Tài liệu tiếng Anh dành cho người mới học - Mid Beginning

Tài liệu tiếng Anh dành cho người mới học Low Beginning là 1 trong những bài học dành cho những bạn ở trình độ beginner. Lần này, VnDoc tiếp tục đăng tải tài liệu Mid Beginning ở mức độ trung bình nhằm giúp các bạn nâng cao thêm kỹ năng đọc hiểu.

Tài liệu tiếng Anh dành cho người mới học - Mid Beginning

“A Happy Visitor”

Reading Comprehension – Short Stories

Directions: Read the story.Then answer the questions below.

It is Thursday. It is raining today. It is a rainy day.

Anna is inside the house. Anna is watching TV. Anna is watching TV inside the house.

Anna cannot go outside. It is raining outside. Anna cannot go outside because it is raining outside.

Anna is bored.

Wait!

Anna hears someone at the door. Someone is at the door of her house.

Anna opens the door. What does Anna see?

Anna sees a dog. The dog is small. Anna sees a small dog.

The dog is wet. The dog is wet from the rain.

"Awww! You are all wet!" Anna says to the dog. "You are very cute!"

"Mom!" Anna says.

"Yes, dear?" says Anna's mom.

"There is a dog here! There is a dog at the door!" Anna says.

"What?" says Anna's mom. "A dog?"

Anna's mom comes to the door. Anna's mom sees the wet dog. The wet dog
looks cute.

"Can we keep it?" asks Anna.

"Yes, we can," says Anna's mom.

The dog is happy.

Questions:

1) What is at the door of the house?

A. a man

B. a cat

C. a dog

D. a snake

2) What happens at the end of the story?

A. Anna keeps the dog.

B. Anna takes the dog to the hospital.

C. Anna’s mom feeds the dog.

D. Anna dries the dog with a towel.

3) Is the dog dry or wet?

A. The dog is dry.

B. The dog is wet.

4) How does the wet dog look?

I. strong

II. cute“A Happy Visitor”

Reading Comprehension – Short Stories

Directions: Read the story.Then answer the questions below.

It is Thursday. It is raining today. It is a rainy day.

Anna is inside the house. Anna is watching TV. Anna is watching TV inside the house.

Anna cannot go outside. It is raining outside. Anna cannot go outside because it is raining outside.

Anna is bored.

Wait!

Anna hears someone at the door. Someone is at the door of her house.

Anna opens the door. What does Anna see?

Anna sees a dog. The dog is small. Anna sees a small dog.

The dog is wet. The dog is wet from the rain.

"Awww! You are all wet!" Anna says to the dog. "You are very cute!"

"Mom!" Anna says.

"Yes, dear?" says Anna's mom.

"There is a dog here! There is a dog at the door!" Anna says.

"What?" says Anna's mom. "A dog?"

Anna's mom comes to the door. Anna's mom sees the wet dog. The wet dog
looks cute.

"Can we keep it?" asks Anna.

"Yes, we can," says Anna's mom.

The dog is happy.

Questions:

1) What is at the door of the house?

A. a man

B. a cat

C. a dog

D. a snake

2) What happens at the end of the story?

A. Anna keeps the dog.

B. Anna takes the dog to the hospital.

C. Anna’s mom feeds the dog.

D. Anna dries the dog with a towel.

3) Is the dog dry or wet?

A. The dog is dry.

B. The dog is wet.

4) How does the wet dog look?

I. strong

II. cute

III. small

A. I only

B. I and II

C. II and III

D. I, II, and III

5) What day of the week is it in the story?

A. Monday

B. Tuesday

C. Wednesday

D. Thursday

III. small

A. I only

B. I and II

C. II and III

D. I, II, and III

5) What day of the week is it in the story?

A. Monday

B. Tuesday

C. Wednesday

D. Thursday

VnDoc chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm