Quyết định 758/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

BỘ NỘI VỤ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-BNV
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy tắc ng xử của cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn c Lut Cán bộ, công chc s 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Vn chức;
n c Ngh định s 34/2017/NĐ-CP ny 03 tháng 4m 2017 ca Cnh
ph quy đnh chc ng, nhiệm v, quyn hạn và cơ cu t chc ca B Ni v;
Căn cNgh định s 59/2019/NĐ-CP ny 01 tháng 7 năm 2019 ca Cnh ph
quy đnh chi tiết mt sđiều và bin pháp thi nh Luật Phòng, chng tham nhũng;
n cứ Thông số 01/2021/TT-TTCP ngày 11 tháng 3 năm 2021 ca Tng
Thanh tra Chính ph quy định Quy tc ng x ca cán b, công chc, viên chc
trong ngành Thanh tra và cán b, công chc làm công tác tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bQuyết định s 2816/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2017 ca B
trưởng B Ni v về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động của Bộ Nội vụ.
Điều 3. Người đứng đầu các quan, đơn vị, t chc thuc trc thuc
B; cán b, công chc, viên chc người lao động làm vic trong các cơ quan,
đơn vị, t chc thuc trc thuc B chu trách nhim thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B trưng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Ban Ch đạo TW v phòng, chống tham nhũng;
- Cng Thông tin điện t ca B;
- Các cơ quan, đơn vị, t chc thuc và trc thuc
B t/h);
- Lưu: VT, TCCB (5b).
BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà
758
23
06
2
BỘ NỘI VỤ
QUY TẮC
ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,
NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Chương I
MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
Điều 1. Mục đích
1. Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề
lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
của Bộ; đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh
bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.
2. sở để mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
tự điều chỉnh hành vi của mình nhằm đạt tới các giá trị văn hóa.
3. Thực hiện công khai các nhiệm vụ, công vụ một số quan hệ hội
liên quan đến việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong công tác phòng, chống tham nhũng.
4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện
văn hóa công vụ; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách
nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các chuẩn mực
xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn
cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng Quy tắc này bao gồm: Các quan, tổ chức, đơn vị
thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
2. Đối tượng áp dụng tại Quy tắc này tất cả cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động làm việc trong các quan, đơn vị, tchức thuộc trực thuộc
Bộ Nội vụ.
758
23
06
3
Chương II
QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG
Điều 3. Trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động
Khi làm vic ti công strong thi gian thc thi nhim v, công v cán
b, công chc, viên chức, người lao động phải tuân theo các quy định sau:
1. Mặc trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép
quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của Ngành
thuần phong, mỹ tục của dân tộc (quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không
xẻ quá cao, không được mặc quần , áo phông không ve cổ). Khuyến khích
n cán b, công chc, viên chức, người lao động mc trang phc dân tc vào các
ngày l, tết hoc các dịp đặc bit ca B. Đối với ngành, lĩnh vực trang phục
riêng thì thực hiện theo quy định riêng.
2. thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, hòa nhã, khiêm
tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, ràng,
mạch lạc.
3. Cán bộ, công chức, viên chức người lao động phải đeo hoặc cài thẻ
tên, phù hiệu, chức danh đúng quy định.
4. Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc.
5. Không hút thuốc lá tại quan, phòng m việc; không sử dụng đồ uống
cồn trước trong gim việc, giờ nghỉ ta c ngày làm việc (trtrường hợp
được cấp có thẩm quyền phân công đi tiếp kch theo nghi thc lễ n ngoại giao).
6. Không đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử các thiết bị giải
trí cá nhân trong giờ làm việc.
7. Giữn vệ sinh nơi công s và nơim việc; không thắp hương, kngu
tr c nhnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liu chống Đảng, N nước.
Điều 4. Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động
trong thực thi công vụ
1. Những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm:
a) Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam; bảo vệ
danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân. Khi
thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức về chức
trách, bổn phận của bản thân, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao.

Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021

Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ ban hành ngày 23/06/2021. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Theo đó, khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ phải tuân theo các quy định sau:

Mặc trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu.

Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của Ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc (quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ).

Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục dân tộc vào các ngày lễ, tết hoặc các dịp đặc biệt của Bộ. Đối với ngành, lĩnh vực có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định riêng.

Tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc, thái độ niềm nở, hòa nhã, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đeo hoặc cài thẻ tên, phù hiệu, chức danh đúng quy định.

Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc.

Không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công đi tiếp khách theo nghi thức lễ tân ngoại giao).

Không đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc.

Giữ gìn vệ sinh nơi công sở và nơi làm việc; không thắp hương, không lưu trữ các hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống Đảng, Nhà nước.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Quyết định 758/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của công chức Bộ Nội vụ. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hành chính Xem thêm