Mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua của giáo viên 2021

Mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua của giáo viên đầy đủ chi tiết theo quy định của pháp luật cho các bạn cùng tham khảo.

Công thức tính mức tiền thưởng đối với giáo viên

Mức tiền thưởng đối với giáo viên được tính theo công thức:

Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

- Mức lương cơ sở năm 2021 vẫn được giữ nguyên mức lương cơ sở năm 2020 là 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết số 128/2020/QH14);

- Hệ số khen thưởng được căn cứ theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, mức tiền thưởng đối với giáo viên như sau:

Mức tiền thưởng chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến

Đơn vị: Đồng

STT

Danh hiệu thi đua

Hệ số

Mức thưởng

1

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

4,5

6.705.000

2

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

3,0

4.470.000

3

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1,0

1.490.000

4

- Lao động tiên tiến

- Chiến sĩ tiên tiến

0,3

447.000

Mức tiền thưởng huân chương các loại

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Huân chương

Hệ số

Mức thưởng

1

Huân chương Lao động hạng nhất

9,0

13.41

2

Huân chương Lao động hạng nhì

7,5

11.175

3

Huân chương Lao động hạng ba

4,5

6.705

Mức tiền thưởng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh hiệu vinh dự Nhà nước

Hệ số

Mức thưởng

1

Nhà giáo nhân dân

12,5

18.625

2

Nhà giáo ưu tú

9,0

13.41

Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen

Đơn vị: Đồng

STT

Bằng khen, giấy khen

Hệ số

Mức thưởng

1

Bằng khen của Thủ tướng

3,5

5.215.000

2

Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

1,0

1.490.000

3

- Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

- Giấy khen của UBND cấp huyện

0,3

447.000

4

Giấy khen của UBND cấp xã

0,15

223.500

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

Đánh giá bài viết
1 15.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm