Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kỳ 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học học kì 2 được để dưới dạng trắc nghiệm với những câu hỏi bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

 • I. Choose the correct answer:
 • 1. What……….you see? - I can see a small ball.
 • 2. I can see a ………….robot.
 • 3. It’s ……….car.
 • 4. The plane is in the………..
 • 5. Where……..the truck?
 • 6. Put the photo………the desk.
 • 7. There ……..four balls in the living room.
 • 8. What do you …….to eat?
 • 9. May I have…………?
 • 10. Can I eat a cookie? -Yes, you……….
 • 11. Yes, here you………
 • 12. Would you…….some fries? - Yes, please
 • 13. Have some soya………..
 • 14. Thank you. You’re………….
 • 15. Where are you………….?
 • 16. I’m going………..the park.
 • 17. Where’s the…………cream shop?
 • 18. It’s ……..Water street.
 • 19. How do I get to the……….
 • 20. Go……..
 • 21. Turn……….
 • 22. What’s Mom…………..?
 • 23. She’s shopping………..the market.
 • 24. There’s a …………… Let’s hold hands
 • 25. There’s a car. Let’s………..
 • 26. How’s the weather? It’s………
 • 27. Can you………..the lightning? -Yes, I can.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 389
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm