Toán lớp 2 bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ sách Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

>>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau sách Kết nối tri thức

Hoạt động trang 13 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 13

Đề bài: Số?

Bài 1 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng.

Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

Lời giải:

14 + 5 = 1920 + 30 = 5062 + 37 = 99

Hoàn thành bảng được:

Bài 1 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 13

Đề bài: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 42 và 35

c) 81 và 16

b) 60 và 17

d) 24 và 52

Mẫu:

Bài 2 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Cách đặt tính: các em học sinh đặt tính sao cho số chục và số đơn vị thẳng cột với nhau; viết dấu “+” ; kẻ gạch ngang, rồi tính từ phải sang trái.

Lời giải:

a) 42 và 35

Bài 2 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) 60 và 17

Bài 2 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

c) 81 và 16

Bài 2 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

d) 24 và 52

Bài 2 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3 Toán lớp 2 trang 13

Đề bài: Từ các số hạng và tổng, em hãy lập các phép cộng thích hợp.

Bài 3 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Các em quan sát từng số để tạo được phép cộng thích hợp.

Để tạo được phép tính đúng, các em học sinh lớp 2 phải học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10.

Ngoài học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10 thì các em cần nắm được đâu là chữ số chục, chữ số đơn vị.

Lời giải:

Các phép cộng thích hợp:

32 + 4 = 3623 + 21 = 44

Hoạt động trang 14 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Số?

a)

Bài 1 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Lời giải:

a)

Bài 1 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Số?

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Lời giải:

68 – 45 = 2390 – 40 = 5073 – 31 = 42

Hoàn thành bảng, ta có:

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Đặt tính rồi tính hiệu, biết:

a) Số bị trừ là 49, số trừ là 16.

b) Số bị trừ là 85, số trừ là 52.

c) Số bị trừ là 76, số trừ là 34.

Bài 3 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Cách đặt tính: các em học sinh đặt tính sao cho số chục và số đơn vị thẳng cột với nhau; viết dấu “-“; kẻ gạch ngang, rồi tính từ phải sang trái.

Lời giải:

a) Số bị trừ là 49, số trừ là 16.

Bài 3 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Số bị trừ là 85, số trừ là 52.

Bài 3 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

c) Số bị trừ là 76, số trừ là 34.

Bài 3 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Một bến xe có 15 ô tô, sau đó có 3 xe rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Bài 4 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bến xe còn lại ? ô tô

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Chú ý: Số bị trừ luôn lớn hơn số trừ.

Lời giải:

Vì 15 > 3 nên số bị trừ trong phép tính là 15 và số trừ là 3. Ta có:

Phép tính:

Bài 4 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời: Bến xe còn lại 12 ô tô.

Luyện tập trang 15 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 15

Đề bài: Viết mỗi số 75, 64, 87, 46 thành tổng (theo mẫu).

Mẫu: 75 = 70 + 5

Hướng dẫn:

Các em học sinh viết mỗi số thành tổng của số tròn chục và số đơn vị tương ứng với số đó.

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Lời giải:

75 = 70 + 564 = 60 + 4
87 = 80 + 746 = 40 + 6

Bài 2 Toán lớp 2 trang 15

Đề bài:

a) Số?

Bài 2 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Tính tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng.

c) Tính hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng.

Hướng dẫn:

a) Các em đếm số ngôi sao tương ứng với mỗi màu trên hình vẽ và điền số thích hợp vào dấu “?”.

b) Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng.

Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

c) Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Lời giải:

a)

Bài 2 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng là:

11 + 8 = 19

c) Hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng là:

10 – 2 = 8

Bài 3 Toán lớp 2 trang 15

Đề bài: Trên mỗi toa tàu ghi một số.

a) Đổi chỗ hai toa nào của đoàn tàu A để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé?

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B.

Bài 3 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

So sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

+ Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

+ Hai số khác chữ số hàng chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Lời giải:

a) Vì các số 50, 60, 70, 40 có các chữ số hàng chục khác nhau và 4 < 5 < 6 < 7 nên 40 < 50 < 60 < 70.

Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé được: 70, 60, 50, 40.

Để đoàn tàu A được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, ta đổi chỗ toa tàu số 50 và toa tàu số 70 với nhau.

Bài 3 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Đoàn tàu A sau khi đổi chỗ hai toa tàu được:

Bài 3 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Trong 4 số 30, 41, 35 và 39; số lớn nhất là số 41 và số bé nhất là số 30.

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B là:

41 – 30 = 11.

Bài 4 Toán lớp 2 trang 15

Đề bài: Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, em hãy lập các phép trừ thích hợp:

Bài 4 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Các em quan sát từng số để tạo được phép trừ thích hợp.

Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Lưu ý: Số bị trừ luôn lớn hơn số trừ.

Lời giải:

45 – 2 = 4354 – 32 = 22

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu sách Kết nối tri thức với cuộc sống

.......................................................

Giải Toán lớp 2 bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ sách Kết nối tri thức bao gồm 11 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng Toán lớp 2 trang 13, 14, 15, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 2. Bên cạnh đó, các em hãy cùng luyện thi thử các đề kiểm tra có trong Bộ sưu tập đề thi học kì 1 lớp 2. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 2 những bài tập chất lượng nhất, giúp đỡ thầy cô phần nào đó trong việc ra đề thi lớp 2.

Ngoài Toán lớp 2 bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ sách Kết nối tri thức trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 5.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Xem thêm