Giải bài tập Hóa học 12 SBT bài 18

Hóa học 12 - Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa học 12 SBT bài 18. Tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải Hóa học 12 chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập Hóa học 12 SBT

Bài 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 trang 36 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

5.15. Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là

A. Fe, Zn, Li, Sn.

B. Cu, Pb, Rb, Ag.

C. K, Na, Ca, Ba.

D. Al, Hg, Cs, Sr.

5.16. Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh sắt tăng thêm

A.15,5 g.

B. 0,8 g.

C. 2,7 g.

D. 2,4 g.

5.17. Cho 4,8 g một kim loại R hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại R là

A. Zn.

B. Mg

C. Fe.

D. Cu.

5.18. Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.

5.19. Nung nóng 16,8 g bột sắt và 6,4 g bột lưu huỳnh (không có không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì có V lít khí thoát ra (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 2,24

B. 4,48.

C. 6,72.

D. 3,36.

5.20. Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HC1 thì thể tích khí H2 thu được là

A. 4,48 lít.

B. 1,12 lít.

C. 3,36 lít.

D. 2,24 lít.

5.21. Cho 6,72 lít khí H2 (đktc) đi qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu được chất rắn A. Thể tích dung dịch HCl 1M đủ để tác dụng hết với A là

A. 0,2 lít.

B. 0,l lít.

C. 0,3 lít

D. 0,01 lít.

Hướng dẫn trả lời:

5.15. C

5.16. B

5.17. D

5.18. B

5.19. C

5.20. D

5.21. A

Bài 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 trang 37 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

5.22. Phản ứng: Cu + 2FeCl3→2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏ

A. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.

B. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.

C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.

5.23. Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch

C. Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+

D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

5.24. Cho các phản ứng xảy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(N03)→Fe(N03)3+ Ag

(2) Mn + 2HC1 —-> MnCl2 + H2

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.

B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.

C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

5.25. Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau:

Hg2+ + 2Ag→Hg + 2Ag+

Hg2+ + Cu →Hg + Cu2+

3Hg + 2Au3+ →3Hg2+ + 2Au

2Ag+ + Cu →2Ag + Cu2+

Trong các chất cho ở trên, chất oxi hoá mạnh nhất là

A. Au3+.

B. Hg2+.

C. Ag+.

D. Cu2+.

5.26. Khi cho hỗn hợp kim loại gồm: Mg và Al vào dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 thì phản ứng xảy ra đầu tiên là:

A. Mg + Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

B. 2AI + 3Cu2+ ⟶ 2AI3+ + 3Cu

C. Mg + 2Ag+ ⟶ Mg2+ + 2Ag

D. Al + 3Ag+ ⟶ Al3+ + 3Ag

Hướng dẫn trả lời:

5.22. C

5.23. A

5.24. A

5.25. A

5.26. C

Bài 5.27 trang 37 sách bài tập (SBT) Hóa Học 12

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau CuSO4, AlCl3, Pb(NO3)2, ZnCl2, KNO3, AgNO3. Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng xảy ra (nếu có). Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

Hướng dẫn trả lời

Fe tác dụng được với các muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3

+) Fe + CuSO4 →FeSO4+ Cu

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Fe là chất khử, CuSO4 là chất oxi hoá

+) Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Fe + Pb 2+ → Fe 2+ + Pb

Fe là chất khử, Pb(NO3)2 là chất oxi hóa

+) Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Fe là chất khử, AgNO3 là chất oxi hóa

Nếu AgNO3 dư ta có pứ:

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Ag + + Fe2+ → Fe3+ + Ag

Bài 5.28 trang 38 sách bài tập (SBT) Hóa Học 12

Khối lượng thanh kẽm thay đổi thế nào sau khi ngâm một thời gian trong các dung dịch:

a) CuCl2

b) Pb(NO3)2

c) AgNO3

d) NiSO4.

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion thu gọn. Giả thiết các kim loại giải phóng ra đều bám hết vào thanh kẽm.

Hướng dẫn trả lời.

a) Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

65g 64g

MCu < MZn → khối lượng giảm

b) Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb

65g 207g

M Zn< M Pb → khối lượng tăng

c) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

65g 2.108g

2MAg > MZn → khối lượng tăng

d) Zn + NiSO4 → ZnSO4 + Ni

65g 59g

MZn > MNi → khối lượng giảm.

Bài 5.29 trang 38 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn. Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

Giả thiết Cu giải phóng ra đều bám hết vào đinh sắt.

Hướng dẫn trả lời

a) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (1)

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2)

Chất khử chất oxi hóa

b) Theo (1) cứ 1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng đinh sắt tăng 8 g

x mol <-------------------------------------------------------- 0,8 g

x = {{1.0,8} \over 8} = 0,1(mol)

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:

{{0,1.1000} \over {200}} = 0,5(M)

Bài 5.30 trang 38 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho 1,5 g hỗn hợp bột Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HC1 thu được 1,68 lít H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Hướng dẫn trả lời:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

x {3 \over 2}y (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

y y (mol)

Ta có hệ phương trình: 27x + 24y = 1,5

{{3x} \over 2} + y = {{1,68} \over {22,4}} = 0,075

Giải hệ phương trình rồi tính phần trăm khối lượng của từng kim loại được: %mAl= 60% ; %mMg = 40%.

Bài 5.31 trang 38 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hoá trị III trọng khí Cl2 thu được 5,34 g muối clorua của kim loại đó. Xác định kim loại.

Hướng dẫn trả lời:

2M + 3C12 → 2MCl3 (1)

Số mol Cl2 đã phản ứng là: {{5,34 - 1,08} \over {71}} = 0,06(mol)

Theo (1) số mol kim loại phản ứng là: {{0,06.2} \over 3} = 0,04(mol)

Khối lượng mol của kim loại là : {{1,08} \over {0,04}} = 27(g/mol)

Kim loại là Al.

Bài 5.32 trang 38 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

Khối lượng kim loại tăng là: 1,88 - 1,12 - 0,24 = 0,52 (g)

Mg là kim loại mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng trước.

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

0,01 → 0,01 (mol)

Mg phản ứng hết làm khối lượng tăng là:

64 . 0,01 - 24 . 0,01 = 0,40 (g)

Phản ứng của Fe làm khối lượng tăng thêm là: 0,52 - 0,40 = 0,12(g)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Theo (2), ta có:

1 mol CuSO4 phản ứng làm khối lượng tăng 64 - 56 = 8 (g)

x mol <-------------------------------------------------- 0,12 g

x = {{0,12} \over 8} = 0,015(mol)

Số mol Fe ban đầu là {{1,12} \over {56}} = 0,02(mol) > 0,015

Vậy Fe còn dư và CuSO4 hết.

Nồng đô mol của CuSO4 là: {{(0,01 + 0,015).1000} \over {250}} = 0,1M

Bài 5.33 trang 38 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen.

Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Hướng dẫn trả lời:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Cu không phản ứng với dung dịch HCl.

2Cu + O 2 → 2CuO

Khối lương Cu là: {4 \over {80}}.64 = 3,2(g)

Đặt số mol Mg và Zn lần lượt là x và y. Ta có: 24x + 65y = 8,85- 3,2 = 5,65 (1)

Số mol H2 là: x{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} = {{3,36} \over {22,4}} = 0,15 (2)

Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) được x = 0,1 ; y = 0,05

\% mMg{\rm{ }} = {{0,1.24} \over {8,85}}.100\% = 27,12\%
\% mZn = {{0,05.65} \over {8,85}}.100\% = 36,72\%
\% mCu = 100 - 27,12 - 36,72 = 36,16\%

Bài 5.34 trang 38 sách bài tập (SBT) Hoá học 12

Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Hướng dẫn trả lời:

Nhận thấy nếu Fe bị oxi hóa thành Fe3+ thì lượng Fe3+ tạo ra cũng không đủ hoà tan hết bột Cu do đó axit HNO3 hoà tan hết Fe và có phản ứng với Cu một lượng x mol. Sử dụng phương trình bán phản ứng và phương trình ion rút gọn ta có:

Fe → Fe3+ + 3e 4HNO3+ 3e → NO + 3NO3- + 2H2O

0,15 → 0,45(mol) 0,6 ←0,45 (mol)

Cu → Cu + 2e 4HNO3+ 3e → NO + 3NO3- + 2H2O

x → 2x (mol) ← 2x (mol)

Lượng Cu còn lại do Fe3+ hoà tan: 2Fe3++Cu → 2Fe2++ Cu2+

0,15 →0,075(mol)

Số mol Cu = 0,075 + x = 0,15 —> x = 0,075 (mol)

Vậy số mol HNO3 phản ứng là: 0,6 + {{8.0,075} \over 3} = 0,8mol

→ V HNO3 = 0,8 l

Bài 5.35 trang 39 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hộ giữa V1 và V2.

Hướng dẫn trả lời:

Do Fe dư nên cả hai trường hợp muối đều phản ứng hết.

Thí nghiệm 1: khối lượng rắn thu được là:

m1 = m+ (64-56). V1(gam)

Thí nghiệm 2: khối lượng rắn thu được là:

{m_2} = m + (108.0,1{V_2} - 56.{{0,1{V_2}} \over 2})(g)

mà m1= m2 ⟹ V1=V2

Bài 5.37 trang 39 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu

Hướng dẫn trả lời:

Sử dụng pt cho- nhận e và pt bán pứ, ta có:

Fe → Fe3+ + 3e 4HNO3 + 3e → NO + 3NO3- + 2H2O

0,02 ← 0,02 ← 0,06 (mol) 0,08 → 0,06 (mol)

Fe dư: 0,02 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,01 ← 0,02 → 0,03 (mol)

Muối thu được là Fe(NO3)2 : 0,03mol ⟹ m Fe(NO3)2 = 5,4g.

Bài 5.38 trang 39 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu

Hướng dẫn trả lời:

Sử dụng phương trình cho – nhận e ta có:

Fe → Fe2+ + 2e Ag+ + 1e → Ag

0,035 ← 0,035 ← 0,07 0,07 → 0,07 → 0,07

Chất rắn thu được sau phản ứng gồm: Ag 0,07 mol và Fe dư 0,005mol.

→ m rắn= 0,07.108 + 0,005.56= 7.84 (g)

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa học 12 Xem thêm