Bài tập câu bị động Tiếng Anh

Bài tập câu bị động Tiếng Anh được VnDoc.com đăng tải, giúp các bạn chủ động ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh, chuyển câu chủ động sang bị động, từ đó, nắm vững được quy tắc ngữ pháp và sử dụng Tiếng Anh thuần thục nhất.

Bài tập câu bị động Tiếng Anh

Exercise: Choose the correct sentence that has the same meaning to the given oneby circling the letter A, B,C or D:

1. She gave me a book

A. I was given for a book
B. A book were given to me
C. A book was given for me
D. I was given a book

2. She is talking to her friends

A. Her friends is being talked to
B. Her friends are being talked to
C. He friends are being talked
D. Her friends are talked to

3. Did you watch television last night?

A. Is television watched last night?
B. Were you being watched television last night?
C. Was television watched last night?
D. Was television being watched last night?

4. They are playing games in the garden

A. Games are played in the garden
B. Games are being played in the garden
C. Games in the garden are being played
D. Games in the garden is being played

5. She has learnt English and French for five years

A. English and French has been learnt for 5 years
B. English and French have been learnt for 5 years
C. English and French for five years have been learnt
D. For five years English and French have been learnt

6. Miss Betty White has written the report since 8 a.m

A. The report has been written since 8 a.m by Miss Betty White
B The report have been written since 8 a.m by Miss Betty White
C. The report since 8 a.m have been written by Miss Betty White
D. The reports by Miss Betty White have been written since 8 a.m

7. She should have answered my letters earlier

A. My letters should have been answered earlier
B. My letters should have answered earlier
C. My letters earlier should have answered
D. My letters should have earlier been answered

8. He is sure to ask you some questions

A. Some questions are sure to be asked you
B. Some questions are sured to ask you
C. You are sured to be asked you some questions
D. You are sure to be asked some questions

9. Miss Lan has made her friend type the letter

A. Her friend has been made type the letter by Miss Lan
B. Her friend has made the letter typed by Miss Lan
C. Her friend has been made to type the letter by Miss Lan
D. The letter has been made her friend type by Miss Lan

10. They were practising their piano at 7 o'clock last night

A. Their piano were being practised at 7 o'clock last night
B. Their piano was being practised at 7 o'clock last night
C. Their piano at 7 o'clock was being practised last night
D. Their piano at 7 o'clock last night was being practised

11. Hoa and Hong should learn Russian before they go to Moscow

A. Russian should be learnt by Hoa and Hong before they go to Moscow
B. Russian should be learnt before they go to Moscow by Hoa and Hong
C. Russian before they go to Moscow should be learnt by Hoa nad Hong
D. Before they go to Moscow should be learnt by Hoa and Hong

12. I am preparing for my exams

A. For my exam are prepared
B. For my exams are being prepared
C. My exams are being prepared for
D. My exams are prepared for

13. She has had Hai and Lien translate the letters into Chinese

A. She has had Hai and Lien translated the letters into Chinese
B. She has had the letters be translated into Chinese by Hai and Lien
C. She has had the letters translated into Chinese by Hai and Lien
D. Hai and Lien have had the letters translated into Chinese

14. How long have you studied American cultures?

A. How long has American cultures studied?
B. How long has American cultures been studied?
C. How long have American cultures been studied?
D. How long American cultures have been studied?

15. They have to build this bridge before this winter

A. They have this bridge to be built before this winter
B. They have this bridge built before this winter
C. This bridge have to be built before this winter
D. This bridge has to be built before this winter

Active vs Passive Voice

Mời các bạn tham khảo video học Tiếng Anh thú vị này, qua video trên, các bạn sẽ phân biệt được câu chủ động và câu bị động một cách dễ dàng nhất. Video được thiết kế sinh động, dễ thương giúp các bạn thích thú trong học tập.

VnDoc.com chúc các bạn vui học Tiếng Anh!

Đánh giá bài viết
7 7.927
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm