Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 07125. Đã có 15.725 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 - Phần 2 với những câu hỏi tiếp nối giúp học sinh giải đáp được các vấn đề và tình hình trong Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945) nhằm nắm vững nội dung trọng tâm của bài, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết.

Để học tốt Lịch sử 12, mời các bạn làm thêm:

1
Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương với âm mưu
2
Đảng ta quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước khi
3
Vì sao Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám 1945?
4
“Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ” câu nói trên là của nhân vật nào?
5
Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
6
Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
7
Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong văn kiện nào?

“Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được.”
8
Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt với Cách mạng tháng Tám năm 1945?
9
Thời cơ khách quan thuận lợi để Cách mạng tháng Tám giành được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu là
10
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…”. Đó là lời kêu gọi
11
Công tác chuẩn bị toàn diện cho tổng khởi nghĩa được gấp rút tiến hành từ
12
Sắp xếp các sự kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian trong công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:

1. Mặt trận Việt Minh được thành lập.

2. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.

3. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập.
13
Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) một mặt đã hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chiến lược đề ra từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939), đồng thời đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế thiếu sót của
14
Căn cứ địa cách mạng là
Bắt đầu ngay
43 15.725