Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi hết năm lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có file nghe và đáp án sau đây là tài liệu ôn tập hữu ích cho học sinh lớp 3 tự luyện tập và làm bài để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến giúp các em có thể làm bài và biết được kết quả của mình sau khi làm xong.

Các bạn có thể tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1.

 • A. LISTENING I. Listen and write T (True) or F (False)
 • 1. Mai has a skipping rope.
 • 2. Peter has a yo –yo.
 • 3. Nam has a teddy bear.
 • 4. Linda has a puzzle.
 • II. Listen and tick

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 1.
  b
 • 2.
  c
 • 3.
  a
 • 4.
  a
 • III. Listen and number.


  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 1.
  d
 • 2.
  a
 • 3.
  c
 • 4.
  b
 • IV. Listen and complete
 • 1. A: Who’s that woman? B: She’s my ______________.
  mother
 • 2. A: Is there a ______________. B: Yes, there is.
  ball
 • 3. A: Are there any ___________ in the room? B: No, there aren’t.
  posters
 • 4. A: Do you have a ____________? B: Yes, I do.
  pool
 • B. READING V. Look and read. Put a tick (v) or a cross (x) in the box
  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • VI. Read and circle.
  This is my bedroom. It is large and (1) ………... There is a pink bed next to the pink window. There are two (2)……….… and two tables. There is a bookcase between the tables. (3)……..……are many books on the bookcase. There is a yellow (4)…….....near the bed. There are many (5)………..….on the wall. Can you count? How many pictures are there in my bedroom?
  1. A. nice               B. small                    C. big
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • C. Writing VII: Look at the pictures. Write the words.
  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 1.
  father
 • 2.
  plane
 • 3.
  kitchen
 • 4.
  wardrobes
 • VIII: Reorder the words
 • 1.is / there / over / there / garden / a =>……………………………………………
  There is a garden over there.
 • 2. is / how / father / old / your =>……………………………………………?
  How old is your father?
 • 3. a / and / have / a / I / ship / plane =>…………………………………….……....
  I have a ship and a plane.
 • 4. tables / any / are / in / room / there / the => …………………………………………...?
  Are there any tables in the room.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 402
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm