Toán lớp 2 bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 2 bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

>>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ sách Kết nối tri thức

Hoạt động trang 16, 17 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 16

Đề bài:

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới mấy con?

Bài giải

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:

? - ? = ? (con)

Đáp số: ? con chim

Bài 1 trang 16 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Các em học sinh đếm số con chim có trên mỗi cành và điền vào số thích hợp ở chỗ trống.

Đề bài hỏi số chim ở cành trên hơn số chim cành dưới bao nhiêu con nên các em học sinh sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số chim ở cành trên, số trừ là số chim ở cành dưới.

Quan sát hình vẽ, các em học sinh đếm được có 6 con chim ở cành trên và 4 con chim ở cành dưới.

Lời giải:

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:

6 - 4 = 2 (con)

Đáp số: 2 con chim

Bài 2 Toán lớp 2 trang 17

Đề bài:

Việt đã tô màu 6 bông hoa, còn 4 bông hoa chưa tô màu. Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu mấy bông?

Bài giải

Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:

? -- ? = ? (bông)

Đáp số: ? bông hoa.

Bài 2 trang 17 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Các em học sinh đếm số bông hoa đã được tô màu và số bông hoa chưa được tô màu sau đó điền số thích hợp ở chỗ trống.

Đề bài hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu bao nhiêu bông nên các em học sinh sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số bông hoa đã tô màu, số trừ là số bông hoa đã tô màu.

Quan sát hình vẽ, các em đếm được có 6 bông hoa đã được tô màu và 4 bông hoa chưa được tô màu.

Lời giải:

Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:

6 - 4 = 2 (bông)

Đáp số: 2 bông hoa.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 17

Đề bài: Mai 7 tuổi, bố 38 tuổi. Hỏi bố hơn Mai bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn:

Đề bài hỏi bố hơn Mai bao nhiêu tuổi nên các em học sinh sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số tuổi của bố, số trừ là số tuổi của Mai.

Lời giải:

Bố hơn Mai số tuổi là:

38 – 7 = 31 (tuổi)

Đáp số: 31 tuổi.

Bài 4 Toán lớp 2 trang 17

Đề bài: Một trường học có 5 thùng đựng rác tái chế và 10 thùng đựng rác khác. Hỏi số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế mấy thùng?

Hướng dẫn:

Đề bài hỏi số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế bao nhiêu thùng nên các em học sinh sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số thùng đựng rác khác, số trừ là số thùng đựng rác tái chế.

Lời giải:

Số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế số thùng là:

10 – 5 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng.

Luyện tập trang 17, 18 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 17

Đề bài: Số?

Mẫu: Băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh mấy xăng-ti-mét?

6 cm – 4 cm = 2 cm

a) Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy xăng-ti-mét?

7 cm – 4 cm = ? cm

b) Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy xăng-ti-mét?

? cm - ? cm = ? cm

Bài 1 trang 17 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Muốn thực hiện phép cộng hoặc trừ các số có đơn vị đo xăng-ti-mét thì em thực hiện phép cộng hoặc trừ các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vào sau kết quả vừa tìm được.

Các em học sinh qua sát hình vẽ và điền các số thích hợp vào ô trống.

Ở câu hỏi b, đề bài hỏi băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ bao nhiêu xăng-ti-mét nên các em sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là độ dài của băng giấy màu đỏ và số trừ là độ dài của băng giấy màu xanh.

Lời giải:

a) Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng số xăng-ti-mét là:

7 cm – 4 cm = 3 cm

b) Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ số xăng-ti-mét là:

7 cm - 6 cm = 1 cm

Bài 2 Toán lớp 2 trang 18

Đề bài:

a) Bút nào ngắn nhất?

Bài 2 trang 18 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Số?

- Bút chì dài hơn bút mực ? cm.

- Bút sáp ngắn hơn bút chì ? cm.

Hướng dẫn:

a) Các em học sinh quan sát hình vẽ và ghi số đo độ dài của mỗi đồ vật và tìm chiếc bút có độ dài ngắn nhất.

Muốn thực hiện so sánh các số có đơn vị đo xăng-ti-mét thì em thực hiện so sánh các số.

b) Đề bài hỏi bút chì dài hơn bút mực bao nhiêu xăng-ti-mét nên các em sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là độ dài của bút chì, số trừ là độ dài của bút mực.

Đề bài hỏi bút sáp ngắn hơn bút chì bao nhiêu xăng-ti-mét nên các em sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là độ dài của bút chì, số trừ là độ dài của bút sáp.

Lời giải:

a) Bút chì dài 25 cm.

Bút mực dài 20 cm.

Bút sáp dài 10 cm.

Vì 10 < 20 < 25 nên bút sáp là bút ngắn nhất.

b) Bút chì dài hơn bút mực số xăng-ti-mét là:

25 – 20 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

Bút sáp ngắn hơn bút chì số xăng-ti-mét là:

25 – 10 = 15 (cm)

Đáp số: 15 cm

Điền số thích hợp vào chỗ trống được:

- Bút chì dài hơn bút mực 5 cm.

- Bút sáp ngắn hơn bút chì 15 cm.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 18

Đề bài: Ba bạn rô-bốt rủ nhau đo chiều cao.

Bài 3 trang 18 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Rô-bốt nào cao nhất?

b) Số?

- Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B ? cm.

- Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C ? cm.

Hướng dẫn:

a) Các em học sinh quan sát hình vẽ và ghi số đo độ dài (chiều cao) của mỗi rô-bốt và tìm bạn rô-bốt cao nhất.

Muốn thực hiện so sánh các số có đơn vị đo xăng-ti-mét thì em thực hiện so sánh các số.

b) Đề bài hỏi rô-bốt A cao hơn rô-bốt B bao nhiêu xăng-ti-mét nên các em sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là chiều cao của rô-bốt A, số trừ là chiều cao của rô-bốt B.

Đề bài hỏi rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C bao nhiêu xăng-ti-mét nên các em sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là chiều cao của rô-bốt C, số trừ là chiều cao của rô-bốt B.

Lời giải:

a) Rô-bốt A cao 56 cm.

Rô-bốt B cao 54 cm.

Rô-bốt C cao 59 cm.

Vì 54 < 56 < 59 nên rô-bốt C cao nhất.

b) Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B số xăng-ti-mét là:

56 – 54 = 2 (cm)

Đáp số: 2 cm

Rô-bốt C cao hơn rô-bốt B số xăng-ti-mét là:

59 – 54 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

Điền số thích hợp vào chỗ trống được:

- Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B 2 cm.

- Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C 5 cm.

Bài 4 Toán lớp 2 trang 18

Đề bài: Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây.

Bài 4 trang 18 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền?

b) Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền?

Hướng dẫn:

a) Đề bài hỏi Mai gấp được hơn Nam bao nhiêu cái thuyền nên các em sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số thuyền Mai gấp được, số trừ là số thuyền Nam gấp được.

b) Đề bai hỏi Nam gấp được kém Mai bao nhiêu cái thuyền nên các em sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số thuyền Mai gấp được, số trừ là số thuyền Nam gấp được.

Quan sát hình vẽ, các em đếm được Mai gấp được 8 cái thuyền giấy và Nam gấp được 6 thuyền giấy.

Lời giải:

a) Mai gấp được hơn Nam số cái thuyền là:

8 – 6 = 2 (cái)

b) Nam gấp được kém Mai số cái thuyền là:

8 – 6 = 2 (cái)

Đáp số: a) 2 cái thuyền.

b) 2 cái thuyền.

------------

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 sách Kết nối

.......................................................

Ngoài Toán lớp 2 bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Bên cạnh giải Toán lớp 2 sách Kết nối, các em học sinh lớp 2 phải học tốt cả môn Tiếng Việt lớp 2. Việc luyện viết chữ đẹp cũng rất hữu ích với các em. Lên đến lớp 2 chương trình Tiếng Việt của các em không đơn giản là viết chữ theo mẫu như lớp 1 mà đã bắt đầu yêu cầu các em viết chính tả chuẩn hơn và nâng cao hơn. Vì vậy mà bậc phụ huynh và giáo viên phải có phương pháp giúp các em viết chữ đẹp và chuẩn nhất. Chúc các em học tốt toàn diện các môn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
3 5.284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Xem thêm