Trắc nghiệm Sử 11 bài 23

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Câu 1. Ý nào không phải là lí do mà vào những năm đầu thế kỉ XX một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa

B. Sau Cải cách Minh Trị, Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh

C. Nhật Bản đã đánh thắng đế quốc Nga (1905)

D. Nhật Bản đã đề ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 2. Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào?

A. Cải cách kinh tế, xã hội

B. Duy tân để phát triển đất nước

C. Bạo lực để giành độc lập dân tộc

D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?

A. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân làm cho đất nước cường thịnh để giành độc lập

C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ phong kiến, hành lập chính thể cộng hòa

D. Đánh đổ ngôi vua, phát triển lên tư bản chủ nghĩa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

A. Duy tân B. Đông du C. Bạo động chống Pháp D. “Chấn hưng nội hóa”

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Vì sao phong trào Đông du tan rã (1908)?

A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn

B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước

D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Sau thời gian ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đến đâu để tiếp tục hoạt động?

A. Trung Quốc B. Triều Tiên C. Về nước D. Thái Lan

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại sao Phan Bội Châu lại quay trở lại hoạt động ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc gắn với Việt Nam nên dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh hưởng tư tưởng của các cuộc cải cách ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ, triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành nhiều chính sách tiến bộ

D. Do Trung Quốc không phải là thuộc địa của thực dân Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích gì?

A. Tập hợp các lực lượng yêu nước của Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc

B. Chuẩn bị lực lượng để tiến hành bạo động giành độc lập

C. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đưa về nước hoạt động

D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

A. Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước

B. Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tên tay sai đắc lực

D. Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là

A. Tuyên truyền vận động được quần chúng nhân dân ở trong nước

B. Mở được nhiều lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. Khuấy động được dư luận trong và ngoài nước

D. Kích động được tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mạng Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn là do

A. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố trước những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội không đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những thành viên của Việt Nam Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không có đường lối, mục tiêu rõ ràng

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nội dung nào thể hiện đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành chống Pháp và phong kiến dựa vào tầng lớp nhân dân, giành độc lập dân tộc

B. Tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, khôi phục độc lập cho nước Việt Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách?

A. Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới

B. Do xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại

C. Do thất bại của phong trào Đông Du

D. Do tư tưởng cải cách trên thế giới lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trong lĩnh vực kinh tế, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã chú ý đến hoạt động nào?

A. Khuyến khích các thương nhân đầu tư sản xuất, buôn bán

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động nhân dân dùng hàng nội hóa, bài trừ hàng ngoại

D. Mở rộng buôn bán trong nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Trong nông nghiệp, Phan Châu Trinh chú ý đến hoạt động nào?

A. Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân

B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới

C. Cải tạo các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp

D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu,…

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân đã chú trọng

A. Thay đổi nội dung học tập, chú ý đến các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật

B. Tiến hành cải cách giáo dục, dạy nhiều nội dung lịch sử, văn học

C. Mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới

D. Sử dụng chữ Nôm, không dạy chữ Hán

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Một hoạt động độc đáo trong lĩnh vực đời sống của cuộc vận động Duy tân là

A. Tiến hành cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống như cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, lên án những hủ tục phong kiến

B. Tiến hành cải cách về văn hóa, đưa tư tưởng văn hóa tiến bộ vào đời sống nhân dân

C. Xây dựng nền văn hóa truyền thống dân tộc

D. Khôi phục những tinh hoa văn hóa bị mai một.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Trong cuộc vận động Duy tân, khi tư tưởng duy nhất đi vào quần chúng, vượt qua khuôn khổ ôn hòa, đưa cuộc đấu tranh sang hình thức mới nào?

A. Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân

B. Phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là

A. Cuộc vận động văn hóa lớn, đưa đất nước thoát khỏi hủ tục lạc hậu

B. Cuộc cải cách kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu

C. Cải cách xã hội, đưa xã hội phát triển toàn diện

D. Cải cách văn hóa – xã hội, gắn liền với giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm

Đáp án: D

Câu 20. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những tác phẩm nổi tiếng của ai được dịch sang tiếng Hán rồi du nhập vào nước ta?

A. Của Rút-xô.

B. Của Mông-te-xki-ơ.

C. Của Rút-xô và Mông-te-xki-ơ.

D. Của Rút-xô, Mông-te-xki-ơ và Phu-ri-ê.

Đáp án: C

Câu 21. Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nam, muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường

A. Con đường cải cách của Trung Quốc.

B. Con đường Duy tân của Nhật Bản.

C. Cách mạng vô sản ở Pháp.

D. Con đường Cách mạng tháng Mười Nga.

Đáp án: B

Câu 22. Những người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu.

B. Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu,

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

D. Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu.

Đáp án: C

Câu 23. Cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX đã gắn việc đánh đuổi thực dân Pháp với

A. Đánh đuổi phong kiến tay sai.

B. Cải biến xã hội.

C. Giành độc lập dân tộc.

D. Giải phóng giai cấp nông dân.

Đáp án: B

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Việt Nam đã hấp thụ những thông tin quốc tế thông qua

A. Các nước ở khu vực Đông Nam Á.

B. Các nước như Nhật Bản và Trung Quốc.

C. Các nước như Anh, Pháp.

D. Các nước ở châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc.

Đáp án: B

Câu 25. Phong trào cải cách chính trị - văn hoá ở Trung Quốc với những nhân vật nào đã có tác động mạnh mẽ đến nước ta những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

A. Tôn Trung Sơn.

B. Mao Trạch Đông.

C. Lương Khải Siêu.

D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Đáp án: D

Câu 26. Hình thức đấu tranh nào dưới đây gắn với phong trào yêu nước của các sĩ phu Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Đấu tranh đơn thuần bằng vũ trang.

B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, ngoại giao.

C. Đấu tranh chủ yếu bằng hình thức chính trị.

D. Dùng biện pháp cải cách yêu cầu thực dân Pháp trả độc lập.

Đáp án: B

Câu 27. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Phan Bội Châu đã tranh thủ sự viện trợ từ bên ngoài, trước hết là

A. Trung Quốc. B. Ấn Độ. C. Thái Lan. D. Nhật Bản.

Đáp án: D

Câu 28. Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi đất nước Nhật vào thời gian

A. Tháng 8 năm 1908.

B. Tháng 9 năm 1908.

C. Tháng 3 năm 1909.

D. Tháng 9 năm 1909.

Đáp án: A

Câu 29. Phan Bội Châu và các đồng chí của mình thành lập ra Việt Nam Quang phục hội và thời gian

A. Tháng 6 năm 1912.

B. Tháng 8 năm 1912.

C. Tháng 3 năm 1909.

D. Tháng 6 năm 1911.

Đáp án: A

Câu 30. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Phan Châu Trinh nêu chủ trương cứu nước, cứu dân bằng cách

A. Tiến hành bạo động đánh đuổi thực dân Pháp.

B. Nâng cao dân trí, dân quyền.

C. Thiết lập quan hệ ngoại giao đơn phương với Pháp để Pháp trao trả độc lập.

D. Tổ chức diễn thuyết và bình luận.

Đáp án: B

Câu 31. Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam?

A. “Tự lực, tự cường”.

B. “Tự lực cánh sinh”

C. “Tự lực khai hoá”.

D. “Tự do dân chủ”.

Đáp án: C

Câu 32. Phan Châu Trinh đã từng đi đến những đâu để vận động cải cách theo phương châm của mình?

A. Khắp Quảng Nam và các tỉnh Trung Kì.

B. Khắp các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì.

C. Khấp trong nước và nước ngoài.

D. Khắp Trung Quốc và Nhật Bản.

Đáp án: A

Câu 33. Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh đã làm bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh

A. Chống thực dân Pháp và bọn vua quan phong kiến mạnh mẽ.

B. Chống đi phu, đòi giảm sưu thuế.

C. Chống chính sách chia để trị của Pháp.

D. Chống chiến trận, bảo vệ hoà bình ở Việt Nam.

Đáp án: B

Câu 34. Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh bùng nổ vào thời gian nào, khởi điểm của phong trào ở tỉnh nào?

A. Bùng nổ vào tháng 2-1908, khởi điểm ở Quảng Ngãi.

B. Bùng nổ vào năm 1906, khởi điểm ở Quảng Nam.

C. Bùng nổ vào tháng 5-1908, khởi điểm ở Bình Định.

D. Bùng nổ vào tháng 3-1908, khởi điểm ở Phú Yên.

Đáp án: B

Câu 35. Những năm đầu thế kỉ XX, giữa Phan Bội Châu và Hoàng Hoa Thám đã có cam kết như thế nào?

A. Tổ chức vụ đầu độc của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

B. Cùng hưởng ứng cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

C. Khi nghĩa quân Yên Thế nổi dậy thì Việt Nam Quang phục hội sẽ hưởng ứng.

D. Khi Trung Kì nổi dậy thì nghĩa quân Yên Thế sẽ hưởng ứng, phối hợp hành động.

Đáp án: D

Câu 36. Mặc dù bị thất bại, khởi nghĩa Yên Thế thể hiện điều gì?

A. Khí phách đấu tranh của nhân dân Yên Thế.

B. Tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

C. Tinh thần yêu nước và sức mạnh tiềm tàng của nông dân Việt Nam.

D. Câu A, B, C đều đúng.

Đáp án: C

Câu 37. Những người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu.

B. Nguyễn Ái Quốc.

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

D. Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu.

Đáp án: C

Câu 38. Để đánh đuổi giặc Pháp bằng bạo lực cách mạng, Việt Nam Quang phục hội đã thành lập tổ chức có tên gọi là

A. “Việt Nam Quang phục quân”.

B. “Việt Nam Cứu quốc quân.”

C. “Việt Nam Bạo lực quân”.

D. “Quang phục quân”.

Đáp án: D

Câu 39. Mục đích cơ bản trong phong trào Đông du của Phan Bội Châu là

A. Đưa người Việt Nam sang các nước phương Đông để học tập kinh nghiệm về đánh Pháp.

B. Đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập để chuẩn bị lực lượng lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam.

C. Phan Bội Châu trực tiếp sang Nhật, cầu viện Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp.

D. Đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp.

Đáp án: D

Câu 40. Cho các sự kiện:

1. Là sĩ phu nổi tiếng đất Quảng Nam.

2. Người sáng lập ra tổ chức Việt Nam Quang phục hội.

3. Lấy hiệu là Tây Hồ, sinh năm 1872.

4. Chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp.

Hãy chọn sự kiện gắn với nhân vật lịch sử Phan Bội Châu.

A. 1, 3. B. 2, 4. C. 2, 3. D. 1, 4.

Đáp án: B

Câu 41. Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến. Đó là mục tiêu của xu hướng cứu nước

A. Cuối thế kỉ XIX.

B. Đầu thế kỉ XX.

C. Của Phan Bội Châu.

D. Của Phan Châu Trinh.

Đáp án: A

Câu 42. Lực lượng tham gia phong trào đấu tranh cứu nước đầu thế kỉ XX là

A. Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã hội.

B. Nông dân, công nhân và trí thức.

C. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

D. Các sĩ phu yêu nước.

Đáp án: A

Câu 43. Mục đích của cuộc vận động Duy tân đầu thế kỉ XX là

A. Bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cách mạng Việt Nam.

B. Nâng cao dân trí cho cách mạng Việt Nam.

C. Đào tạo nhân tài cho cách mạng Việt Nam.

D. Mở rộng phong trào đấu tranh ra nước ngoài.

Đáp án: B

Câu 44. Hình thức và nội dung hoạt động của cuộc vận động Duy tân là gì?

A. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

B. Diễn thuyết: bình văn, sách báo.

C. Vận động Duy tân nâng cao dân trí.

D. Diễn thuyết đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới.

Đáp án: D

Câu 45. Mục đích làm cách mạng là cứu nước, cứu dân. Đó là tư tưởng cứu nước của

A. Phan Bội Châu.

B. Phan Châu Trinh

C. Phong trào Cần vương.

D. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

Đáp án: D

Câu 46. Khuynh hướng của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là

A. Khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Khuynh hướng vô sản.

C. Khuynh hướng bạo động.

D. Khuynh hướng cải lương.

Đáp án: A

Câu 47. Thành phần lãnh đạo phong trào yêu nước, chống Pháp đầu thế kỉ XX là

A. Văn thân, sĩ phu phong kiến yêu nước.

B. Các sĩ phu yêu nước theo khuynh hướng phong kiến.

C. Tầng lớp Nho học đang trên con đường tư sản hoá.

D. Những nhà yêu nước đã thức tỉnh với thời cuộc.

Đáp án: A

Câu 48. Phương thức hoạt động theo xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX là

A. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

B. Bạo động kết hợp với bất bạo động,

C. Cải cách xã hội và nâng cao dân trí.

D. Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội, kết hợp lực lượng bên trong và bên ngoài.

Đáp án: D

Câu 49. Tổ chức hoạt động của phong trào yêu nước, chống Pháp đầu thế kỉ XX là

A. Theo lề lối phong kiến.

B. Biến đấu tranh giai cấp thành tổ chức chính trị sơ khai.

C. Tổ chức bạo động và đấu tranh vũ trang.

D. Tổ chức, tập họp quần chúng diễn thuyết.

Đáp án: B

Câu 50. Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình?

A. Đều thực hiện chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi thực dân Pháp.

B. Đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.

D. Đều chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Đáp án: B

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm