Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 07146. Đã có 31.730 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 - Phần 2 bao gồm các câu hỏi tiếp theo trong phần Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965), được phân cấp từ dễ đến khó nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 22 - Phần 1

1
Ngay sau khi hiệp định Giơ ne vơ được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp dựng ra chính quyền Ngô Đình Diệm là vì
2
Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, chính quyền Mĩ-Diệm tập trung nhiều nhất vào việc
3
Trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, quân đội Sài Gòn có vai trò như thế nào trên chiến trường?
4
Chiến thắng Bình Giã (1964) có ý nghĩa như thế nào?
5
Vì sao, để đưa miền Bắc tiến lên CNXH, Đảng ta xác định phải tiến hành ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?
6
Kế hoạch Giôn xơn – Mác Namara là một bước thụt lùi trong chiến lược chiến tranh đặc biệt vì
7
Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt là
8
Điểm khác biệt về quy mô giữa “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mĩ là
9
Cho dữ liệu sau:

1. phong trào Đồng khởi bùng nổ ở ba xã điểm là Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh.

2. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

3. phong trào đầu tiên bùng nổ ở Vĩnh Thạnh, Bác Ái, Trà Bồng.

4. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian.
10
Thắng lợi của quân và dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” chứng tỏ
11
Những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân và dân miền Nam từ 1961 – 1965 có tác dụng
12
Ý nghĩa lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là
13
Từ thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” để lại cho cách mạng miền Nam kinh nghiệm gì?
Bắt đầu ngay
50 31.730