Hanh Toán học Lớp 4

Hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 18m, và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

1. Tính diện tích hình chữ nhật

2.

a) Tổng của ba số là 77. Biết số thứ nhất hơn số thứ hai 7 đơn vị và gấp 3 lần số thứ ba. Tìm ba số đó

b) Tổng của 2 số bằng số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu của 2 số đó bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số. Tìm hai số đó

3
3 Câu trả lời
 • Mỡ
  Mỡ

  Bài 1

  Theo sơ đồ, ta có:

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  4 - 1 = 3 phần

  Chiều dài là:

  18 : 3 × 4 = 24 (m)

  Chiều rộng là:

  18 : 3 × 1 = 6 (m)

  DIện tích hình chữ nhật là:

  24 × 6 = 144 (m2)

  Đáp số: 144m2

  0 Trả lời 15:31 31/05
  • Phi Công Trẻ
   Phi Công Trẻ

   Bài 2 a

   Số thứ nhất hơn số thứ hai 7 đơn vị => số thứ hai là a-7

   Số thứ nhất gấp ba lần số thứ ba => số thứ ba là 3a

   Tổng của 3 số là 77 => a + (a-7) + 3a = 77

   => a + a - 7 + 3a = 77

   => 5a = 84

   => a = 16,8

   => số thứ nhất là 16,8

   => số thứ hai là 16,8 - 7 = 9,8

   => số thứ ba là 3 x 16,8 = 50,4

   0 Trả lời 15:33 31/05
   • Người Dơi
    Người Dơi

    Bài 2b: 

    Số lớn nhất có 4 chữ số là : 9999

    Số lớn nhất có 3 chữ số là : 999

    Số thứ nhất là :

    ( 9999 + 999 ) : 2 = 5499

    Số thứ hai là :

    9999 - 5499 = 4500

    Đáp số : số thứ nhất : 5499

    số thứ hai : 4500

    0 Trả lời 15:34 31/05

    Toán học

    Xem thêm