Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1

Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1 gồm các câu hỏi trọng tâm giúp các bạn hiểu rõ về một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình, nâng cao kết quả học tập môn Tin 11.

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình;
B. Ngoài bảng chữ cái, có thể dùng các kí tự thông dụng trong toán học để viết chương trình;
C. Ngoài bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn ngữ lập trình còn có các quy tắc để khai báo biến, hằng,…;
D. Chương trình có lỗi cú pháp có thể được dịch ra ngôn ngữ máy nhưng không thực hiện được;

Câu 2: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal ?

A. LongInt
B. End
C. Crt
D. Sqrt

Câu 3: Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau :

A. Tốc độ thực hiện nhanh hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao
B. Dễ lập trình hơn so với ngôn ngữ bậc cao
C. Sử dụng trọn vẹn các khả năng của máy tính
D. Gần với ngôn ngữ máy

Câu 4: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau ?

A. Thông báo lỗi cú pháp
B. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa
C. Phát hiện được lỗi cú pháp
D. Tạo được chương trình đích

Câu 5: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng ?

A. Tên dành riêng là các hằng hay biến
B. Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định đúng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại
C. Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt
D. Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

Câu 6: Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal

A. _123abc
B. 123_abc
C. abc123
D. abc_123

Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ máy là

A. ngôn ngữ để viết các chương trình mà mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân;
B. các ngôn ngữ mà chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thì máy có thể chạy được;
C. bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy tính thực hiện
D. diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện;

Câu 8: Chương trình dịch là chương trình có chức năng

A. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình hợp ngữ
B. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành chương trình thực hiện được trên máy
C. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy
D. Chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thành chương trình thực hiện được trên máy

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất?

A. Biến được chương trình dịch bỏ qua .
B. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .
C. Biến dùng trong chương trình phải khai báo
D. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .

Câu 10: Hãy chọn phương án ghép đúng. Hợp ngữ là ngôn ngữ

A. mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân ;
B. không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự
C. mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch;
D. có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy;

Câu 11: Có mấy loại hằng?

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Câu 12: Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

A. có tên là “ngôn ngữ thuật toán” hay còn gọi là “ngôn ngữ lập trình bậc cao” gần với ngôn ngữ toán học cho phép mô tả cách giải quyết vấn đề độc lập với máy tính;
B. diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện;
C. dưới dạng nhị phân để máy tính có thể thực hiện trực tiếp;
D. cho phép thể hiện các dữ liệu trong bài toán mà các chương trình sẽ phải xử lí;

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

A. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;
B. Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình;
C. Chương trình dịch cho phép chuyển chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó sang chương trình trên ngôn ngữ máy để máy có thể thực hiện được mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của chương trình nguồn;
D. Chương trình dịch giúp tìm ra tất cả các lỗi của chương trình;

Câu 14: Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa USES dùng để khai báo

A. Tên chương trình
B. Biến
C. Thư viện
D. Hằng

Câu 15: Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

A. Không thể viết được chương trình để giải một bài toán nếu như không biết thuật toán để giải bài toán đó;
B. Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
C. Mọi bài toán đều có thể giải được bằng máy tính;
D. Chương trình là một mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình;

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch?

A. Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh;
B. Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được;
C. Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ;
D. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất?

A. Tên gọi là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện.
B. Tên gọi có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau.
C. Tên gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình .
D. Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định

Câu 18: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất?

A. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .
B. Hằng được chương trình dịch bỏ qua .
C. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
D. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .

Câu 19: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là

A. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
B. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch
C. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa
D. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

Câu 20: Hãy chọn phát biểu sai?

A. Một chương trình luôn luôn có hai phần: phần khai báo và phần thân
B. Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau
C. Các biến đều phải được khai báo và mỗi biến chỉ khai báo một lần
D. Chương trình dịch có hai loại : thông dịch và biên dịch

Câu 21: Trong các cách khai báo Hằng sau đây, cách khai báo nào là đúng?

A. Pi = 3.14
B. Const = Pi;
C. Const Pi = 3,14;
D. Const Pi = 3.1;

Câu 22: Hãy chọn biểu diễn hằng đúng trong các biểu diễn sau:

A. ‘65
B. 1024
C. Begin
D. 58,5

Câu 23: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Ngữ nghĩa trong ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nhiều vào ý muốn của người lập trình tạo ra;
B. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có 3 thành phần là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa, nên việc khai báo kiểu dữ liệu, hằng, biến,… được áp dụng chung như nhau cho mọi ngôn ngữ lập trình;
C. Các ngôn ngữ lập trình đều có chung một bộ chữ cái;
D. Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó;

Câu 24: Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa CONST dùng để khai báo

A. Thư viện
B. Tên chương trình
C. Hằng
D. Biến

Câu 25: Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

A. Chương trình chưa chắc là đã đúng nếu cho kết quả đúng với rất nhiều bộ dữ liệu vào;
B. Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm, … ;
C. Lập trình và chương trình là hai khái niệm tương đương, đều là cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình;
D. Lập trình là viết chương trình;

Câu 26: Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau đây:

A. Chương trình cho kết quả sai khi thực hiện 1 test thì chương trình đó sai;
B. Bộ test với kích thước dữ liệu lớn có nhiều khả năng phát hiện lỗi sai của chương trình hơn là các bộ test với kích thước dữ liệu nhỏ;
C. Khi dịch chương trình không thấy lỗi thì có thể kết luận chương trình là đúng.
D. Chương trình cho kết quả đúng khi thực hiện đủ 20 test / 20 test thì chương trìn đó đúng;

Câu 27: Trong tin học, hằng là đại lượng

A. Được đặt tên
B. Có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
C. Có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
D. Có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy thuộc vào bài toán

Câu 28: Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau

A. Tensai
B. (bai_tap)
C. -tenkhongsai
D. ‘*****’

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Máy tính chỉ nhận biết được kí tự 0 và kí tự 1 nên chương trình bằng ngôn ngữ máy cũng phải được dịch sang mã nhị phân;
B. Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có đúng một chương trình dịch;
C. Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau;
D. Chương trình dịch gồm hợp dịch, thông dịch, biên dịch;

Câu 30: Bằng 2 chữ cái A và B , người ta có thể viết được mấy tên đúng có độ dài không quá 2 chữ cái

A. 2
B. 4
C. 8
D. 6

Câu 31: Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

A. Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình mô tả thuật toán giải bài toán đó;
B. Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình;
C. Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
D. Mọi người sử dụng máy tính đều phải biết lập chương trình;

Câu 32: Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Trong chế độ thông dịch, mỗi câu lệnh của chương trình nguồn được dịch thành một câu lệnh của chương trình đích
B. Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng có lỗi cú pháp
C. Chương trình là dãy các lệnh được tổ chức theo các quy tắc được xác định bởi ngôn ngữ lập trình cụ thể
D. Mọi bài toán đều có chương trình để giải trên máy tính

Câu 33: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất?

A. Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi .
B. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau.
C. Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
D. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .

Câu 34: Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì:

A. phương tiện diễn đạt thuật toán;
B. phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình;
C. phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc;
D. ngôn ngữ Pascal hoặc C;

Câu 35: Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

A. có thể diễn đạt được mọi thuật toán;
B. thể hiện thuật toán theo những quy ước nào đó không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể;
C. mà máy tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao trước khi chạy phải dịch sang ngôn ngữ máy;
D. sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh);

Câu 36: Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào?

A. { và }
B. [ và ]
C. ( và )
D. /* và */

Câu 37: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

A. Tên chuẩn là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại
B. Tên chuẩn là các hằng hay biến
C. Tên chuẩn là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác
D. Tên chuẩn là tên do người lập trình đặt

Tài liệu chương trình học lớp 11 tại VnDoc còn bao gồm đầy đủ các môn học như môn Toán, môn Anh, Địa lý, Sinh học, ..... cũng như chuyên mục Giải bài tập Tin học 11. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 4.117
Sắp xếp theo

Môn khác lớp 11

Xem thêm