nhất.

Bài 2 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Bài 2 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân, phép chia đã học để tìm số thích hợp thay cho dấu “?”. Chẳng hạn ý 1 câu a, ta có 2 × 1 = 2, do đó số thích hợp cần điền là 1.

Lời giải chi tiết:

Bài 2 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 4 : 2 = 2 ;

2 × 1 = 2 ; 2 × 6 =12.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

b) Ta có: 50 : 5 = 10 ;

10 : 2 = 5 ; 5 × 4 = 20.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống.

a) 2 x 3 ⍰ 4

5 x 6 ⍰ 30

b) 2 x 4 ⍰ 16 : 2

35 : 5 ⍰ 40 : 5

Lời giải:

Bài 4 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Luyện tập trang 30, 31 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm.

a) 2 x 3

6 : 2

6 : 3

b) 5 x 4

20 : 5

20 : 4

c) 2 x 1

2 : 2

2 : 1

d) 5 x 1

5 : 5

5 : 1

Lời giải:

a) 2 x 3 = 6

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

b) 5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

20 : 4 = 5

c) 2 x 1 = 2

2 : 2 = 1

2 : 1 = 2

d) 5 x 1 = 5

5 : 5 = 1

5 : 1 = 5

Bài 2 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).

Mẫu: 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24

8 x 3 = 24

a) 7 x 3

b) 8 x 4

c) 6 x 5

Lời giải chi tiết:

a) 7 × 3 = 7 + 7 + 7 = 21

7 × 3 = 21

b) 8 × 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32

8 × 4 = 32

c) 6 × 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =30

6 × 5 = 30.

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

a) Ta có:

2 × 7 = 14                                                      14 – 5 = 9

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 2 tập 2)

b) Ta có:

40 : 5 = 8                                                            8 + 9 = 17

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 31 SGK Toán 2 tập 2)

Khi chuẩn bị cho buổi sinh nhật, mỗi lọ hoa Mai cắm 5 bông hoa. Hỏi 2 lọ hoa như vậy Mai cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài 4 (trang 31 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi lọ: 5 bông hoa

2 lọ: ... bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa Mai cắm vào 2 lọ hoa là:

5 × 2 = 10 (bông hoa)

Đáp số: 10 bông hoa.

Luyện tập trang 32 SGK Toán lớp 2

Bài 1 (trang 32 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

a)

Thừa số

2

5

2

5

2

5

Thừa số

5

6

7

8

3

9

Tích

10

?

?

?

?

?

b)

Số bị chia

12

15

14

30

8

10

Số chia

2

5

2

5

2

5

Thương

6

?

?

?

?

?

Lời giải:

Thừa số

2

5

2

5

2

5

Thừa số

5

6

7

8

3

9

Tích

10

30

14

40

6

45

Số bị chia

12

15

14

30

8

10

Số chia

2

5

2

5

2

5

Thương

6

3

7

6

4

2

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 2 tập 2)

Bà có 20 quả vải, bà chia đều cho 2 cháu. Hỏi mỗi cháu được bao nhiêu quả vải?

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

Tóm tắt

Bà có: 20 quả vải

Chia đều cho 2 cháu

Mỗi cháu: ... quả vải?

Bài giải

Mỗi cháu được số quả vải là:

20 : 2 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả vải.

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 2 tập 2)

Lời giải:

a) Ta có:

12 : 2 = 6 ; 7 + 6 = 13

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 2 tập 2)

b) Ta có:

5 × 5 = 25 ; 25 – 6 = 19.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 2 tập 2)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 34, 35, 36 Bài 46 Khối trụ, khối cầu Kết nối tri thức

------------

Trên đây là: Toán lớp 2 trang 24, 25 Bài 44 Bảng chia 5 Kết nối tri thức với hướng dẫn giải rất hay và chi tiết. Bên cạnh Giải Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống, các em có thể tham khảo thêm Giải Toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo; Giải Toán lớp 2 Cánh Diều để kết hợp làm tất cả các dạng bài tập.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm