Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 2 bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

>>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 6: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức

Hoạt động trang 27 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 27

Đề bài:

a) Tính 9 + 6.

Bài 1 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Tính 8 + 6.

Bài 1 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số:

Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Lời giải:

a)

Bài 1 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 27

Đề bài:

a) Tính 9 + 2.

Đếm tiếp:

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

c)

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Cách 1: Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số: Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Cách 2: Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách đếm tiếp.

Lời giải:

a) Đếm tiếp:

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

c) Tính 8 + 3.

Cách 1: Đếm tiếp

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Cách 2: Tách số

• Tách: 3 = 2 + 1

• 8 + 2 = 10

• 10 + 1 = 11

→ 8 + 3 = 11

Tính 8 + 5.

Cách 1: Đếm tiếp

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Cách 2: Tách số

• Tách: 5 = 2 + 3

• 8 + 2 = 10

• 10 + 3 = 13

→ 8 + 5 = 13

Tính 9 + 4.

Cách 1: Đếm tiếp

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Cách 2: Tách số

• Tách: 4 + 1 + 3

• 9 + 1 = 10

• 10 + 3 = 13

→ 9 + 4 = 13

Vậy

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 28

Đề bài: Tính 3 + 8.

Bài 1 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số: Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Lời giải:

Bài 1 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 28

Đề bài: Số?

Bài 2 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số sau đó điền kết quả vào ô trống.

Lời giải:

Có 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 129 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13
9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 149 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15
9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

Vậy:

Bài 2 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3 Toán lớp 2 trang 28

Đề bài: Tính:

9 + 5 + 36 + 3 + 410 – 2 + 5

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số: Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Lời giải:

• 9 + 5 + 3 = 9 + 1 + 4 + 3 = 10 + 4 + 3 = 14 + 3 = 17

• 6 + 3 + 4 = 3 + 3 + 3 + 4 = 3 + 3 + 7 = 3 + 10 = 13

• 10 – 2 + 5 = 8 + 5 = 3 + 5 + 5 = 3 + 10 = 13

Bài 4 Toán lớp 2 trang 28

Đề bài: Tìm cá cho mèo.

Bài 4 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sau đó nối phép tính ở mỗi con mèo và kết quả ở mỗi con cá thích hợp.

Lời giải:

Có 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

Vậy:

Bài 4 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 5 Toán lớp 2 trang 29

Đề bài: Số?

Bài 5 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Các em đếm số cò có ở trên trời và số còn có ở trên đồng ruộng rồi Thực hiện các phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 để tính được tổng số cò.

Lời giải:

Có 4 con cò ở trên trời và 9 con cò ở trên đồng ruộng và 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13.

Vậy:

Bài 5 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập trang 29, 30 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 29

Đề bài:

a) Tính 7 + 5.

Bài 1 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Tính 7 + 6.

Bài 1 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số:

Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Lời giải:

a)

Bài 1 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 29

Đề bài:

a) Số?

Bài 2 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Mai tách 14 que tính thành hai nhóm. Em hãy tìm số que tính ở nhóm 2 trong bảng sau:

Bài 2 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số:

Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Lời giải:

a)

Có 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 10 + 6 = 16

Vậy:

Bài 2 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Có 14 = 10 + 4 = 9 + 1 + 4 = 9 + 5

14 = 10 + 4 = 8 + 2 + 4 = 8 + 6

14 = 10 + 4 = 7 + 3 + 4 = 7 + 7

Vậy:

Bài 2 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3 Toán lớp 2 trang 30

Đề bài:

a) Tính 8 + 7.

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Tính 8 + 5.

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

c) Tính 8 + 8.

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

d) Tính 6 + 5.

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số:

Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Lời giải:

a) 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

c) 8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

d) 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4 Toán lớp 2 trang 30

Đề bài: Số?

Bài 4 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số:

Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Lời giải:

Có 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 10 + 7 = 17

Vậy:

Bài 4 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 5 Toán lớp 2 trang 30

Đề bài:

Để giúp đỡ các bạn học sinh ở vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở. Hỏi cả quần áo và sách vở, lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng?

Bài 5 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Để tính được số thùng lớp em đã quyên góp được, các em sử dụng phép cộng với hai số hạng lần lượt là 8 và 5.

Lời giải:

Lớp em đã quyên góp được số thùng là:

8 + 5 = 13 (thùng)

Đáp số: 13 thùng.

Luyện tập trang 30, 31 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 30

Đề bài: Số?

a)

Bài 1 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 bằng cách tách số:

Tách các số hạng sao cho xuất hiện phép cộng có tổng bằng 10, sau đó lấy 10 cộng với số hạng còn lại.

Ví dụ: Cho kim tự tháp dưới đây:

Bài 1 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Số 17 là tổng của hai số hạng bên dưới là 7 và 10. Ngược lại các em sẽ có 17 – 7 = 10

Số 7 là tổng của hai số hạng bên dưới là 3 và 4. Ngược lại các em sẽ có 7 – 3 = 4

Số 10 là tổng của hai số hạng bên dưới là 4 và 6. Ngược lại các em sẽ có 10 – 4 = 6

Lời giải:

a) Có 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 10 + 4 = 14

6 + 9 = 6 + 4 + 5 = 10 + 5 = 15

Vậy:

Bài 1 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 1 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 31

Đề bài: Số?

a)

Bài 2 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b)

Bài 2 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 và điền các số thích hợp vào dấu “?”.

Lời giải:

a) Có 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

11 + 7 = 18

Vậy:

Bài 2 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Có 5 + 2 = 7

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

13 + 4 = 17

Vậy:

Bài 2 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3 Toán lớp 2 trang 31

Đề bài: Tìm hai phép tính có cùng kết quả.

Bài 3 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 và nối các phép tính có kết quả bằng nhau.

Lời giải:

Có 6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 10 + 37 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14
7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 116 + 6 = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12
7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 156 + 8 = 6 + 4 + 4 = 10 + 4 = 14
7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 136 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11
6 + 9 = 6 + 4 + 5 = 10 + 5 = 157 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

Vậy:

Bài 3 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4 Toán lớp 2 trang 31

Đề bài:

Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã ra khỏi đường hầm, còn 7 toa ở trong đường hầm. Hỏi đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa?

Bài 4 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Để tính được số toa tàu mà đoàn tàu có, các em thực hiện phép tính cộng với hai số hạng lần lượt là 4 và 7.

Lời giải:

Đoàn tàu có tất cả số toa là:

4 + 7 = 11 (toa)

Đáp số: 11 toa.

Luyện tập trang 32 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 32

Đề bài: Số?

Bài 1 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 và điền các số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Có 7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

Vậy:

Bài 1 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 32

Đề bài:

Bạn Sao hái những cây nấm ghi phép tính có kết quả bằng 12. Hỏi bạn Sao hái được bao nhiêu cây nấm?

Bài 2 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 và tìm rồi đếm các cây nấm có kết quả bằng 12.

Lời giải:

Có 5 + 8 = 5 + 5 + 3 = 10 + 3 = 136 + 6 = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12 ✔
9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12 ✔7 + 3 = 10
8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12 ✔7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12 ✔
10 + 4 = 14

Vậy bạn Sao hái được 4 cây nấm.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 32

Đề bài:

Bài 3 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tính kết quả của các phép tính ghi ở bậc thang.

b) Những phép tính nào có kết quả bằng nhau?

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 để tính kết quả của các phép tính ghi ở bậc thang.

Lời giải:

a) 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 =16

b) Những phép tính có kết quả bằng nhau là: 9 + 5 = 8 + 6

Bài 4 Toán lớp 2 trang 32

Đề bài: Hai con xúc xắc nào dưới đây có tổng số chấm ở các mặt trên bằng 11?

Bài 4 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Thực hiện phép tính cộng (qua 10) trong phạm vi 20 để tính kết quả của các mặt trên hai con xúc xắc.

Lời giải:

Xúc xắc A có số chấm ở mặt trên bằng 6.

Xúc xắc B có số chấm ở mặt trên bằng 4.

Xúc xắc C có số chấm ở mặt trên bằng 5.

Xúc xắc D có số chấm ở mặt trên bằng 3.

Vì 11 = 10 + 1 = 6 + 4 + 1 = 6 + 5 nên hai xúc xắc A và C có tổng số chấm ở các mặt trên bằng 11.

Lý thuyết Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Ví dụ: Một lọ hoa gồm 9 bông hoa đỏ và một lọ hoa gồm 5 bông hoa vàng. Hỏi hai lọ có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Toán lớp 2 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn:

Để tính được số bông hoa có tất cả trong hai lọ, các em sẽ sử dụng phép cộng với hai số hạng lần lượt là số bông hoa đỏ và số bông hoa vàng.

Phép tính: 9 + 5 = ?

Để tính được phép tính này, ta có hai cách làm dưới đây:

Cách 1: Đếm tiếp

Toán lớp 2 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức

Cách đếm: Các em xòe bàn tay và đếm tiếp bắt đầu từ 9 được: 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Khi đó sẽ có: 9 + 5 = 14

Nhận xét:

Cách đếm này dễ sử dụng và quen thuộc với các em học sinh. Tuy nhiên nếu gặp trường hợp 9 + 9 = ? thì làm theo cách này sẽ gây khó khăn.

Cách 2: Tách số

Toán lớp 2 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức

Cách tách số: Các em sẽ tách số hạng thứ hai (số 5) để lấy một số đơn vị thêm vào số hạng thứ nhất được tổng là 10 (1 chục), rồi nhẩm tiếp kết quả.

Toán lớp 2 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức

Trắc nghiệm Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 Kết nối tri thức

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 8: Bảng cộng (qua 10) sách Kết nối tri thức với cuộc sống

.......................................................

Tất cả các bài tập trong phần hướng dẫn Giải Toán lớp 2 trang 27, 28, 29, 30, 31, 32 Kết nối đều là những dạng bài cơ bản nhằm giúp em ôn tập lại phép cộng, trừ các số trong Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 và nâng cao kĩ năng giải toán cho thành thạo nhất. Cùng làm để học tốt phần Bảng cộng (qua 10) trong phạm vi 20 lớp 2 này nhé.

Ngoài Toán lớp 2 bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng. Các đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh có cấu trúc dạng đề thi chuẩn nhất để các em chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
43
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm