Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên năm 2020 - 2021

Trang 1/4 - Mã đề thi 151
SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Toán lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(40 câu trắc nghiệm, 02 câu tự luận)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Mã đề: 151
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
I. Phần trắc nghiệm (8,0 điểm)
Câu 1: Cho a, b là các số thực dương và
1a
. Tính
43
a
log b
a
A.
34
ab
.
B.
43
ab
.
C.
43
ab
. D.
43
ab
.
Câu 2: Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình
A.
144.
B.
80x.=
C.
97x.=
D.
169x.=
Câu 3: Nghiệm của phương trình
5
12log ( x )+=
A.
24x.=
B.
5
12x log .=−+
C.
26x.=
D.
31x.=
Câu 4: Cho phương trình
( )
22
11
4 2 .2 2 1 0
xx
mm
−−
+ + +=
. bao nhiêu giá trị nguyên của
m thuộc đoạn
[
]
10;20
để phương trình có nghiệm?
A.
9
. B.
11
. C.
10
. D.
12
.
Câu 5: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A.
42
23yx x=−+
.
B.
42
23yx x=−+ +
.
C.
32
33yxx=−+ +
.
D.
32
33yx x
=−+
.
Câu 6: Một hình nón tròn xoay diện tích xung quanh bằng
2
3a
π
bán kính đáy bằng
a; Khi đó độ dài đường sinh của hình nón đó là
A.
3a
. B.
23a
. C.
3 a
π
. D.
3
π
.
Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a; Gọi M là trung điểm của
cạnh SA, các góc SAB và góc SCB đều bằng
0
90
, biết khoảng cách từ A đến mp(MBC) bằng
6
21
a
. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng
A.
3
10 3
9
a
. B.
3
8 39
3
a
. C.
3
4 13
3
a
. D.
3
23a
.
Câu 8: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau :
Điểm cực đại của hàm số đã
cho là
A.
1.x =
B.
3.x =
C.
2.x =
D.
2.x =
Câu 9: Cho
a,
b
là các số thực dương thỏa mãn
22
14a b ab,+=
biểu thức
( )
2
log a b+
bằng
A.
( )
22
2 log a log b .+
B.
(
)
22
1
4
2
log a log b .++
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 2/4 - Mã đề thi 151
C.
( )
22
1
4
2
log a log b .++
D.
( )
22
4 log a log b .++
Câu 10: Tìm tập xác định
D
của hàm số
( )
2
2
23yx x= +−
.
A.
D
. B.
( ) ( )
; 3 1;D = −∞ +∞
.
C.
(
)
0;D = +∞
. D.
\ 3;1D

.
Câu 11: Một hình trụ tròn xoay bán kính đáy bằng a và thiết diện đi qua trục là một hình
vuông. Khi đó thể tích của khối trụ tròn xoay đó là
A.
3
2
3
Va
π
=
. B.
3
2Va
π
=
. C.
3
4Va
π
=
. D.
2
Va
π
=
.
Câu 12: Với
a
là số thực dương tùy ý,
( )
4
3
log a
bằng
A.
3
4
3
log a
. B.
3
4log a
. C.
3
4 log a+
. D.
3
1
4
log a
.
Câu 13: Cho biểu thức
3
4
23
..P xx x=
, với
0x >
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
3
Px=
. B.
1
2
Px=
. C.
13
24
Px=
. D.
1
4
Px
=
.
Câu 14: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau.
Hỏi phương trình
( )
2. 5 0fx−=
có bao nhiêu nghiệm thực?
A.
1
.
B.
2
.
C.
0
.
D.
3
.
x
−∞
0
2
+∞
()fx
0
+
0
()
fx
+∞
3
1
−∞
Câu 15: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
32
1
x
y
x
+
=
+
A.
1x =
. B.
1x =
. C.
2y =
. D.
3
y =
.
Câu 16: Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay bán kính đáy r độ dài đường
sinh l là
A.
2
1
3
rh
π
. B.
2 rl
π
. C.
rl
π
. D.
2
rh
π
.
Câu 17: Một hình nón chiều cao
20 h cm
=
, bán kính đáy
25 r cm=
. Một thiết diện đi
qua đỉnh của hình nón khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện 12
cm. Tính diện tích thiết diện đó.
A.
2
125 34 cm
. B.
2
500 2 cm
. C.
2
500 cm
. D.
2
450 2 cm
.
Câu 18: Cho hàm số
( )
=y fx
hàm đa thức bậc bốn
( )
3 0,<f
đồ thị hàm số
( )
=y fx
như hình vẽ
Số điểm cực trị của hàm số
( ) ( )
2020
1gx f x
=


A.
2.
B.
4.
C.
3.
D.
1.
Câu 19: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy
B
và chiều cao h là
A.
1
.
3
V Bh=
. B.
.V Bh=
. C.
2
V rh
π
=
. D.
2
1
3
V rh
π
=
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 3/4 - Mã đề thi 151
Câu 20: Đạo hàm của hàm số
1
4
x
y
+
=
A.
14y ( x ).ln
= +
. B.
14
x
y ( x ).
= +
. C.
1
44
x
y .ln
+
=
. D.
1
4
4
x
y
ln
+
=
.
Câu 21: Số nghiệm của phương trình
( )
1
1
2 05
x
,
+
=
A.
0
.
B.
1.
C.
2
.
D.
3.
Câu 22: Tìm tập xác định của hàm số
4
2y log ( x )= +
.
A.
. B.
\{-2}
. C.
2(; ) +∞
. D.
2[; ) +∞
.
Câu 23: Cho hàm số
3
3yx x=
có đồ thị
()C
. Tìm số giao điểm của
()
C
và trục hoành.
A.
2
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 24: Cho m số
(
)
y fx=
đồ thị đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến
trên khoảng nào dưới đây?
A.
(
)
;1−∞
.
B.
( )
0; +∞
.
C.
( )
1; 0
.
D.
( )
0;1
.
Câu 25: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng
(0;3)
(0; )+∞
.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( 1; 0)
(1; )+∞
.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( ; 1)−∞
(0;1)
.
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
( 1; 0)
(1; )+∞
.
Câu 26: Hàm số
3
31yx x=−+
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A.
( )
;1−∞
. B.
( )
1; +∞
. C.
( )
1;1
. D.
( )
1; 3
.
Câu 27: Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao 3a và đáy là tam giác đều cạnh
2a
.
A.
3
3
2
Va
=
. B.
3
36
4
Va=
. C.
2
33
2
Va=
. D.
3
33
2
Va=
.
Câu 28: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
( )
32
32y x x mx= +−
đồng biến trên khoảng
( )
2; +∞
A.
( )
;1−∞
. B.
( )
;2−∞
. C.
(
]
;2
−∞
. D.
(
]
;1−∞
.
Câu 29: Thể tích của khối lập phương cạnh
2
A.
4V =
. B.
2V =
. C.
28V =
. D.
22V =
.
Câu 30: Thể tích khối nón tròn xoay có chiều cao
33ha=
và bán kính đáy
ra=
A.
2
3Va
π
=
. B.
3
3Va=
. C.
3
33Va
π
=
. D.
3
3Va
π
=
.
Câu 31: Số điểm cực trị của hàm số
21
3
x
y
x
=
+
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên năm 2020 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án, hệ thống kiến thức môn Toán lớp 12 học kì 1. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 19
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm