TNTV Anti Tin học

Viết chương trình pascal nhập vào n phần tử của dãy số in ra màn hình

: các số khác nhau và số lượng của chúng

3
3 Câu trả lời
 • Bon
  Bon

  Program uv;

  Uses Crt;

  Var n,i,max: longint;

  a,b: array [1..1000000] of integer;

  begin

  clrscr;

  write('Nhap so phan tu: '); readln(n);

  max:= 0;

  For i:= 1 to n do

  begin

  write('a[',i,']: ');

  readln(a[i]);

  inc( b[a[i]] );

  If a[i] > max then max:= a[i];

  end;

  For i:= 1 to n do

  If b[i] <> 0 then writeln('So: ',i,' so luong: ',b[i]);

  readln;

  end.

  0 Trả lời 09:50 10/05
  • Điện hạ
   Điện hạ

   help meeeeeee

   0 Trả lời 09:51 10/05
   • Kẹo Ngọt
    Kẹo Ngọt

    Bạn xem kiến thức bài: https://vndoc.com/ngon-ngu-lap-trinh-pascal-ebook-10047

    0 Trả lời 09:52 10/05

    Tin học

    Xem thêm