Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/04

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 ngày 24/04 có đáp án

Phiếu bài tập ngày 24/04 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Rearrange.

1. the season / What / is / in Vietnam? / of fruits

.....................................................................................................................................

2. I often / play football / friends / with my / on Sunday.

.....................................................................................................................................

3. afraid / is very / of / dogs. / My son

.....................................................................................................................................

4. have any / doesn’t / books in / She / her schoolbag.

.....................................................................................................................................

5. like me / that for / Would you / you? / to do

..................................................................................................................................…

6. having a / wonderful / I’m / in Ho Chi Minh City. / time

.....................................................................................................................................

7. room? / your / wide / How / is

.....................................................................................................................................

8. much / gives us / today. / Our teacher / homework

.....................................................................................................................................

9. some / in the / garden. / There are / frogs

.....................................................................................................................................

10. on schooldays. / never / fishing / goes / Long

.....................................................................................................................................

Task 2. Choose the odd one out.

1. A. SingB. SongC. PlayD. Swim
2. A. CountrysideB. CityC. StreetD. duck
3. A. BookB. ChickenC. BreadD. Fish
4. A. AugustB. NovemberC. MayD. Match
5. A. MathsB. EnglishC. ScienceD. Vietnam
6. a. an elephantb. a bearc. a giraffed. a duck

Task 3. Choose the correct answer.

1. I'm ..... America.

A. in

B. a

C. from

D. too

2. There .... two boys in my class

A. is

B. many

C. are

D. isn't

3. Hi, my ..... Alan

A. name is

B. names'

C. names

D. is name

4. John is happy because to day is .... birthday

A. her

B. she

C. his

D. he

5. I .... two cats.

A. has

B. haven't

C. hasn't

D. have

ĐÁP ÁN

Task 1. Rearrange.

1 - What is the seasn of fruits in Viet Nam?

2 - I often play footbal with my friends on Sunday.

3 - My son is very afraid of dogs.

4 - She doesn't have any books in her schoolbag.

5 - Would you like me to do that for you?

6 - I'm having a wonderful time in Ho Chi Minh city.

7 - How wide is your room?

8 - Our teacher gives us much homework today.

9 - There are some frogs in the garden.

10 - Long never goes fishing on schooldays.

Task 2. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - D; 5 - D; 6 - A;

Task 3. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 24-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm