Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 5

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 5
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: VẬT
Thời gian: 50 phút
Câu 1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu−lông trong chân không.
A.
1 2
2
q q
F k .
r
B.
1 2
q q
F k .
r
C.
1 2
q q
F k .
r
D.
1 2
q q
F .
kr
Câu 2. Hạt tải điện trong chất khí là
A. lỗ trống. B. electron, ion dương và ion âm.
C. ion dương. D. ion âm.
Câu 3. Trong quá trình dao động điều hòa, vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi
A. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. B. vật ở vị trí có li độ cực đại.
C. gia tốc của vật đạt cực đại. D. vật ở vị trí có li độ bằng không.
Câu 4. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa
với tần số góc là
A.
.
k
m
B.
C.
.
m
k
D.
Câu 5. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao
động của con lắc là
A.
B.
2 .
l
f
g
C.
1
.
2
l
f
g
D.
2 .
g
f
l
Câu 6. Trong dao động tắt dần thì
A. li độ của vật giảm dần theo thời gian. B. biên độ của vật giảm dần theo thời gian.
C. động năng của vật giảm dần theo thời gian. D. tốc độ của vật giảm dần theo thời gian.
Câu 7. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau
3
rad
2
với biên độ
1
A
2
A
.
Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là
A.
2 2
1 2
A A A
. B.
. C.
1 2
A A A
. D.
2 2
1 2
A A A
.
Câu 8. Tốc độ truyền sóng là tốc độ
A. dao động của các phần tử vật chất. B. dao động của nguồn sóng.
C. truyền pha của dao động. D. dao động cực đại của các phần tử vật chất.
Câu 9. Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất bằng
A. một bước sóng. B. một phần tư bước sóng.
C. hai lần bước sóng. D. một nửa bước sóng.
Câu 10. Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz. B. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.
C. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn. D. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.
Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
50
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần
thì cảm kháng của đoạn mạch là
60
. Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng
điện trong mạch là
A.
0, 499rad
. B.
0,876rad
. C.
0, 695rad
. D.
1, 2rad
.
Câu 12. Đặt điện áp
u
u U 2cos t V
vào hai đầu đoạn mạch có tổng trở Z thì dòng điện qua
mạch là
i
i I 2cos t A .
Biểu thức định luật Ôm áp dụng cho các giá trị hiệu dụng là
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
U
I
Z
. B.
U
I
Z 2
. C.
U
I
Z
. D.
U 2
I
Z
.
Câu 13. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
R
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần và
tụ điện thì cảm kháng là
L
Z
và dung kháng là
.
C
Z
Hệ số công suất của đoạn mạch là
cos
. Công thức nào
sau đây đúng?
A.
L C
cos
R
Z Z
. B.
2 2
co
( )
s
L C
R Z Z
R
.
C.
2 2
co
( )
s
L C
R Z Z
R
. D.
L C
cos
R
Z Z
.
Câu 14. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N
1
và N
2
. Đặt
điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U
1
vào 2 đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ
cấp để hở là U
2
. Hệ thức đúng là:
A.
1 1
2 2
U N
U N
B.
1
2 2
1
U
U N
N
C.
1 2
2 1
U N
U N
D.
1
1 2
2
N
U U
N
Câu 15. Một mạch dao động
LC
lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là
0
Q
và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
0
I .
Dao động điện từ tự do trong mạch có tần số là:
A.
0
0
I
4 Q
f
B.
0
0
I
Q
f
C.
0
0
I
2 Q
f
D.
0
0
2 I
Q
f
Câu 16. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
A. các prôtôn. B. các nơtrôn. C. các nuclôn. D. các electron.
Câu 17. Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?
A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài. B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.
C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung. D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.
Câu 18. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ nước ra ngoài không khí thì chùm sáng này có
A. tần số tăng, bước sóng giảm. B. tần số giảm, bước sóng tăng.
C. tần số không đổi, bước sóng không đổi. D. tần số không đổi, bước sóng tăng.
Câu 19. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng
A. là sóng siêu âm. B. là sóng dọc. C. có tính chất hạt. D. có tính chất sóng.
Câu 20. Điều nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ?
A. Máy quang phổ dùng để phân tích chùm sáng nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác
nhau.
B. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo ra chùm sáng phân kì.
C. Lăng kính trong máy quang phổ dùng để tạo ra chùm sáng phân kì.
D. Một trong những bộ phận chính của máy quang phổ là buồng ảnh.
Câu 21. Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên
kim loại được gọi là
A. hiện tượng bức xạ. B. hiện tượng phóng xạ.
C. hiện tượng quang dẫn. D. hiện tượng quang điện.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về mẫu nguyên tử Bohr?
A. Trong trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.
B. Trong trạng thái dừng, nguyên tử có bức xạ.
C. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E
n
sang trạng thái dừng có năng lượng E
m
(E
m
< E
n
) thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng (E
n
- E
m
).
D. Nguyên tử chỉ tồn tại ở một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 23. Mạch dao động
LC
lí tưởng có
C
thay đổi được. Khi
1
C C
thì tần số dao động là
3 MHz .
Khi
2
C C
thì tần số do mạch phát ra là
4 MHz .
Khi
1 2
,C 4,5C 8C
thì tần số dao động là:
A.
1 MHz
B.
5 MHz .
C.
2 MHz .
D.
7 MHz .
Câu 24. Phản ứng hạt nhân nào dưới đây là đúng ?
A.
23 2 24 1
11 1 11 0
Na H Na H.
B.
23 2 24 0
11 1 11 1
Na H Na e.
C.
23 2 24 0
11 1 11 1
Na H Na e.
D.
23 2 24 1
11 1 11 1
Na H Na H.
Câu 25. Trong thời gian 4 s một điện lượng 1,5 C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường
độ dòng điện qua bóng đèn là
A. 0,375A. B. 2,66A. C. 6A. D. 3,75A.
Câu 26. Một khung dây gồm 1000 vòng dây được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông
góc với mặt phẳng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng là 2 dm
2
. Cảm ứng từ của từ
trường giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong
khung dây là
A. 40 V. B. 100 V. C. 140 V. D. 60 V.
Câu 27. Suất điện động động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều tạo ra có biểu thức
220 2 cos 100 0,25 V e t
. Giá trị cực đại của suất điện động này là
A.
110V.
B.
110 2 V.
C.
220 2 V.
D.
220V.
Câu 28. Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
m
sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1
(s), nếu công suất phát xạ của đèn là 10 W?
A.
19
1,2.10
hạt/s. B.
19
6.10
hạt/s. C.
19
4,5.10
hạt/s. D.
19
3.10
hạt/s.
Câu 29. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ
mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm.
Trên màn, vân sáng bậc ba cách vân trung tâm một khoảng
A. 4,2 mm. B. 3,6mm. C. 4,8mm. D. 6mm.
Câu 30. Một con lắc xo khối lượng m được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng. nh bên đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật m theo thời gian t. Tần số góc
của dao động và tốc độ cực đại của con lắc lò xo có giá trị là
A.
25
3
rad/s;
125
/
3
cm s
B.
25
6
rad/s;
25
/
3
cm s
C.
2,5
3
rad/s;
125
/
3
cm s
D.
5
3
rad/s.;
125
/
3
cm s
Câu 31. Trong chân không, một tia
X
có bước sóng là
0, 2 nm,
và và một tia tử ngoại có tần số
15
3.10 Hz.
.
Lấy
8
c 3.10 m/s
.Tỉ số giữa năng lượng mỗi phôtôn của tia
X
và năng lượng mỗi phôtôn của tia tử ngoại
A.
2
6.10 .
B.
3
1,5.10 .
C.
3
3.10 .
D.
2
5.10 .
Câu 32. Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;
40
18
Ar
;
6
3
Li
lần lượt là:
p
m 1,0073u;
n
m 1,0087u
;
39,9525u;6, 0145u.
So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
6
3
Li
thì năng lượng liên kết riêng của hạt
nhân
40
18
Ar
t(s)
3
x(cm)
0,4
O

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 5

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 5 để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 5 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 5. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 235
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm