Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 4 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 4
ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 2020
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (1,5 đ) im i
2
1
2
x
đồ ti (P) v i 
4x
đồ tiị l (D)
a/ Vẽ đồ ti (P) v (D) trên cùng ặt piẳng tmạ độ Ox.
/ 튀 tmạ độ g쩠am đ쩠 ca (P) v (D) ng pip tmn.
Bài 2: (1 đ) im ping tr튀ni x
2
2x + 3 0 (x l ẩn )
a/ 튀 đ ping tr튀ni ngi쩠ệ.
/튀 đ ping tr튀ni ia쩠 ngi쩠ệ x
1
; x
2
tiỏa iệ tiức
2
1 2 1 2
16 2 x x x x
Bài 3: (0,75 đ)
rmng ột cuộc ti쩠 20 u iỏ쩠.Mỗ쩠 câu trả lờ쩠 đúng đợc 10 đ쩠, ỗ쩠 câu trả lờ쩠 a쩠 ị
trừ 5 đ쩠.Bạn An au ki쩠 trả lờ쩠 đợc tất cả 125 đ쩠. Hỏ쩠 ạn An đã trả lờ쩠 đúng am
ni쩠êu câu?
Bài 4: (0,75 đ)
ó 30g dung dịci đờng 20%. íni nồng độ % dung dịci tiu đợc ki쩠 Pia tiê 20g nớc.
Bài 5: (1 đ) Một đmn tế từ ti쩠ện ca tỉni gồ cc c ĩ v t về xã đ ki ciữa
ệni 쩠ễn pií cim ngờ쩠 dân trmng tỉni. Đmn gồ 45 ngờ쩠 v tuổ쩠 trung 튀ni l 40 tuổ쩠.
íni  c ĩ v t 쩠ết tuổ쩠 trung 튀ni ca cc c ĩ l 50 tuổ쩠 v tuổ쩠 trung 튀ni ca cc
t l 35 tuổ쩠.
Bài 6: (1 đ) Một vật ng AB dạng ũ쩠 tên cam 6c đặt vuông góc trục ciíni ca tiấu
kíni iộ쩠 tụ, cci tiấu kíni ột đmạn OA 15c. iấu kíni t쩠êu cự OF OF’ 10 c.
Xc địni ci tiớc A’B’v vị trí OA’ ca ảni.
Bài 7 : (1 đ)
H
I
F’
F
A
B’
A'
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẹ ạn An va ngân ing  t쩠ền 60 tr쩠ệu đồng đ l k쩠ni tế g쩠a đ튀ni trmng tiờ쩠 iạn ột
nă. Lẽ ra cu쩠 nă ẹ piả tr cả vn lẫn lã쩠, ning ẹ ạn An đợc ngân ing cim km
d쩠 tiê ột nă nữa. S lã쩠 nă đầu đợc gộp lạ쩠 vớ쩠  t쩠ền va đ tíni lã쩠 nă au (lã
uất kiông đổ쩠) . Hết ia쩠 nă ẹ ạn An piả쩠 trả tất cả 71286000 đồng. Hã ni g쩠úp An
lã쩠 uất cim va ca ngân ing l am ni쩠êu piần tră trmng ột ?
Bài 8 : (3 đ)
im ta g쩠c AB a góc niọn (AB < A) nộ t쩠ếp đờng tròn (O). c đờng cam AD,
BE, F ca ta g쩠c AB cắt niau tạ쩠 H.K đờng kíni AK ca ( O ).
a) iứng 쩠ni
BEF BCF
v tứ g쩠c BKH l i튀ni 튀ni ini.
) 쩠a KH cắt (O) tạ M. iứng 쩠ni đ쩠 A, M, E, H , F cùng n trên ột đờng
tròn.
c) Gọ쩠 I l g쩠am đ쩠 ca ia쩠 đờng tiẳng EF v AM. iứng 쩠ni I tiuộc đờng tiẳng
B.
--- HẾ ---
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÑG GIO D컀 ĐO RO Ñ 4
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10
ÑĂM HỌ 2019 2020
B쩠
âu
Ñộ쩠 dung
Đ쩠 từng
piần
1
(1,5đ)
a
(1 đ)
B쩠 1㌳ (1,5 đ쩠)
a/ Vẽ đồ ti (P) v (D) trên cùng ặt piẳng tmạ độ Ox.
Bảng g쩠 tr
x
4
2
0
2
4
2
1
2
x
8
2
0
2
8
x
0
2
x + 4
4
6
Vẽ
) 튀 tmạ độ g쩠am đ쩠 ca (P) v (D) ng pip tmn.
Ping tr튀ni imni độ g쩠am đ쩠 ca (P) v (D) l
2
2
x
x + 4
x
2
4x 8 0
x
1
2 ; x
2
4
ia vm
2
1
2
x
x –2 u ra
4
2
2
0,25
0,25
0,25+0,25
0,25
x
y

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 4 năm 2019

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 4 năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 4 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 3.678
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm